Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari – september 2013

KERASAL NAIL MARKNADSLEDANDE I USA

PERIODEN (JAN-SEPT 2013)

 • Nettoomsättning 120,5 MSEK (82,3, varav 62,8 exklusive milstolpar)
 • EBITDA -10,3 MSEK (13,4, varav -6,1 exklusive milstolpar), -7,3 MSEK exklusive förvärvsrelaterade kostnader
 • Rörelseresultat (EBIT) -14,9 MSEK (13,3)
 • Resultat efter skatt -10,9 MSEK (42,1)
 • Resultat per aktie -0,99 SEK (4,40)
 • Operativt kassaflöde per aktie -0,36 SEK (1,27)

TREDJE KVARTALET (JUL-SEPT 2013)

 • Nettoomsättning 37,2 MSEK (26,7, varav 24,2 exklusive milstolpar)
 • EBITDA -3,0 MSEK (4,0, varav 1,5 exklusive milstolpar), -3,0 MSEK exklusive förvärvsrelaterade kostnader
 • Rörelseresultat (EBIT) -4,6 MSEK (4,0)
 • Resultat efter skatt -3,9 MSEK (2,8)
 • Resultat per aktie -0,34 SEK (0,29)
 • Operativt kassaflöde per aktie -0,26 SEK (0,66)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Riktad emission om 36 MSEK till Bure Equity för att finansiera fortsatt tillväxt
 • Distributionsavtal med Menarini för Kerasal Nail utökades till Kina
 • Kerasal NeuroCream lanserades på Walmart och stora apotekskedjor i USA

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Distributionsavtal med Leosons International för Kerasal Nail i Mellanöstern och Nordafrika

VD-KOMMENTAR
Moberg Pharma fortsätter växa. Produktförsäljningen under årets tredje kvartal steg med 53 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I USA har försäljningen fortsatt att utvecklats starkt. Kerasal Nail™ har stärkt sin position som den marknadsledande produkten i sitt segment i USA med en marknadsandel på 19% jämfört med 11% samma period föregående år[1]. Ökad andel egen försäljning förbättrade vår bruttomarginal[2] från 72 procent till 77 procent för de första nio månaderna.

USA driver tillväxt i närtid
Kerasal Nail™ finns nu på mer än 30 000 försäljningsställen i USA och vi har successivt ökat vår distribution. Under det tredje kvartalet gjorde vi våra första leveranser till Target, Meijer och Kmart. Nu är Kerasal Nail™ dessutom också den bäst säljande nagelsvampsprodukten online - på Amazon och Drugstore.com. Vår bedömning är att det finns fortsatt tillväxtpotential för produkten i USA. Marknaden är mindre utvecklad än i Europa med lägre försäljning per capita och mindre konkurrens. I september lanserade vi Kerasal® Neurocream, en ny produkt mot fotsmärta. Neurocream finns redan på 15 000 försäljningsställen, inklusive samtliga Walmart, Rite-Aid och CVS samt utvalda Walgreens. Sammantaget har vårt förvärv av Alterna i USA, som genomfördes för ett år sedan, utvecklats mycket bra. Den organiska tillväxten i vårt amerikanska dotterbolag var 26% för det tredje kvartalet jämfört med föregående år vilket kan jämföras med 2-3% tillväxt för den totala marknaden för receptfria läkemedel i USA.

Låg försäljning till distributörer i Europa – nya distributörer på viktiga marknader
Försäljningen av Nalox till vår största distributör i Europa var låg under kvartalet, pga höga lagernivåer. Dock är den underliggande försäljningen i Europa för de första nio månaderna är högre än föregående år. Vår försäljning till distributörer kan variera mellan kvartal och speglar inte alltid tidsmässigt underliggande försäljning till apotek och konsumenter. Vi fortsätter att utöka vårt nätverk av distributörer i övriga delar av världen. Vi tecknade nyligen avtal med Leosons för Mellanöstern och Nordafrika och vi arbetar intensivt med Menarini för att förbereda registreringsansökan i Kina. Lanseringar i Kanada, Mexiko, Mellanöstern och flera Europeiska länder förväntas bidra till fortsatt tillväxt av vår distributörsförsäljning under 2014.

Utveckling av vår produktportfölj
Kerasal Neurocream är ett högintressant tillskott till vår produktportfölj och adresserar ett angeläget problem för mer än 30 miljoner amerikaner. Detta är vår första nya lansering genom vårt amerikanska marknadsbolag som vi förvärvade för ett år sedan och bidrar till att bygga Kerasal till ett ledande varumärke inom fotvård. Den kliniska studien med MOB-015 fortgår enligt plan. Resultat från studien väntas andra halvåret 2014. Affärsutvecklingsarbetet för att stärka vår pipeline avancerar. Vi utvärderar kontinuerligt förvärvs- och inlicensieringsmöjligheter med fokus på receptfria produkter för den amerikanska marknaden. Vår avsikt är att förvärva produkter som bidrar till kassaflöde och lönsamhet.

Bolagets långsiktiga mål kvarstår
2013 har hittills utfallit svagare än vad vi förväntat oss. Under 2013 har vi genomfört kraftfulla investeringar i både marknadsföring och utvecklingsportfölj. Investeringsnivån i kombination med lägre än förväntad försäljning i Europa medför att vi nu förväntar oss negativt EBITDA för helåret 2013. Bolagets långsiktiga mål kvarstår - att på tre års sikt nå en uthållig EBITDA-marginal om minst 25 procent under fortsatt stark tillväxt. Tillväxtmöjligheter på både etablerade och nya marknader, framsteg i utvecklingsprojekt och affärsutvecklingsaktiviteter ger oss fortsatt goda förutsättningar att bygga ett annorlunda läkemedelsbolag.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

[1] SymphonyIRI, försäljning via detaljistkedjor inklusive Walmart, för 12 veckorsperioden som slutade 8 september 2013
[2]
Exklusive förvärvskostnader

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten på en vid en telefonkonferens klockan 10.30 idag, den 5 november 2013. Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2013, kl. 8:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00
E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, ansvarig för investerarrelationer, tel. 08- 522 807 32
E-mail: peter.ostling@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se