Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden 2012

2012-12-12
Moberg Derma AB (OMX: MOB) meddelar idag att bolaget har ingått ett exklusivt distributionsavtal för Kanada med Paladin Labs Inc. (TSX: PLB) avseende Nalox™/Emtrix®, en ny receptfri produkt för utvärtes behandling av nagelsvamp. Avtalet innebär att Paladin erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Nalox™/Emtrix® i Kanada. Nalox™/Emtrix® är en receptfri topikal produkt med en unik verkningsmekanism som åstadkommer synliga förbättringar efter två till fyra veckors behandling. Avtalets finansiella villkor har inte offentliggjorts.
2012-11-30
Antalet aktier och röster i Moberg Derma AB (publ) har under november 2012 ökat med 1 733 552 till 10 812 572. Per den 30 november 2012 finns därmed sammanlagt 10 812 572 aktier och röster i bolaget.
2012-11-28
Styrelsen för Moberg Derma AB (publ) har den 27 november 2012, med stöd av bemyndigande från bolagstämman den 19 november 2012, fattat beslut om att genomföra apportemission av 825 652 aktier och därmed fullfölja förvärvet av Alterna LLC.
2012-11-12

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland.

2012-11-07
Moberg Derma AB (OMX: MOB) tillkännager idag att bolaget tagit del av slutresultaten från en fas II-studie med MOB-015 på patienter med nagelsvamp. Den kliniska effekten var otillräcklig och bolaget har därför beslutat att initiera en ny studie med en förbättrad formulering.
2012-10-26

Som tidigare meddelats genomförs Moberg Derma en riktad nyemission i samband med Moberg Dermas förvärv av sin amerikanska distributör Alterna LLC. I samband med teckning av de nya aktierna kommer leverans initialt att ske genom ett avtal om aktielån ingånget mellan emissionsinstitutet och Östersjöstiftelsen.

2012-10-25
Aktieägarna i Moberg Derma AB (publ) (org.nr 556697-7426) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 november 2012, kl. 17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2012-10-25
FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH USA FÖRVÄRV
2012-10-25
Styrelsen för Moberg Derma AB (”Moberg Derma”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) har beslutat att förvärva sin amerikanska distributör, Alterna LLC. Genom förvärvet erhåller Moberg Derma ett väl utbyggt distributionsnätverk i USA för receptfria läkemedel och en portfölj med etablerade varumärken inklusive rättigheterna till Kerasal Nail™ (Nalox™ i Sverige). Med anledning av förvärvet har styrelsen beslutat om en riktad nyemission samt att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna transaktionen och en föreslagen apportemission.
2012-08-28
EUROPEISKA LANSERINGAR DRIVER FORTSATT STARK TILLVÄXT
2012-08-16
Moberg Derma (STO: MOB) bedömer att samtliga återstående milstolpar i avtalet med Meda avseende Nalox™ kommer att nås under 2012, ytterligare totalt 15,5 MSEK. Bedömningen baseras på framgångsrika lanseringar på flera marknader i Europa, bland annat i Tyskland och Frankrike.
2012-07-10
Distributionen av Kerasal® Nail i USA utökas från 1 300 till 3 500 Walmartvaruhus från och med augusti 2012. Walmart är en av de ledande detaljhandelskedjorna i USA och den utökade distributionen är ett viktigt steg mot Moberg Dermas mål att ta Kerasal® Nail till en marknadsledande position i USA.  
2012-06-25
Moberg Derma AB (OMX: MOB) har tecknat ett distributionsavtal med Ana Darou P.J.S. för Iran. Avtalet omfattar Nalox™/Emtrix® - en produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger Ana Darou en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Nalox™/Emtrix® i Iran. Moberg Derma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten.
2012-05-02
Det tyska Läkemedelsverket har gett Moberg Derma AB (STO: MOB) tillstånd att starta en klinisk fas II-studie av Limtop. Syftet är att utvärdera effekt och säkerhet hos tre olika doseringsscheman av Limtop. Studien omfattar 96 patienter med aktinisk keratos (AK) på huvudet eller i ansiktet. Resultaten förväntas under första halvåret 2013. Tillståndet meddelades efter positiva resultatet från en fas I-studie där 30 friska frivilliga behandlats dagligen under 21 dagar. Inga allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar observerades.
2012-04-23
Moberg Derma AB:s årsstämma ägde rum måndagen den 23 april 2012 i bolagets lokaler i Bromma.
2012-04-23
FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET
2012-04-23
FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET
2012-03-30

Moberg Dermas svenska årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergderma.se

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars, kl 08:30.

2012-03-27
Moberg Derma AB (OMX: MOB) har tecknat ett distributionsavtal med Pharmaplan (Pty) Ltd. för Sydafrika. Avtalet omfattar Nalox™/Emtrix® - en produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger Pharmaplan en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Nalox™/Emtrix® i Sydafrika. Moberg Derma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten.
2012-03-23
Denna kallelse ersätter tidigare kallelse till årsstämma i Moberg Derma AB (publ). Rättelsen avser punkt 15 på dagordningen beträffande antalet personaloptioner som kan tilldelas samt antalet teckningsoptioner som kan emitteras med anledning av införandet av Personaloptionsprogram 2012:1. Aktieägarna i Moberg Derma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 april 2012 kl 17.30 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2012-03-20
Valberedningen för Moberg Derma AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2011 och består av Per-Olof Edin, valberedningens ordförande, utsedd av Östersjöstiftelsen, Conny Bogentoft, utsedd av SIX SIS AG, Oscar Ahlgren, utsedd av Mohammed Al Amoudi, och Mats Pettersson, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Moberg Dermas årsstämma den 23 april 2012. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.
2012-03-13
Styrelsen i Moberg Derma AB (OMX: MOB) bedömer att bolaget har förutsättningar att visa positivt rörelseresultat redan helåret 2012 baserat på en fortsatt positiv utveckling och omsättningstillväxt. Bolaget uppdaterar därför sina finansiella mål. Det kortsiktiga målet om att uppnå positivt rörelseresultat och positivt operativt kassaflöde från och med helåret 2013 utgår då det bedöms uppnås redan 2012. Det finansiella målet att på lång sikt (3-5 år) uppnå en rörelsemarginal före avskrivningar (rörelseresultat i förhållande till omsättning) på minst 25% under fortsatt stark tillväxt kvarstår.
2012-03-13
Styrelsen i Moberg Derma AB (OMX: MOB) bedömer det sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka outnyttjade skattemässiga förluster kan utnyttjas. Därmed redovisas skattefordran såväl i resultat- som balansräkning, vilket medför en positiv resultatpåverkan första kvartalet 2012 med 31,8 MSEK. Bolaget har utestående underskottsavdrag om 120,8 MSEK.
2012-03-09
Det tyska Läkemedelsverket har gett Moberg Derma AB (OMX: MOB) tillstånd att starta en klinisk fas I studie av Limtop. Limtop är en innovativ formulering av en immunomodulerande substans med potential för behandling av aktinisk keratos, genitala vårtor och basalcellscancer. Målet är en produkt med kort behandlingstid, förbättrad biverkningsprofil och likvärdig eller bättre effekt än konkurrerande preparat.
2012-02-09
Moberg Derma AB (OMX: MOB) har analyserat data från cirka hälften av patienterna i den pågående öppna fas II-studien för MOB-015. Baserat på analysen bedömer bolaget att det är låg sannolikhet att studiens slutresultat kommer att vara tillräckligt för att licensiera ut projektet.  Ytterligare studier kommer sannolikt krävas innan projektet kan gå vidare till klinisk fas III. Den pågående fas II-studien kommer att slutföras och beräknas vara klar vid slutet av året.
2012-02-09
STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT
2012-01-17
Moberg Derma AB (OMX: MOB) har anställt Lena Pereswetoff-Morath som Vice President Pharmaceutical Innovation & Development. Lena kommer närmast från en liknande befattning på Orexo och har lång erfarenhet från läkemedelsutveckling, från bl a Biolipox och AstraZeneca.