Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma genomför riktad nyemission om 60 MSEK för fortsatt expansion

Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”bolaget", OMX: MOB) offentliggör idag att bolaget har genomfört en riktad nyemission av 2,1 miljoner nya aktier, vilket tillför bolaget 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Nyemissionen, som beslutades av styrelsen den 27 maj 2014 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 13 maj 2014, omfattar 2 068 965 nya aktier och har riktats till en begränsad krets svenska och internationella institutionella kvalificerade investerare till ett pris av 29 SEK per aktie genom en s.k. private placement.

Likviden från den riktade nyemissionen stärker Moberg Pharmas balansräkning och möjliggör värdeskapande investeringar, inklusive förvärv av ytterligare varumärken/produkter samt förberedelser för utlicensiering och utveckling av produktkandidater i klinisk fas.

Vi är mycket nöjda med intresset för emissionen och välkomnar våra nya aktieägare. Emissionen stärker Moberg Pharmas finansiella ställning och möjliggör ytterligare investeringar med fokus på förvärv av etablerade produkter för vår amerikanska verksamhet. Vi har genomfört tre förvärv de senaste 18 månaderna och planerar en fortsatt aktiv förvärvsstrategi”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett större institutionellt inslag, men även att tillvarata möjligheten att tillföra nytt kapital på för bolaget attraktiva villkor.

Teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig bookbuilding-process. I förhållande till den genomsnittliga dagskursen de 30 senaste handelsdagarna per den sista handelsdagen innan beslutet att emittera nya aktier motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 7,3 procent.

Nyemissionen medför att antal aktier i Moberg Pharma ökar med 2 068 965 aktier från 11 893 572 aktier till totalt 13 962 537 aktier, och aktiekapitalet ökar med 206 896,50 SEK från 1 189 357,20 SEK till totalt 1 396 253,70 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 15 procent.

I samband med nyemissionen har bolagets största aktieägare, Östersjöstiftelsen, lånat ut 2 068 965 aktier till ABG Sundal Collier för att möjliggöra leverans av tecknade aktier till investerarna. De utlånade aktierna kommer att återlämnas efter registrering av emissionen hos Bolagsverket.

Prospekt
Bolaget kommer att publicera ett prospekt i samband med upptagandet till handel av de aktier som emitteras i nyemissionen. Det fullständiga prospektet beräknas bli tillgängligt på Moberg Pharmas hemsida (www.mobergpharma.se) omkring den 17 juni 2014.

Rådgivare:
I samband med nyemissionen har ABG Sundal Collier agerat som Joint Lead Manager och Sole Bookrunner, HDR Partners som Joint Lead Manager och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare åt Moberg Pharma.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 28 maj 2014.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Moberg Pharma.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Peter Östling, IR, Moberg Pharma AB, Tel: +46 76 301 09 78, E-mail: peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™, Domeboro®, Vanquish® och Fergon®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.