Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOBERG DERMA AB

Aktieägarna i Moberg Derma AB (publ) (org.nr 556697-7426) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 november 2012, kl. 17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).

DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels vara införd vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per tisdagen den 13 november 2012,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Moberg Derma AB (publ), Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, att Anna Ljung eller per e-post till anna.ljung@mobergderma.se senast tisdagen den 13 november 2012, klockan 16.00.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Aktieägare kan delta och rösta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad tisdagen den 13 november

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergderma.se. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om (i) godkännande av förvärv av Alterna LLC samt (ii) bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Beslut om styrelsearvode
 10. Val av styrelseledamot
 11. Beslut om (i) Personaloptionsprogram 2012:2 avseende befattningshavare, (ii) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB för fullgörande av de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet, samt (iii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget till ledande befattningshavare, m.m.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om förvärv av Alterna LLC samt bemyndigande om apportemission, m.m. (punkt 7)

(i) Godkännande av förvärv av Alterna LLC

Moberg Derma AB (publ) (”Bolaget”) har den 24 oktober 2012 beslutat förvärva samtliga andelar i Alterna LLC, (”Alterna” respektive ”Förvärvet”). Genom förvärvet av Alterna, som är Bolagets amerikanska distributör, erhåller Bolaget ett väl utbyggt distributionsnätverk för receptfria läkemedel och en portfölj med snabbt växande varumärken. Säljare av Alterna är Altaris Capital Partners, samt vissa ledande befattningshavare i Alterna.

Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till cirka 133,0 MSEK (20,0 MUSD), varav cirka 33,25 MSEK utgår i aktier i Bolaget genom en apportemission av högst 825 652 aktier. Resterande kontant köpeskilling om cirka 99,75 MSEK finansieras genom dels en riktad nyemission av 907 900 aktier till vissa svenska institutionella investerare till ett värde av 31,8 MSEK, vilken styrelsen den 24 oktober 2012 beslutat om med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2012, dels en bankfinansiering på 40,0 MSEK samt egna medel om cirka 28,0 MSEK. Därutöver utgår under vissa förutsättningar en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 33,3 MSEK (5,0 MUSD).

Bolaget får genom förvärvet av Alterna en plattform för fortsatt tillväxt genom en beprövad organisation för marknadsföring av receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter på världens största marknad. Genom att integrera framåt i värdekedjan och marknadsföra produkter i egen regi fördjupas Bolagets kunskaper om kundens behov, vilket också stärker Bolagets utveckling och kommersialisering av nya produkter. Förvärvet ger Bolaget tillgång till Alternas produktportfölj, vilken innehåller flera starka varumärken med god tillväxtpotential.

Fullföljande av förvärvet är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 7(i) och (ii), samt 8-10 på dagordningen.

Förutsatt att Förvärvsavtalet inte har sagts upp före extra bolagsstämman den 19 november 2012, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut avseende Förvärvet.

(ii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier mot betalning med apportegendom

I syfte att utge aktier som del av köpeskilling för förvärvet av Alterna, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle innan den 31 december 2012, besluta om apportemission av högst  825 652 stamaktier i Bolaget till säljarna av Alterna. Bemyndigandet är begränsat till utgivande av aktier i utbyte mot apportegendom bestående av andelar i Alterna.

Betalning för de emitterade stamaktierna ska ske med apportegendom bestående av andelar i Alterna, i enlighet med villkoren för Förvärvet.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången från och med den avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

(iii) Övrigt

Om det föreslagna bemyndigandet enligt punkten (ii) ovan utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 8,3 procent av nuvarande aktiekapital och röstetal (efter genomförandet av den riktade nyemissionen om 907 900 aktier, en utspädningseffekt om 7,6 procent av aktiekapital och röstetal).

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna (i) – (ii) ovan ska fattas tillsammans som ett beslut.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, beslut om styrelsearvode, samt val av styrelseledamot (punkterna 8, 9 och 10)

Mot bakgrund av Förvärvet föreslår styrelsen att antalet styrelseledamöter ska utökas till åtta (8) personer utan suppleanter.

Mot bakgrund av Förvärvet föreslår styrelsen val av George Aitken-Davies som ledamot i styrelsen.

George Aitken-Davies, som är född 1978, är en av grundarna av Altaris Capital Partners och medlem av investeringskommittén. Före bildandet av Altaris Capital Partners innehade George Aitken-Davies olika positioner inom Merrill Lynch, bland annat på grupperna Private Equity och Healthcare Investment Banking. George Aitken-Davies har en magisterexamen inom Molecular and Cellular Biochemistry från University of Oxford, samt har avlagt en avhandling vid Università di Padova, Italien.

George Aitken-Davies har suttit i styrelsen för flera privatägda läkemedelsföretag och är för närvarande medlem i styrelsen för Senator Foundation.

Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till George Aitken-Davies.

Beslut enligt ovanstående, avseende punkterna 8, 9 och 10 på dagordningen, ska vara villkorade av, samt träda ikraft då, Bolaget fullföljer Förvärvet.

Beslut om införande av personaloptionsprogram 2012:2 (punkt 11)

(i) Personaloptionsprogram 2012:2

Bolaget och säljarna av Alterna har kommit överens om att två personer, vilka närmast haft ledande befattningar i Alterna ska tillträda som befattningshavare inom koncernen (”Befattningshavarna”).

Mot bakgrund av Förvärvet föreslår styrelsen att Befattningshavarna ska erbjudas delta i ett incitamentsprogram på villkor som i allt väsentligt motsvarar de villkor enligt vilka övriga anställda i Bolaget erbjudits delta i befintliga incitamentsprogram. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogram 2012:2 på i huvudsak följande villkor (”Personaloptionsprogrammet”).

Styrelsen respektive verkställande direktören ska äga rätt att, inom ramen för Personaloptionsprogrammet, besluta om tilldelning av högst 125 000 personaloptioner till Befattningshavarna. Befattningshavarna ska tilldelas personaloptionerna vederlagsfritt. Tilldelningen av personaloptioner ska ske i anslutning till att Förvärvet av Alterna slutförs.

Varje personaloption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tio handelsdagar efter extra bolagsstämma den 19 november 2012, dock alltid lägst aktiens kvotvärde. Personaloptionerna tjänas in i omgångar om en fjärdedel vardera från och med den 31 december 2014, 2015, 2016 respektive 2017. Personaloptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier från och med den 31 december 2015. Personaloptionerna är knutna till anställningen i Bolaget. Upphör anställningen hos Bolaget förfaller de personaloptioner som den anställde vid tidpunkten för anställningens upphörande ej har tjänat in, med undantag för vissa situationer. Personaloptioner som den anställde har tjänat in innan anställningens upphörande ska utnyttjas för teckning senast sex månader därefter. Personaloptionerna är inte överlåtbara.

Styrelsen ska besluta om de detaljerade villkoren för Personaloptionsprogrammet. Styrelsen ska ha rätt att göra avvikelser från eller justeringar av villkoren på grund av lokala regler och sedvänjor.

Mot bakgrund av ovan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna Personaloptionsprogrammet är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

(ii) Riktad emission av teckningsoptioner till Incentives

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 126 813 teckningsoptioner, varav högst 1 813 teckningsoptioner avses utnyttjas för täckande av de kostnader (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter) som kan uppkomma med anledning av Personaloptionsprogrammet, på i huvudsak följande villkor:

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Moberg Derma Incentives AB, org. nr. 556750-1589 (”Incentives”). Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 december 2012 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tio handelsdagar efter extra bolagsstämma den 19 november 2012, dock alltid lägst aktiens kvotvärde. Teckning av nya aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2018.

Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption kan komma att omräknas enligt sedvanliga omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången från och med den avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Om teckningsoptionerna hade varit fullt utnyttjade per den 1 januari 2011 hade resultat per aktie för räkenskapsåret 2011 varit -0,81 kronor, jämfört med -0,82 kronor per aktie (före utspädning).

Under antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 12 681,30 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 1,4 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Efter genomförandet av den riktade emission om 907 900 aktier som genomförs inför förvärvet av Alterna, samt apportemissionen enligt punkt 7 (ii) på dagordningen, skulle, under ovanstående antagande, utspädningen motsvara omkring 1,2 procent.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogrammet. Styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Befattningshavarna kommer medföra ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen hos Befattningshavarna. Det är fördelaktigt för Bolaget att på detta sätt kunna erbjuda Befattningshavarna en möjlighet att ta del i Bolagets utveckling. Styrelsens bedömning är därför att förslaget, med hänsyn till villkoren, framstår som rimligt.

(iii) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget till ledande befattningshavare, m.m.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Incentives överlåter teckningsoptioner i Bolaget till Befattningshavarna, som har erhållit personaloptioner inom ramen för Personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogrammet.

(iv) Övrigt

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogrammet kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader, dels i form av sociala avgifter. Dessa kostnader är säkrade genom de teckningsoptioner som ges ut i syfte att täcka kostnaderna inom Personaloptionsprogrammet.

Förslaget till Personaloptionsprogrammet har beretts av Bolagets ersättningsutskott och föredragits för styrelsen.

Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2011, not 19, samt Bolagets webbplats www.mobergderma.se. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna (i) – (iii) ovan ska fattas tillsammans som ett beslut. Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutat om att genomföra Förvärvet. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för extra bolagsstämma den 19 november 2012. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av produkter, projektportföljer, verksamheter, företag eller del av företag.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ÖVRIGT

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Moberg Derma AB (publ), Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, att. Anna Ljung eller per e-post till anna.ljung@mobergderma.se senast tisdag den 13 november 2012.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt enligt aktiebolagslagen framlagda handlingar i samband härmed hålls tillgängligt på bolagets kontor och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mobergderma.se.

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 079 020 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i oktober 2012
Moberg Derma AB (publ)
Styrelsen

Denna information

Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012, kl 12:00.