Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

KOMMUNIKÉ FRÅN MOBERG DERMAS ÅRSSTÄMMA 2013

Moberg Derma AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 23 april 2013 i bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2012.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta personer och inga styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman om omval av samtliga styrelseledamöter; Mats Pettersson, Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Gustaf Lindewald, Peter Rothschild, George Aitken-Davies och Peter Wolpert.

Mats Pettersson omvaldes som ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett sammanlagt styrelsearvode om 1 150 000 kronor ska utgå, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vice ordförande samt 150 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot förutom George Aitken-Davies och Peter Wolpert.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2013, jämte bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Derma.

Personaloptionsprogram 2013:1
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett personaloptionsprogram avseende anställda i Bolaget och i det helägda dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC. Tilldelning ska kunna ske med högst 10 000 personaloptioner per deltagare i programmet. Styrelsen respektive verkställande direktören fastställer vilka anställda inom Bolaget och Moberg North America baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Den maximala tilldelningen kan komma att anpassas proportionellt utifrån respektive persons tid som anställd i Bolaget. Personaloptionsprogrammet kommer inte omfatta ledande befattningshavare i Bolaget, med undantag för Marie Scherlund som föreslås tilldelas 10 000 personaloptioner. För att säkerställa bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman om en riktad emission av högst 77 096 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB, varav en del av teckningsoptionerna avses utnyttjas för täckande av de kostnader (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter) som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet. Vidare beslutade årsstämman att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i bolaget till deltagarna i personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Moberg Dermas åtaganden och kostnader i anledning av programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2013:1 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 7 709,60 kronor från 1 081 257,20 kronor till 1 088 966,80 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att ny bolagsordning så att Bolagets firma ändras till Moberg Pharma (publ). Verksamhetens inriktning har breddats efter förvärvet av Alterna LLC (namnändrat till Moberg Pharma North America LLC) till att också innefatta andra områden än hudsjukdomar. Hudsjukdomar och utvärtes teknologier för tillförsel av läkemedel kvarstår som kärnområden för Bolagets verksamhet.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2013.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013, kl 20:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD

Mobil: 46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: 46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 35 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Emtrix®och Kaprolac®. Emtrix®(Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Derma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergderma.se för mer information.