Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT

HELÅRET (JAN-DEC 2011)
•    Nettoomsättning 55,9 MSEK (8,5)
•    Forsknings- och utvecklingskostnader 26,8 MSEK (19,0)
•    Rörelseresultat -7,6 MSEK (-30,1)
•    Resultat efter skatt -6,4 MSEK (-31,0)
•    Resultat per aktie -0,82 SEK (-5,08)
•    Operativt kassaflöde per aktie -0,99 SEK (-4,97)
•    Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

FJÄRDE KVARTALET (OKT-DEC 2011)
•    Nettoomsättning 20,5 MSEK (5,4)
•    Forsknings- och utvecklingskostnader 7,3 MSEK (6,1)
•    Rörelseresultat 3,8 MSEK (-9,0)
•    Resultat efter skatt 4,4 MSEK (-9,0)
•    Resultat per aktie 0,49 SEK (-1,46)
•    Operativt kassaflöde per aktie 1,84 SEK (-1,78)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
•    Licensavtalet med Meda AB avseende Nalox™ utökades med Ryssland, Turkiet och länder i Östeuropa. Avtalet omfattade vid utgången av året totalt 22 länder och med sammanlagt 550 miljoner invånare
•    Distributionsavtal med Menarini Group ingicks för marknadsföring av Nalox™ i Italien
•    Samarbetet i Kanada avbröts och Moberg Derma återtog samtliga rättigheter till Nalox™ i Kanada
•    Det prekliniska programmet för A-Fizz avbröts
•    Vinnova beviljade forskningsanslag om 4 MSEK för utveckling av läkemedelskandidaten Limtop

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
•    
Efter analys av data bedömdes att ytterligare studier sannolikt kommer att krävas innan utlicensiering av MOB-015

VD-KOMMENTAR
Det har varit ett fantastiskt år med stark omsättningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat. Vi avslutade året med ytterligare ett kvartal med lönsamhet och positivt kassaflöde och har stärkt vår position som ett tillväxtbolag med stort fokus på försäljning. Årets två viktigaste mål överträffades – distribution för Nalox™ på fler marknader och en starkare omsättningstillväxt.

Samarbeten är avgörande för vår framgång. Vi har utökat samarbetet med vår viktigaste partner – Meda – och samarbetet innefattar nu marknader med totalt ca 550 miljoner invånare. Tack vare avtalet med Menarini har vi två av världens 50 största läkemedelsbolag som partners. Vidare har vi en betydelsefull relation med Alterna i USA där produkten nu lanseras via stora kedjor som CVS, Rite-Aid och Walmart.

Totalt har vi åtta partners på ett antal marknader där Norden, de fem stora EU-länderna samt USA, Ryssland, Turkiet och Australien betyder mest för oss. Vi arbetar mycket aktivt med våra distributörer och har under året återtagit rättigheter på enstaka marknader där samarbetet inte har motsvarat förväntningarna.

Nalox™ stärkte sin marknadsledande position i Norden och de kommersiella framgångarna bidrog till en stark tillväxt under året. De nordiska länderna har tillsammans stått för nästan 80 procent av produktförsäljningsintäkterna. Lanseringar på övriga marknader pågår eller sker successivt framöver. Genom lanseringarna skapas förutsättningar för en internationell expansion och fortsatt stark tillväxt. Den starka försäljningstillväxten för Nalox™ och milstolpebetalningar från Meda har skapat lönsamhet i bolaget de senaste två kvartalen och vi har till och med haft ett positivt kassaflöde sedan noteringen på NASDAQ OMX Stockholm.

Vår ambition är att utöka produktportföljen med fler produkter samt vidareutveckla vår sälj- och marknadsorganisation. Våra egna läkemedelsprojekt kan nå marknaden först om några år. Därför undersöker vi också andra möjligheter att få tillgång till nya produkter.

Utifrån en stark finansiell position och våra kommersiella framgångar under 2011 ser jag fram emot det kommande året med stor tillförsikt.

Peter Wolpert, VD

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 10:45 idag, den 9 februari 2012. Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2012, kl. 08:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

För ytterligare information om Moberg Dermas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergderma.se