Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2014

Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum tisdagen den 13 maj 2014 i Bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex personer och inga styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Mats Pettersson, Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh och George Aitken-Davies.

Dessutom beslutade årsstämman om nyval av Thomas B. Thomsen som styrelseledamot.

Mats Pettersson omvaldes som ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Balberedningens förslag, att ett sammanlagt styrelsearvode om 1 000 000 kronor ska utgå, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vice ordförande samt 150 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot förutom George Aitken-Davies.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2014, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Personaloptionsprogram 2014
I enlighet med styrelsens justerade förslag beslutade årsstämman att införa ett personaloptionsprogram avseende anställda i Bolaget och i det helägda dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC. Tilldelning ska kunna ske med högst 50 000 personaloptioner per deltagare i programmet. Styrelsen respektive verkställande direktören fastställer vilka anställda inom Bolaget och Moberg North America baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Den maximala tilldelningen kan komma att anpassas proportionellt utifrån respektive persons tid som anställd i Bolaget. Personaloptionsprogrammet kommer omfatta följande ledande befattningshavare i Bolaget; Anna Ljung, Kjell Rensfeldt, Martin Ingman, Peter Wolpert och Steve Cagle. De tre förstnämnda föreslås tilldelas 15 000 personaloptioner vardera och de två sistnämnda föreslås tilldelas 50 000 personaloptioner vardera. För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2014 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 236 351 teckningsoptioner, varav högst 39 851 teckningsoptioner avses utnyttjas för täckande av de kostnader (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter) som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet. Vidare beslutade årsstämman att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagarna i personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2014 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 23 635,10 kronor från 1 189 357,20 kronor till 1 212 992,30 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 2,0 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2014.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2014, kl 20:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Peter Östling, IR, Moberg Pharma AB, Tel: +46 76 301 09 78, E-mail: : peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via ett omfattande nätverk av distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™, Domeboro®, Vanquish®, Fergon® och Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Den nuvarande portföljen kommer att kompletteras genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.