Hoppa till huvudinnehåll

2016

2016-12-31
STOCKHOLM, 31 december 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har nu slutfört förvärvet av DermoPlast® från Prestige Brands, Inc i enlighet med de villkor som kommunicerades 6 december. Köpeskillingen uppgick till 47,6 MUSD plus lagervärde.
2016-12-30
STOCKHOLM, 30 december 2016. Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) har under december 2016 ökat med 3 122 654 i december 2016. Per den 30 december 2016 finns därmed sammanlagt 17 411 842 aktier och röster i bolaget.
2016-12-20
STOCKHOLM, 20 december 2016 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har slutfört avyttringen av varumärket PediaCare® till Strides Arcolab International Limited, UK för en total köpeskilling om 5,6 miljoner USD, varav 0,6 miljoner USD utgör lagervärdet.
2016-12-16
STOCKHOLM, 16 december 2016. Prospektet avseende upptagande till handel av aktier i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.mobergpharma.se, samt på bolagets kontor Gustavslundsvägen 42 5 tr, 167 51 Bromma. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.
2016-12-07
STOCKHOLM, 7 december 2016. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) (OMX: MOB) utökar bolagets utestående obligationslån (ISIN: SE0007953989) med 215 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för att delfinansiera förvärvet av DermoPlast®.
2016-12-07
STOCKHOLM, 7 december 2016. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) (OMX: MOB) har ingått slutligt avtal om att förvärva DermoPlast® för 47,6 MUSD plus lagervärde. Förvärvet finansieras genom en riktad nyemission av aktier om totalt 148 MSEK, en emission av obligationer om totalt 215 MSEK samt befintlig kassa.
2016-12-06
STOCKHOLM, 6 december 2016. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) (OMX: MOB) överväger att förvärva DermoPlast®, ett väletablerat receptfritt varumärke i USA, från Prestige Brands-koncernen. Om förvärvet genomförs kommer köpeskillingen att uppgå till 47,6 MUSD plus lagervärde. Moberg Pharma har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 18 maj 2016, uppdragit till Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för en riktad emission av upp till 2 843 504 aktier genom ett så kallat ”accelererat book-building”-förfarande i syfte att delfinansiera ett eventuellt förvärv. Därutöver avser Moberg Pharma finansiera återstoden av köpeskillingen med tillgängliga likvida medel samt genom att utöka Bolagets utestående obligationslån.
2016-11-28
STOCKHOLM, den 28 november 2016 – Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har erhållit godkännande från obligationsinnehavarna avseende förslag om ökad flexibilitet för Bolagets utestående obligationslån. Godkännandet ger Bolaget förbättrad möjlighet att optimera finansiering av lönsamma förvärv.
2016-11-24
STOCKHOLM, 24 november, 2016 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har ingått ett avtal med Strides Pharma Inc för att avyttra varumärket PediaCare® för en total köpeskilling om 5 miljoner USD plus lagervärdet vid tillträdet.
2016-11-08
KRAFTIG TILLVÄXT i FÖRSÄLJNING OCH LÖNSAMHET
2016-11-08
STOCKHOLM, den 8 november 2016 – Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kallar till fordringshavarmöte genom ett skriftligt förfarande för sitt utestående icke-säkerställda obligationslån om maximalt 600 000 000 kronor med förfall 2021 och ett utestående belopp om 385 000 000 kronor (”Obligationerna”).
2016-11-04
STOCKHOLM, den 4 november 2016. I enlighet med beslut på årsstämman den 18 maj 2016 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 18 maj 2016, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.
2016-11-01
STOCKHOLM, den 1 november 2016 – Den 8 november 2016 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapport för delårsperoden januari - september 2016. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2016-10-19
STOCKHOLM, den 19 oktober 2016 – Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har utfärdat patent nr 2701681 för BUPI, som för närvarande är under utveckling mot oral mukosit.
2016-09-28
STOCKHOLM, den 28 september 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att inklusion av patienter har påbörjats i USA, Kanada och Tyskland i fas 3 programmet med MOB-015 för behandling av nagelsvamp.
2016-08-10
STOCKHOLM, 10 augusti 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att US Food and Drug Administration (FDA) har godkänt bolagets Investigational New Drug (IND) ansökan samt att bolaget fått godkännande (No Objection Letter) från Health Canada för att starta fas 3-studie med MOB-015 för behandling av nagelsvamp.
2016-08-09
FÖRVÄRV FÖRDUBBLAR VERKSAMHETEN I USA
2016-07-08
STOCKHOLM, den 8 juli 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade den 30 juni förvärv av tre receptfria varumärken i USA från Prestige Brands, Inc. Förvärvet har nu slutförts. Köpeskillingen uppgick till 40 miljoner dollar.
2016-07-05
STOCKHOLM, 5 juli, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att bolaget lämnat in en Investigational New Drug (IND) ansökan till US Food and Drug Administration (FDA) för MOB-015 för behandling av nagelsvamp. Dessutom har bolaget lämnat ansökningar till de behöriga myndigheterna i Tyskland, Polen och Kanada.
2016-06-30
STOCKHOLM, 30 juni 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har utökat företagets utestående obligationslån (ISIN: SE0007953989) med 85 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas för att delvis finansiera förvärvet av New Skin®, Fiber Choice® och PediaCare®, samt för generella bolagsändamål.
2016-06-30
STOCKHOLM, 30 juni 2016. Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) har under juni 2016 ökat med 71 666 till 14 289 188. Per den 30 juni 2016 finns därmed sammanlagt 14 289 188 aktier och röster i bolaget.
2016-06-30
STOCKHOLM, 30 juni 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) förvärvar New Skin®, Fiber Choice® och PediaCare®, tre väletablerade receptfria varumärken i USA från Prestige Brands, Inc. Varumärkena gav Prestige 24,4 miljoner dollar i omsättning för de senaste 12 månaderna fram till den 31 mars är 2016. Köpeskillingen är 40 miljoner dollar och Moberg Pharma förväntar sig att de förvärvade varumärkena kommer att bidra till bolagets EBITDA med cirka 5 miljoner dollar för de efterföljande 12 månaderna efter slutförande av transaktionen. Förvärvet finansieras genom tillgängliga likvida medel och en utökning av Mobergs utestående obligationslån.
2016-06-28
STOCKHOLM, 28 juni, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att dess partner, Menarini Asia-Pacific, nyligen har påbörjat lanseringen av Emtrix® i Japan med positiv första respons från kunder. I USA fortsätter Kerasal Nail® att öka sin marknadsandel efter den nyligen genomförda repositioneringen av varumärket.
2016-05-18
STOCKHOLM, 18 maj, 2016. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum onsdagen den 18 maj 2016 i Bolagets lokaler i Bromma.
2016-05-18
STOCKHOLM, 18 maj, 2016 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) ger en uppdatering om immaterialrättsligt skydd för MOB-015, bolagets produktkandidat för utvärtes behandling av nagelsvamp. Beviljanden av patent samt meddelande om kommande beviljande har nyligen erhållits för flera marknader. De patent som beviljas förväntas vara i kraft till år 2032.
2016-05-10
POSITIVA FAS 2 DATA FÖR BUPI OCH TILLVÄXTFINANSIERING SÄKRAD
2016-04-19
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg). Med anledning av Moberg Pharmas 10 års jubileum anordnar vi öppet hus med mingel och lätt förtäring efter årsstämman. Samtliga aktieägare är varmt välkomna!
2016-04-19
Moberg Pharmas årsredovisning för 2015 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2016-04-04
STOCKHOLM, 4 april, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har slutfört avyttringen av Jointflex, Fergon och Vanquish varumärkena till Strides Pharma Inc. för en total köpeskilling om 10,4 miljoner USD, varav 0,4 miljoner USD utgör lagervärdet.
2016-03-22
STOCKHOLM, 22 mars 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att bolaget beslutat att inleda ett utvecklingsprogram av BUPI genom fas III. Beslutet följer på en utvärdering av fullständiga studiedata från den nyligen genomförda fas II-studien för BUPI.
2016-03-22
STOCKHOLM, 22 mars, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att Moberg Pharma och Cadila Pharmaceuticals Limited - ett av de största läkemedelsbolagen i Indien – ingår ett utvecklings- och licensavtal för BUPI - en ny sugtablett med bupivakain för smärtlindring för patienter med oral mukosit.
2016-03-07
STOCKHOLM, 7 mars, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har ingått ett avtal med Strides Pharma Inc för att avyttra varumärkena Jointflex, Fergon och Vanquish för en total köpeskilling om 10 miljoner USD plus lagervärdet vid tillträdet.
2016-02-23
STOCKHOLM, den 23 februari 2016. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”bolaget", OMX: MOB) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering vid Nasdaq Stockholm av obligationslån.
2016-02-18
STOCKHOLM, den 18 februari 2016. Moberg Pharma AB meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2016.
2016-02-17
Tidigare version angav fel rörelseresultat och resultat före skatt för fjärde kvartalet 2015 i försättsbladet
2016-02-17
STARKT KVARTAL FÖR VÅR INNOVATIONSMOTOR
2016-01-25
STOCKHOLM, den 25 januari 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget har beslutat att emittera ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor med förfall den 29 januari 2021.
2016-01-21
STOCKHOLM, den 21 januari 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget avser att emittera ett obligationslån och har engagerat Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare. Emissionslikviden avses att användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive finansiering av lönsamma förvärv.
2016-01-11
STOCKHOLM, den 11 januari 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar positiva top-line resultat från en fas II-studie med BUPI för smärtlindring vid oral mukosit hos patienter med cancer i huvud- och halsregionen. BUPI åstadkom en statistiskt signifikant minskning av smärta i munhålan.
2016-01-08
Katja Bergqvist ersätter Elisabet Jamal Bergström som Handelsbankens representant i Moberg Pharmas valberedning