Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma bokslutskommuniké januari - december 2013

FÖRVÄRV AV OTC PRODUKTER I USA OCH POSITIVA INTERIMSRESULTAT FÖR MOB-015

FJÄRDE KVARTALET (OKT-DEC 2013)

 • Nettoomsättning 36,8 MSEK (30,2)
 • EBITDA 2,4 MSEK (-0,3)
 • Rörelseresultat (EBIT) 0,8 MSEK (-0,7)
 • Resultat efter skatt -0,4 MSEK (-6,3)
 • Resultat per aktie -0,04 SEK (-0,63)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,07 SEK (-0,27)

HELÅRET (JAN-DEC 2013)

 • Nettoomsättning 157,4 MSEK (112,5)
 • EBITDA -7,9 MSEK (13,3), -4,9 MSEK exklusive förvärvsrelaterade kostnader
 • Rörelseresultat (EBIT) -14,1 MSEK (12,6)
 • Resultat efter skatt -11,4 MSEK (35,8)
 • Resultat per aktie -1,01 SEK (3,68)
 • Operativt kassaflöde per aktie -0,28 SEK (0,97)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Förvärv av tre väletablerade, receptfria produkter i USA från Bayer HealthCare
 • Positiva interimsresultat från den pågående fas ll studien för MOB-015
 • Walgreens har beslutat att öka antal apotek som säljer Kerasal NeuroCream™ i USA
 • Distributionsavtal med Leosons International för Kerasal Nail™ i Mellanöstern och Nordafrika

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Distributionsavtal med Menarini Asia-Pacific för Kerasal Nail™ utökat till Sydostasien

VD-KOMMENTAR
Den starka tillväxten fortsatte under det fjärde kvartalet då produktförsäljningen steg med 61 procent. USA utvecklades mycket bra medan försäljningen till distributörer i Europa var sämre än förväntat. Den starka tillväxten i USA - i kombination med lägre försäljnings- och utvecklingskostnader i slutet av året – möjliggjorde en väsentlig resultatförbättring och positivt EBITDA-resultat för det fjärde kvartalet.

I slutet av året uppnådde vi två viktiga mål - förvärv av tre receptfria läkemedel från Bayer Healthcare samt positiva interrimsresultat för MOB-015 vilket var ett viktigt genombrott för vår interna produktutveckling.

20 procents marknadsandel i USA
Två år efter lansering i USA är Kerasal Nail™ nummer ett i sin kategori med marknadsandel på 20 procent - en milstolpe som möjliggjorts av successivt ökad distribution, framgångsrik marknadsföring och väsentliga fördelar med vår produkt jämfört med konkurrenternas. Kerasal Nail™ finns nu på mer än 30 000 försäljningsställen i USA, där viktiga tillskott under den senaste tiden var de stora kedjorna Target och Safeway. Vi ser potential för fortsatt tillväxt i USA. Den organiska tillväxten i vårt amerikanska dotterbolag översteg vida den underliggande tillväxten av marknaden för receptfria läkemedel i USA. Försäljningen av Kerasal Neurocream™ som lanserades under hösten har utvecklats väl och är en viktig drivkraft bakom tillväxten av Kerasal® varumärket.

Övriga världen bidrar till tillväxten – fortsatta utmaningar i Europa
Vi utökar vårt distributörsnät i övriga världen och intäkterna under kvartalet från regionen växte med 56% jämfört med föregående år. Nyligen ingångna avtal med Leosons för Mellanöstern/Nordafrika och Menarini i Sydostasien bidrar till framtida tillväxtmöjligheter. Lanseringen i Kanada har startat väl med god införsäljning till apotekskedjor och Paladin lanserar inom kort också i Mexiko. Förberedelser för registrering i Kina pågår med full kraft i nära samarbete med Menarini. Vi förväntar oss dock inte en lansering i Kina under innevarande år.

2013 blev ett mellanår för oss i Europa där försäljningen av Nalox till distributörer understeg våra förväntningar, pga höga ingående lagernivåer. Den underliggande försäljningen från distributör till apotek fortsätter dock att växa även i Europa.

Viktiga milstolpar i utvecklingen av vår produktportfölj
Värdet på vår produktportfölj ökade väsentligt i slutet av året. Utöver lanseringen av Kerasal Neurocream™ presenterade vår interna utveckling starka interrimsresultat från den pågående kliniska prövningen för MOB-015. En mykologisk utläkning på 40 procent efter sex månader är världsledande för ett utvärtes preparat och lika bra som ledande tablettbehandling, men utan tabletternas risk för allvarliga biverkningar. Om resultaten håller ända in i mål har MOB-015 potentialen att bli ett ledande behandlingsalternativ vid nagelsvamp och en väsentligt större produkt än Nalox™. Slutresultaten från studien väntas andra halvåret 2014. Arbetet med nästa generation av Kerasal Nail™/Nalox™ har också avancerat vilket möjliggjort nya patentansökningar och skapat möjligheter till nya produktvarianter.

Affärsutvecklingsarbetet bar frukt i slutet av året genom förvärv av tre etablerade varumärken från Bayer Healthcare. Förvärvet bidrar direkt till kassaflöde och resultat. Vi fortsätter att utvärdera ytterligare förvärvs- och inlicensieringsmöjligheter med fokus på receptfria produkter för den amerikanska marknaden för att utnyttja den starka distributionsplattform vi har i USA.                

Bra avslutning av året
Sammantaget är jag mycket nöjd med avslutningen av året. Vår strategi kvarstår liksom vårt långsiktiga mål - att på tre års sikt nå en EBITDA-marginal om minst 25 procent under fortsatt god tillväxt.

Tillväxtmöjligheter på både etablerade och nya marknader, framsteg i utvecklingsprojekt och affärsutvecklingsaktiviteter ger oss fortsatt goda förutsättningar att bygga ett annorlunda läkemedelsbolag.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 10.30 idag, den 20 februari 2014. Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2014, kl. 8:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se    

Peter Östling, IR
Mobil: +46 (0)76 - 314 09 78
Email: peter.ostling@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se