Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH USA FÖRVÄRV

PERIODEN (JAN-SEP 2012)

 • Nettoomsättning 82,3 MSEK (35,4)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader 23,4 MSEK (19,5)
 • Rörelseresultat 13,3 MSEK (-11,4)
 • Resultat efter skatt 42,1 MSEK (-10,8)
 • Resultat per aktie 4,40 SEK (-1,47)
 • Operativt kassaflöde per aktie 1,27 SEK (-2,84)

TREDJE KVARTALET (JULI-SEP 2012)

 • Nettoomsättning 26,7 MSEK (21,9)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader 7,6 MSEK (5,8)
 • Rörelseresultat 4,0 MSEK (4,9)
 • Resultat efter skatt 2,8 MSEK (5,4)
 • Resultat per aktie 0,29 SEK (0,59)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,66 SEK (-0,83)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
Under tredje kvartalet 2012 har följande viktiga händelser avrapporterats:

 • Moberg Derma mot ledande position i USA – Walmart mer än fördubblar distributionen av Kerasal Nail™
 • Stark lanseringsstart i Europa – alla milstolpar bedöms uppnås under 2012
 • Rekrytering slutförd till Fas II-studie för Limtop

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Moberg Derma etablerar egen marknadsnärvaro i USA – förvärvar sin amerikanska distributör Alterna
 • Nyemission på 31,8 MSEK riktad till ett mindre antal svenska institutionella investerare

VD-KOMMENTAR
Produktförsäljningen utvecklades starkt under det tredje kvartalet, vilket ledde till att vi för första gången kunde uppvisa lönsamhet även då de totala intäkterna rensas för milstolpsbetalningar. Totalt ökade produktförsäljningen med 11 procent jämfört med föregående kvartal och med 178 procent jämfört med samma period föregående år. Lanseringen av Kerasal Nail™ (Nalox™ i Sverige) i USA var fortsatt framgångsrik och fick en ordentlig skjuts under sensommaren när Walmart utökade distributionen från 1 300 till 3 500 varuhus. Detta bidrog till en försäljningsökning i USA på 11 procent jämfört med föregående kvartal trots säsongseffekter som normalt innebär att det andra kvartalet är årets starkaste för produktkategorin.

I takt med att vi växer och blir starkare möjliggörs investeringar i såväl egen distribution på utvalda marknader som ytterligare produkter. Det är en del i vår tillväxtstrategi för att nå en EBITDA-marginal på minst 25 procent inom tre till fem år. Med tillväxt åtta kvartal i rad, positivt kassaflöde, vinst tidigare än plan och framförallt en framgångsrik lansering av Kerasal Nail™ i USA i ryggen, är detta rätt tidpunkt för investering i egen distribution på en nyckelmarknad.

Förvärvet av vår amerikanska distributör Alterna ökar vår ambitionsnivå och intjäningsförmåga tack vare möjligheten att marknadsföra befintliga och framtida produkter i egen regi på världens största läkemedelsmarknad. Vi får nu hela försäljningsintäkten från den snabbväxande produkten Kerasal Nail™ och produktportföljen utökas med etablerade och växande varumärken, vilket ger bolaget fler ben att stå på. Genom att marknadsföra produkter i egen regi fördjupar vi dessutom vår kunskap om slutkundernas behov, vilket är värdefullt i arbetet med att utveckla och lansera nya produkter.

Utvecklingen av nya produkter fortskred enligt plan under kvartalet. Rekryteringen av patienter med aktinisk keratos (solskadad hud) till fas II-studien med Limtop slutfördes och resultaten från studien väntas under första halvåret 2013. Resultat från fas II-studien med MOB-015, en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, förväntas under fjärde kvartalet och som tidigare kommunicerats förväntar vi oss att ytterligare studier kommer att krävas innan projektet kan gå vidare till fas III.

Genom förvärvsfinansieringen bibehålls bolagets starka finansiella ställning. På ägarsidan tillkommer etablerade svenska institutioner, bland annat 3-AP fonden och Rhenman & Partners, samt Altaris Capital Partners, en framgångsrik amerikansk private equity fond. Utspädningen begränsas genom att en väsentlig del av köpeskillingen finansieras via banklån från Swedbank och egen kassa. Vår bedömning kvarstår att bolaget har mycket goda förutsättningar att växa kraftigt och visa vinst före skatt redan helåret 2012.

Peter Wolpert, VD Moberg Derma

PRESSKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten på en presskonferens kl 11:00 på Operaterassen, torsdagen den 25 oktober 2012. Telefon: 08-50685738 webblänk http://financialhearings.nu/121025/pressconference/

DENNA INFORMATION
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012, kl. 7:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil:
+46 (0)73 – 355 26 01
Email:
magnus.persson@mobergderma.se

För ytterligare information om Moberg Dermas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergderma.se