Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOBERG DERMA AB (PUBL) DEN 19 NOVEMBER 2012

Godkännande av förvärv av Alterna LLC och bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier som del av köpeskillingen i förvärvet av Alterna LLC
Som tidigare offentliggjorts, träffade Moberg Derma AB (publ) den 24 okt 2012 avtal om förvärv av samtliga aktier i Alterna LLC (”Alterna”). Förvärvet av Alterna var bland annat villkorat av att extra bolagsstämma beslutar att godkänna förvärvet och bemyndiga styrelsen att genomföra apportemission. Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att förvärva Alterna och att bemyndiga styrelsen att besluta om apportemission av högst 825 652 aktier som del av köpeskillingen för förvärvet av Alterna. Säljarna har åtagit sig att inte sälja, överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina aktier i Moberg Derma under en period om tolv månader efter genomförandet av förvärvet.

Förändringar i styrelsen
Den extra bolagstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall utökas till åtta (8) personer utan suppleanter. Till ny styrelseledamot valdes George Aitken-Davies, partner och en av grundarna till Altaris Capital Partners. Det beslutades även att inget styrelsearvode skall utgå till George Aitken-Davies. Stämmans beslut om förändringar i styrelsen enligt ovanstående är villkorade av, och träder i kraft när, Moberg Derma tillträder andelarna i Alterna.

Beslut om införande av personaloptionsprogram 2012:2, riktad emission av teckningsoptioner för fullgörande av åtaganden inom personaloptionsprogrammet och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade den extra bolagsstämman att införa personaloptionsprogram 2012:2 riktat till två personer med ledande befattningar i Alterna vilka skall tillträda som befattningshavare inom koncernen. Villkoren för programmet motsvarar i allt väsentligt de villkor som övriga anställda i bolaget erbjudits delta i befintliga incitamentsprogram.

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet beslutade extra bolagsstämman om en riktad emission av högst 126 813 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB, varav en del av teckningsoptionerna avses utnyttjas för täckande av de kostnader (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter) som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet. Vidare beslutade extra bolagsstämman att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i bolaget till deltagarna i personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Moberg Dermas åtaganden och kostnader i anledning av programmet.

Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2012:2 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 12 681,30 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 1,2 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter den ovan beskrivna apportemissionen.

Bemyndigande avseende emissioner
Extra bolagstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget, vid tidpunkten för extra bolagsstämma 19 november 2012.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, kommersialiserar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se