Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nya aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien.

Prospektet avseende upptagande till handel av aktier i Moberg Pharma AB (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.mobergpharma.se samt på bolagets kontor, Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 2 068 965 nya aktier i Moberg Pharma som ges ut i samband med den riktade nyemissionen till en begränsad krets av svenska och internationella institutionella kvalificerade investerare som beslutades den 27 maj 2014. De nya aktierna förväntas tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 18 juni 2014.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD

Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, IR 
Mobil: +46 (0)76 – 314 09 78 
Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2014, kl 08:30.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Moberg Pharma.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™, Domeboro®, Vanquish® och Fergon®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.