Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

KOMMUNIKÉ FRÅN MOBERG DERMAS ÅRSSTÄMMA 2012

Moberg Derma AB:s årsstämma ägde rum måndagen den 23 april 2012 i bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2011.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju personer och inga styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Mats Pettersson, Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Gustaf Lindewald, Peter Rothschild och Peter Wolpert samt nyval av Geert Cauwenbergh. Bertil Karlmark hade avböjt omval.

Mats Pettersson omvaldes som ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett sammanlagt styrelsearvode om 1 150 000 kronor ska utgå, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vice ordförande samt 150 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2012, jämte bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Derma.

Personaloptionsprogram 2012:1
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett personaloptionsprogram avseende anställda i bolaget. Inom ramen för programmet kommer nyckelpersoner i Moberg Derma, vilka anställts under de senaste två åren i bolaget, ges möjlighet att förvärva aktier i bolaget. Personaloptionsprogrammet omfattar inga ledande befattningshavare med undantag för Lena Pereswetoff-Morath, Vice President Pharmaceutical Innovation & Development. För att säkerställa bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman om en riktad emission av högst 66 696 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB, varav en del av teckningsoptionerna avses utnyttjas för täckande av de kostnader (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter) som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet. Vidare beslutade årsstämman att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i bolaget till deltagarna i personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Moberg Dermas åtaganden och kostnader i anledning av programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2012:1 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 6 669,60 kronor från 907 902 kronor till 914 571,60 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2012.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2012, kl 21:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se