Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma delårsrapport januari - mars 2014

STARKT FÖRSTA KVARTAL

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2014)

  • Nettoomsättning 47,4 MSEK (38,4)
  • EBITDA 7,5 MSEK (-2,2)
  • EBITDA för befintlig produktportfölj 11,6 MSEK (5,3)
  • Rörelseresultat (EBIT) 5,7 MSEK (-3,7)
  • Resultat efter skatt 4,1 MSEK (-2,8)
  • Resultat per aktie 0,34 SEK (-0,25)
  • Operativt kassaflöde per aktie -0,24 SEK (-0,04)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Moberg Pharma lanserar ny patentsökt formulering av Kerasal Nail™ i USA
  • Samarbetet med Menarini för Kerasal Nail™ expanderar till Sydostasien

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • Moberg Pharma förvärvar globala rättigheter till topikal formulering för behandling av smärta i munhålan

VD-KOMMENTAR
Året har startat utmärkt - med stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vår USA försäljning i egen regi växte med 115 procent, vilket var den främsta anledningen till lönsamhetsförbättringen i kombination med kostnadsminskningar. Bruttomarginalen förbättrades till utmärkta 79 procent. För att öka transparensen redovisar vi också EBITDA marginalen för vår befintliga produktportfölj (rensat för FoU/affärsutveckling relaterad till framtida produkter) som blev 24 procent i det första kvartalet. Vårt långsiktiga mål för hela verksamheten är att på 3 års sikt uppnå en EBITDA marginal om minst 25 procent under fortsatt god tillväxt.

USA fortsätter att utvecklas positivt
Integrationen av produkterna vi förvärvade från Bayer har gått bra. Samtliga större kunder har lagt nya beställningar hos oss och produkterna bidrar som förväntat till både försäljning och resultat. Tillväxten för Kerasal Nail™, rensat för nya butiker, var tvåsiffrig[1] och vi fortsätter att expandera distributionen. Under kvartalet togs ett stort kliv in i dagligvaruhandeln med lansering hos Safeway (den näst största kedjan i Nordamerika), Publix och Wegmans. Försäljningen av Kerasal Neurocream™ som lanserades i höstas har utvecklats väl och Walgreens expanderade distributionen från 1000 till fler än 7000 butiker. Kombinationen av organisk tillväxt, förvärvade produkter och tidigarelagda orders inför sommarsäsongen bidrog till det lönsamma kvartalet.

Förutsättningar för förbättring i Europa, progress enligt plan i Asien
Försäljningen i EU var fortsatt låg jämfört med det starka första kvartalet föregående år. Vi har tillsammans med våra partners arbetat hårt med att förbättra förutsättningarna. Vi har nyligen erhållit tillstånd att utvidga indikationen för Nalox vilket förbättrar våra distributörers möjligheter att påvisa fördelarna med produkten i sin marknadsföring och en ny marknadskampanj startade nyligen. I februari undertecknade vi ett distributionsavtal med Menarini för Sydostasien, vilket vi förväntar kommer bidra till fortsatt tillväxt. Arbetet med att säkra registrering i Kina och åtta marknader i Sydostasien pågår med full intensitet enligt plan.

Lönsamhet för kommersiell verksamhet tydliggörs med kompletterande redovisning
Snabb tillväxt för vår befintliga produktportfölj - parallellt med FoU satsningar på framtida läkemedel - har inneburit att den underliggande lönsamheten i Moberg Pharma har varit svår att analysera. För att underlätta genomlysningen av bolaget kompletterar vi vår redovisning så att resultatbidraget från den befintliga produktportföljen klart framgår. Jag är övertygad om att också vår FoU och framåtriktade affärsutveckling kommer att visa sig värdefulla för bolagets aktieägare precis som Kerasal Nail™/Nalox™ har gjort.

Balans mellan offensiva satsningar och kostnadsbesparingar
Vi var inte nöjda med förra årets resultat och har initierat ett kostnadsbesparingsprogram, vilket bidrog till förbättrat resultat under första kvartalet. Vi fortsätter med detta parallellt med offensiva satsningar inom marknadsföring och utvalda områden.

Förvärv av utvecklingsprojekt med stor potential och begränsad risk
I april förvärvades globala rättigheter till en produktkandidat i fas II, med smärtlindring vid oral mukosit som första indikation. Förvärvet är ett intressant tillägg till vår utvecklingsportfölj och slutfördes till gynnsamma villkor – med låg initial kostnad innan produkten levererar lönsamhet. Det som främst fångade vårt intresse var det stora medicinska behovet, produktens enkelhet vid användning och förlängd smärtlindring jämfört med alternativen. Utöver relativt låg utvecklingsrisk ser vi goda möjligheter till intäkter i närtid och en försäljningspotential på sikt som uppskattas till 50-100 m$. Vi ser möjligheter för användning också inom större indikationer för smärtlindring i mun och svalg.

Goda utsikter för året
Jag är mycket nöjd med starten på året och det positiva bidraget från tidigarelagda orders. Även om detta kan komma att påverka kommande kvartal har styrelsen satt målet att förbättra resultatet jämfört med föregående år, vilket vi ser goda förutsättningar att uppnå. Vi genomför ytterligare åtgärder för att befrämja den organiska tillväxten och fortsätter utvärdera möjligheter till ytterligare förvärv.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] IRI: Försäljning till konsument för 12 veckorsperioden till den 24 mars, 2014

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 10.30 idag, den 13 maj 2014. Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj, kl. 8.00.

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD Mobil: +46 (0)70-735 71 35 Email: peter.wolpert@mobergpharma.se
Peter Östling, IR Mobil: +46 (0)76-314 09 78 Email: peter.ostling@mobergpharma.se