Hoppa till huvudinnehåll

Utnyttjande av teckningsoptioner

Information angående utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023:1 i Moberg Pharma AB

Styrelsen i Moberg Pharma beslutade den 28 juni 2023, med godkännande av extra bolagsstämma den 8 augusti 2023, om att genomföra en nyemission av stamaktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 100 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Den 1 september 2023 offentliggjordes utfallet i Företrädesemissionen, där Företrädesemissionen övertecknades till ca. 130% och samtliga Units inom ramen för Företrädesemissionen emitterades. Varje Unit bestod av en stamaktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2023:1 (”teckningsoption” eller ”TO 2”).

Emissionen under 2023 av units, innebar potential för finansiering utifrån kommande kapitalbehov och förväntade värdeskapande milstolpar (såsom nationella godkännanden och pågående marknadsföringslansering), minimerad utspädning och attraktiva investeringsmöjligheter för befintliga och nya investerare i Moberg Pharma.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 5 juni - 19 juni 2024. Totalt emitterades 18 134 519 teckningsoptioner, där en teckningsoption medför rätt att teckna en ny stamaktie i Moberg Pharma. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2023:1 är den 17 juni 2024. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya stamaktier i Moberg Pharma, genom utnyttjande av dina teckningsoptioner, senast den 19 juni 2024, alternativt avyttrar dina teckningsoptioner på Nasdaq Stockholm senast den 17 juni 2024.

Villkor i korthet

  • En teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie i Moberg Pharma under perioden 5 juni – 19 juni 2024.
  • Teckningskursen är 18,00 SEK per aktie (70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Moberg Pharmas stamaktie under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024).
  • Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0020678944 och är föremål för handel på Nasdaq Stockholm.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 17 juni 2024.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och information om Moberg Pharma finns att tillgå i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Moberg Pharma den 14 augusti 2023.

Ladda ner relaterade dokument:

Prospekt
Fullständiga villkor
Informationsbrev
Bolagets senaste kvartalsrapport
Videointervju med VD Anna Ljung på Biostock
VD-intervju i Biostock
Bolagets senaste VD-intervju
Anmälningssedel

Handel med teckningsoptioner:
Länk till Moberg TO 2 via Avanza
Länk till Moberg TO 2 via Nordnet

Handel med aktier:
Länk till Moberg aktie via Avanza
Länk till Moberg aktie via Nordnet

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade
Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till stamaktier i Moberg Pharma.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade
Anmälan sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och Moberg Pharmas respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 19 juni 2024. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto som ”interimsaktier” (”IA”) fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till stamaktier i Moberg Pharma.
Länk till Vator Securities

Notera att de teckningsoptioner serie som inte nyttjas senast den 19 juni 2024, alternativt avyttras senast den 17 juni 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 19 juni 2024.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie 2023:1

OBSERVERA – För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast den 19 juni 2024, alternativt avyttrar dina teckningsoptioner senast den 17 juni 2024.

5 juni 2024: Nyttjandeperioden inleds

17 juni 2024: Sista dag för handel med teckningsoptioner

19 juni 2024: Nyttjandeperioden avslutas

24 juni 2024: Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad

Omkring den 5 juli 2024: Planerat datum för omvandling av interimsaktier till aktier

Q & A

1. Vad innebär teckningsoptionen?

En teckningsoption ger rätt (men inte skyldighet) till teckning av en ny stamaktie i Moberg Pharma under perioden 5 – 19 juni 2024.

2. Vad betalar jag för en ny stamaktie om jag har en teckningsoption?

18,00 SEK per aktie.

3. Är det möjligt att handla med teckningsoptionerna?

Ja, sedan den 20 september 2023 handlas teckningsoptionerna (Moberg TO 2) på Nasdaq Stockholm. Teckningsoptionerna har ISIN-kod: SE0020678944. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 17 juni 2024.

4. Hur många teckningsoptioner finns det?

Det finns 18 134 519 utestående teckningsoptioner.

5. Vilken är sista dag för att sälja teckningsoptioner för att de inte ska förfalla värdelösa?

Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 19 juni 2024.

6. När är sista tidpunkt för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner?

Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 19 juni 2024. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning.

7. Var hittar jag mer information?

Ytterligare information finns i Prospektet från den 14 augusti 2023. Läs här
Fullständiga villkor för optionerna Läs här

8. Hur gör jag om jag är bosatt utanför Sverige?

Professionella och institutionella investerare som är bosatta utanför Sverige och som inte har möjlighet att köpa teckningsoptioner på Nasdaq Stockholm kan under vissa förutsättningar ändå förvärva och utnyttja dessa. För frågor och information om hur teckningsoptioner kan användas, vänligen kontakta Vator Securities via telefon på +46 8-5800 65 912 eller via e-post på emissioner@vatorsec.se.