Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL MOBERG DERMAS ÅRSTÄMMA 2012

Valberedningen för Moberg Derma AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2011 och består av Per-Olof Edin, valberedningens ordförande, utsedd av Östersjöstiftelsen, Conny Bogentoft, utsedd av SIX SIS AG, Oscar Ahlgren, utsedd av Mohammed Al Amoudi, och Mats Pettersson, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Moberg Dermas årsstämma den 23 april 2012. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, med undantag för Bertil Karlmark som avböjt omval, och nyval av Geert Cauwenbergh. Valberedningen föreslår omval av Mats Pettersson som styrelseordförande.
Förslaget är därmed att följande styrelseledamöter väljs till slutet av nästa årsstämma:

Mats Pettersson som styrelseordförande (omval)
Wenche Rolfsen som vice ordförande (omval)
Torbjörn Koivisto som styrelseledamot (omval)
Gustaf Lindewald som styrelseledamot (omval)
Peter Rothschild som styrelseledamot (omval)
Peter Wolpert som styrelseledamot (omval)
Geert Cauwenbergh som styrelseledamot (nyval)

Geert Cauwenbergh föreslås som ny styrelseledamot
Geert Cauwenbergh är född 1954. Han har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin inom för Moberg Derma relevanta terapiområden. Han har särskild erfarenhet av produktutveckling och marknadsföring av dermatologiprodukter i Europa och USA. För närvarande är Gert Cauwenbergh ordförande för ECI Biotech Inc. (USA), managing partner för Phases123 LLC (USA), och styrelseledamot i Ablynx (Belgien) och Euroscreen (Belgien). Han har tidigare varit verksam bl a som ordförande och VD för Barrier Therapeutics (USA) och i ledande befattningar inom Johnson & Johnson koncernen i USA. Geert Cauwenbergh äger inga aktier i Moberg Derma.

Information om övriga ledamöter som föreslås till Moberg Derma AB:s styrelse finns presenterat på bolagets webbplats, www.mobergderma.se.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 150 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vice ordförande samt 150 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget.

Det noteras att årsstämman 2011 omvalde Ernst & Young AB som revisionsbolag med Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor, med mandattid till och med årsstämman som hålls 2015. Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2013 framlägga förslag om val av styrelse och styrelseordförande samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.    

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2012, kl 15:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se