Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

Emtrix® fortsatt marknadsledande i Norden och distributionsavtal tecknade i Spanien och Storbritannien

Januari – Mars 2011

 • Nettoomsättning 5,5 MSEK (0,6)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader 6,6 MSEK (2,8)
 • Rörelseresultat -6,7 MSEK (-4,7)
 • Resultat efter skatt -6,7 MSEK (-4,7)
 • Resultat per aktie -1,09 SEK (-0,77)
 • Operativt kassaflöde per aktie -0,53 SEK (-0,89)

Första kvartalet i korthet

Under första kvartalet har följande viktiga händelser avrapporterats:

 • Positiva resultat i klinisk prövning för Emtrix®/Nalox™
 • Nyemission om 12 MSEK fulltecknad
 • Distributionsavtal med Proclere/HairXpertise ingicks för marknadsföring av Emtrix® i Storbritannien
 • Distributionsavtal med AG Farma S.A. ingicks för marknadsföring av Emtrix® i Spanien
 • Letter of Intent om distribution av Emtrix® i USA

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Inga väsentliga händelser

VD-KOMMENTAR

Försäljningen av Emtrix®/Nalox™ har fortsatt med stark tillväxt och produkten har stärkt sin marknadsledande position i Norden. Den snabba tillväxten för Emtrix®/Nalox™ har medfört att marknaden för receptfria preparat för nagelsvamp i Norden de senaste sex månaderna har ökat med mer än 400%. Utvecklingen ligger i linje med vår uppfattning att de flesta patienter tidigare avstått från behandling, eftersom det saknats enkla, säkra och effektiva behandlingsalternativ av den typ som Emtrix® erbjuder.

De positiva kliniska resultat som rapporterades under kvartalet stärker ytterligare dokumentationen för Emtrix®. Studien omfattade 75 patienter med nagelsvamp och visade att 92% av patienterna förbättrades efter 8 veckors behandling. Redan efter 2 veckor syntes en förbättring hos 77% av patienterna.

Den positiva utvecklingen i Norden har ökat intresset för Emtrix® hos distributörer på andra marknader. Under perioden slöts distributionsavtal för Spanien och Storbritannien vilket gör att vi nu har åtta distributörer för marknadsföring av Emtrix®. Dessutom tecknades ett Letter of Intent avseende distribution i USA. Vid kvartalets slut lanserades Emtrix® i Schweiz och vi ser fram emot lanseringar på fler marknader under året.

Utvecklingsarbetet med projektportföljen fortskrider enligt plan. Hälften av de 250 patienterna som planeras ingå i fas II prövningen för MOB-015 är nu rekryterade. Bolagets immateriella tillgångar har under perioden stärkts med tre nya patentansökningar.

Under kvartalet genomfördes en nyemission på 12 MSEK och vi fortsätter utvärdera alternativ att finansiera verksamheten med eget kapital. Lånefaciliteten på 50 MSEK från Mohammed Al-Amoudi är i dagsläget outnyttjad.

Året har startat mycket bra och jag ser med stor tillförsikt fram emot utvecklingen under 2011.

Peter Wolpert, VD

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se