Hoppa till huvudinnehåll

Q&A kring utdelning av OncoZenge

Tidplan

3 februari 2021                             Sista handelsdag i Moberg Pharma med rätt att erhålla aktier i OncoZenge

4 februari 2021                             Första handelsdag i Moberg Pharma utan rätt att erhålla aktier i OncoZenge

5 februari 2021                             Avstämningsdag för Lex Asea-utdelning av OncoZenge-aktier

8 februari 2021                             Offentliggörande av prospekt, finns tillgängligt på OncoZenges hemsida
                                                     (www.oncozenge.se)

12 februari 2021                          Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

15 februari 2021                          Sista handelsdag i OncoZenge med rätt att erhålla teckningsrätter

16 februari 2021                          Första handelsdag i OncoZenge utan rätt att erhålla teckningsrätter

17 februari 2021                          Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen i OncoZenge

19 februari – 5 mars 2021         Teckningsperiod

19 februari – 2 mars 2021         Handel i teckningsrätten

9 mars 2021                              Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen i OncoZenge.
                                                   Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och inga
                                                   emissionsgarantier har utnyttjats.

 

Q & A

1. Varför delar Moberg Pharma ut tillgången OncoZenge till sina aktieägare?

Utdelningen ger möjlighet att fokuserat kunna utveckla potentialen i produkten BubiZenge® (BUPI) i ett separat bolag och därmed skapa betydande värden för aktieägarna.

2. Hur går utdelningen till?

Som aktieägare i Moberg Pharma kommer du per automatik erhålla utdelning av aktier i OncoZenge. Aktierna kommer att bokas ut på samma depå som du har innehavet i Moberg Pharma. Utdelningen sker via s.k. Lex Asea och är därmed fri från beskattning vid utdelningstillfället.

3. När får jag mina aktier i OncoZenge?

Aktierna delas ut den 9 februari.

4. Hur ser planen ut för OncoZenge?

Nästa steg för BupiZenge® är en klinisk fas 3-studie som kan vara registreringsgrundande för den europeiska marknaden samt ytterligare marknader. En fas 3-studie bedöms kunna påbörjas under inledningen av 2022 och resultat erhållas under 2023. För att finansiera den kliniska studien samt OncoZenges övriga verksamhet fram till att kliniska data kan rapporteras föreligger ett finansieringsbehov på omkring 60 miljoner kronor.

5. Hur många nya aktier får jag för mitt befintliga innehav i Moberg Pharma?

För varje 10-tal aktier i Moberg Pharma får du 1 aktie i OncoZenge. Om aktieinnehavet inte är jämnt delbart med tio erhålls andelar av en aktie. Alla sådana andelar kommer att läggas samman till hela aktier och därefter säljas genom Erik Penser Banks försorg. Försäljningslikviden betalas ut kontant via Euroclear, utan avdrag för courtage, ett par dagar efter första dag för handel.

Exempel A:

A innehar 100 aktier i Moberg Pharma per den 5 februari 2021. A erhåller således 100/10 = 10 aktier i OncoZenge.

Exempel B:

B innehar 107 aktier i Moberg Pharma per den 5 februari 2021. B Erhåller således 10 aktier i OncoZenge samt får en kontant utbetalning av värdet för den andel som inte är delbar med 10, i det här fallet 7/10=0,7 aktier.

6. Om jag köper en aktie efter den 5 februari 2021, vad händer då?

Endast aktieägare i Moberg Pharma registrerade per den 5 februari erhåller rätt till utdelningen av OncoZenge. För att vara registrerad aktieägare i Moberg Pharma per den 5 februari måste aktier förvärvas senast den 3 februari. Detta innebär att aktier i Moberg Pharma som köps efter den 3 februari 2021 inte berättigar till aktier i OncoZenge från utdelningen.

7. Kommer teckningskursen för teckningsoptioner 2020:1 (ISIN: SE0015195524) justeras efter att OnzoZenge delats ut?

Lex Asea-utdelningen av aktierna är inte en åtgärd som aktualiserar en omräkning av teckningskursen enligt villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen för teckningsoptionerna kommer att uppgå till det högre av (i) 6,47 SEK (dvs. teckningskursen i Moberg Pharmas företrädesemission i december 2020), och (ii) 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Moberg Pharmas stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022.

8. Vad händer efter Lex Asea-utdelningen?

OncoZenge kommer att noteras på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 12 februari och därefter genomföra en fullt ut garanterad företrädesemission om 60 miljoner kronor.

Som ägare av OncoZenge aktier kommer du få möjlighet att delta i företrädesemission motsvarande din ägarandel i OncoZenge, genom teckning med stöd av erhållna teckningsrätter.

9. När sker företrädesemissionen i OncoZenge?

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen i OncoZenge är den 17 februari. Teckningstiden i företrädesemissionen löper sedan under perioden 19 februari – 5 mars.

10. Vilka är villkoren i företrädesemissionen i OncoZenge?

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i OncoZenge, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i OncoZenge berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 10,25 SEK per aktie

11. Hur deltar jag i företrädesemissionen i OncoZenge?

Aktieägare som är direktregistrerade på avstämningsdagen den 17 februari får automatiskt hemskickat en förtryck emissionsredovisning med en vidhängande inbetalningsavi.

  • För att använda samtliga sina tilldelade teckningsrätter för teckning av aktier, använd den förtryckta inbetalningsavin för teckning genom betalning.
  • För att teckna sig genom att använda av ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin, använd den särskilda anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter som kommer finnas tillgänglig på OncoZenges hemsida (www.oncozenge.se) från och med den 19 februari.
  • För att teckna sig utan stöd av teckningsrätter, använd anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter som kommer finnas tillgänglig på OncoZenges hemsida (www.oncozenge.se) från och med den 19 februari.

Aktieägare vars innehav av aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares rutiner för teckning med eller utan stöd av teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas i god tid före teckningsperiodens utgång.

12. Vad är den totala utspädningseffekten?

För aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen i OncoZenge uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 50 procent vid fullteckning i företrädesemissionen.  Aktieägarna har dock möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina rätter.