Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG PHARMA SÄKRAR FINANSIERING FÖR PORTFÖLJEXPANSION

Stockholm, 2 juli 2013. Baserat på bemyndigande från årsstämman 2013, har styrelsen i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma”, “Bolaget” eller “Koncernen”) beslutat att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Bure Equity AB (publ) ("Bure"). Syftet med finansieringen är att underlätta en förestående expansion av Bolagets produktportfölj.

Framgångsrika lanseringar av Nalox™/Kerasal Nail™ i Europa och USA, ökad försäljning och ett positivt kassaflöde har lett till en stärkt position för Moberg Pharma. Bolaget närmar sig nu nästa steg i sin tillväxtstrategi - att utöka sin produktportfölj med produkter framför allt för marknadsföring genom egna försäljningskanaler i Nordamerika. Den riktade emissionen till den svenska institutionella investeraren Bure tillför Moberg Pharma cirka 36 miljoner SEK, och syftar till att underlätta förvärv och licensiering av marknadsförda produkter samt tillgångar som stärker Bolagets pipeline.

Den riktade emissionen sker till rådande marknadspris och innebär att 1 081 000 nya aktier ska ges ut i Bolaget, samt att Bolagets aktiekapital kommer att öka med SEK 108 100, vilket resulterar i en utspädning om cirka 9,1 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Efter nyemissionen kommer Bure att bli den tredje största aktieägaren i Moberg Pharma.

Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma, kommenterar:
"Vi gläder oss åt att kunna välkomna Bure som en betydande ägare och åt deras stöd för vår strategi för värdeskapande. Emissionen ger oss möjlighet att dra ytterligare nytta av vår väletablerade nordamerikanska försäljnings- och marknadsorganisation genom att utöka vår produktportfölj. Vi ser goda möjligheter att i närtid göra attraktiva investeringar i produkter och pipeline-tillgångar."

Henrik Blomquist, VD för Bure, kommenterar:
"Vi bedömer att Moberg Pharma är en intressant investeringsmöjlighet inom läkemedelssektorn. Bolaget har en uttalad kommersiell inriktning, en sund inställning till den inneboende risken i läkemedelsutveckling och har visat att de kan leva upp till sina löften."

Information om nyemissionen

  • Nyemissionen av 1 081 000 aktier har beslutats den 1 juli 2013, i enlighet med bemyndigandet till styrelsen vid årsstämman den 23 april 2013.
  • Emissionskursen har fastställts till SEK 33,54 per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittliga priset på Moberg Pharma-aktien under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet. Stängningskursen för Moberg Pharma-aktien måndagen den 1 juli 2013 var SEK 32,30.

Bakgrund och motiv
Den riktade nyemissionen om cirka 36 miljoner SEK till den svenska institutionella investeraren Bure möjliggör finansiering av nästa steg i Moberg Pharmas tillväxtstrategi – förvärv och inlicensiering av produkter och pipeline-tillgångar, med ett primärt fokus på produkter avsedda för Moberg Pharmas egna försäljningskanaler på den nordamerikanska marknaden.

Den riktade nyemissionen utgör ett snabbt och effektivt sätt att finansiera Bolagets kortsiktiga förvärvsmöjligheter. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission till Bure är attraktiv jämfört med andra finansieringsalternativ, i kombination med att Bure är en långsiktig investerare som utökar Bolagets institutionella ägarbas.

Prospekt
Bolaget kommer att publicera ett prospekt i samband med upptagandet till handel av de aktier som emitteras i nyemissionen. Det fullständiga prospektet kommer att finnas tillgängligt på Moberg Pharmas hemsida (www.mobergpharma.se) i slutet av juli 2013.

Preliminär tidplan
Slutförande av den riktade nyemissionen                                                      1 juli 2013
Beräknad registrering av den riktade nyemissionen                         I slutet av juli 2013

Finansiell och legal rådgivare
HDR Partners har agerat finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå legal rådgivare åt Moberg Pharma i samband med affären.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB
Tel: +46-8-522 307 08, e-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se

Mats Pettersson, styrelseordförande, Moberg Pharma AB
Tel: +46-8-522 307 00, e-mail: matsp@malthouse.se

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 2 juli 2013.

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom en egen säljorganisation i USA och försäljning via distributörer i mer än 35 länder. Företagets produktportfölj omfattar produkter för utvärtes behandling av hudsjukdomar och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail® och Kaprolac®. Kerasal Nail®(Nalox™ på många marknader) är den ledande produkten för behandling av nagelsjukdomar på den nordiska marknaden. Portföljen utvecklas ytterligare genom förvärv och licensiering av produkter samt produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery baserad på beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och Bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök: www.mobergpharma.se.

Om Bure Equity AB (publ)
Bure är ett investmentbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Det nuvarande innehavet består av sju portföljbolag, varav fyra är börsnoterade. Bure är noterat på Mid Cap-listan på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök: www.bure.se.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.