Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG PHARMA DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013

FORTSATT STARK TILLVÄXT - MOBERG DERMA BLIR MOBERG PHARMA

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MARS 2013)

  • Nettoomsättning 38,4 MSEK (31,0 inklusive milstolpebetalningar om 14,3 MSEK)
  • EBITDA -2,2 MSEK (8,0), 0,9 MSEK exklusive förvärvsrelaterade kostnader
  • Rörelseresultat (EBIT) -3,7 MSEK (7,9), - 0,6 MSEK exklusive förvärvsrelaterade kostnader
  • Resultat efter skatt -2,8 MSEK (38,0)
  • Resultat per aktie -0,25 SEK (4,17)
  • Operativt kassaflöde per aktie -0,04 SEK (-1,07)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
Under första kvartalet 2013 har följande viktiga händelser avrapporterats:

  • I mars beslutade bolaget att avbryta det kliniska utvecklingsprogrammet för Limtop.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • Vid bolagsstämman den 23 april beslutades att ändra bolagets firma till Moberg Pharma (publ).
  • I maj utökades distributionsavtalet med Paladin Labs till att också omfatta Kerasal Nail™ i Mexiko.

VD-KOMMENTAR
Försäljningen ökade med 129 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Den kraftiga ökningen är en följd av det framgångsrika förvärvet av vår nordamerikanska verksamhet i kombination med stark organisk tillväxt. Vi tog över en professionell och väl intrimmad organisation och är mycket nöjda med att organisationerna vuxit samman enligt plan och budget. De delmål som sattes inför förvärvet har överträffats. Förvärvet innebär en radikalt förbättrad möjlighet att påverka våra intäkter – vår egen försäljning i USA står nu för 41 procent av den totala försäljningen, medan distributörer i övriga världen bidrar med 59 procent.

I takt med att sol- och badsäsongen närmar sig ökar benägenheten att behandla missfärgade naglar och vi fortsätter att vinna marknadsandelar. I USA hade vi första kvartalet en marknadsandel på 17 procent, jämfört med fem procent föregående år. Den ökade marknadsandelen i USA har möjliggjorts av två faktorer; utmärkt distribution och framgångsrik marknadsföring. Kerasal Nail™ säljs över hela kontinenten och finns nu på 28 000 försäljningsställen; dels på de stora kedjorna Walmart, CVS, Walgreens och Rite Aid, men också hos stora grossister och ett antal regionala kedjor. Under kvartalet utökades distributionen med Duane Reade (New York) och HEB (Texas). Vi ser fortsatt stor tillväxtpotential i Kerasal Nail™ på den amerikanska marknaden och ökar marknadsinsatserna ytterligare under våren. Baserat på resultaten från tidigare satsningar är vi övertygade om att det är väl investerade resurser. Även våra partners i övriga delar av världen intensifierar sin marknadsföring under sommarhalvåret, vilket bör ge avtryck i försäljningssiffrorna. Nalox™ lanseras nu i Spanien och Turkiet och säljs på mer än 25 marknader. I Kanada pågår lanseringsförberedelser med full intensitet och nyligen utökades avtalet med Paladin också till Mexiko.

Den här kvartalsrapporten är den första under vårt nya bolagsnamn Moberg Pharma. Namnbytet är ett naturligt steg – genom förvärvet av vår amerikanska verksamhet breddades verksamheten och omfattar redan idag produkter utanför hudområdet. Det nya bolagsnamnet rimmar dessutom väl med vår uttalade strategi att satsa på ytterligare områden utöver hudområdet. Vårt fokus på läkemedel baserat på beprövade substanser kvarstår.

Vi ser goda möjligheter att trygga återväxten i vår pipeline, trots att vi i mars beslutade att avbryta utvecklingen av Limtop. Den pågående fas II-studien för MOB015 avancerar enligt plan. Nya produktvarianter möjliggör också fortsatt tillväxt av våra befintliga varumärken, till exempel lanserades nyligen Jointflex ICE på Walgreens i USA. Vi fortsätter att arbeta intensivt med att utvärdera produkter för förvärv och inlicensiering. Jag räknar med att vi i år kommer utvärdera fler än 100 affärsmöjligheter som förhoppningsvis leder till minst en ny produkt.

Den starka tillväxten gör att vi nu är i en situation där nivån på de löpande intäkterna från produktförsäljning möjliggör lönsamhet. Det första kvartalets resultat i år påverkades negativt av bokföringsmässiga engångskostnader relaterade till lageromvärdering vid USA-förvärvet, vilka nu är avklarade. Vår bedömning kvarstår om fortsatt tillväxt under lönsamhet för helåret, även om enstaka kvartal kan visa röda siffror.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten på en vid en telefonkonferens klockan 10.00 idag, den 21 maj 2013.
Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2013, kl. 8:30.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergpharma.se    

Magnus Persson, IR
Mobil:
+46 (0)73 - 355 26 01
Email:
magnus.persson@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se