Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2015

STOCKHOLM, 11 april 2015. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum måndagen den 11 maj 2015 i Bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju personer och inga styrelsesuppleanter. Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Mats Pettersson, Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh och Thomas B. Thomsen. Dessutom beslutade årsstämman om nyval av Thomas Eklund och Mattias Klintemar som styrelseledamöter. Mats Pettersson omvaldes som ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade att ett sammanlagt styrelsearvode om 1 250 000 kronor ska utgå varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till vardera övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Vidare beslutades att en kompletterande ersättning om 50 000 kr skulle utgå till ordföranden i kompensationsutskottet.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2015, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom bolaget.

Personaloptionsprogram 2015
I enlighet med styrelsens justerade förslag beslutade årsstämman att införa ett personaloptionsprogram avseende anställda i Bolaget och i det helägda dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC. Tilldelning ska kunna ske med högst 150 000 personaloptioner per deltagare i programmet. Styrelsen respektive verkställande direktören fastställer vilka anställda inom Bolaget och Moberg North America baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Personaloptionsprogrammet kommer omfatta följande ledande befattningshavare i Bolaget; Anna Ljung, Kjell Rensfeldt, Martin Ingman och Jeff Vernimb. De tre förstnämnda föreslås tilldelas 25 000 personaloptioner vardera och Jeff Vernimb föreslås tilldelas 150 000 personaloptioner. För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2015 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 326 739 teckningsoptioner, varav högst 38 239 teckningsoptioner avses utnyttjas för täckande av de kostnader (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter) som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet. Vidare beslutade årsstämman att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagarna i personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2015 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 32 673,90 kronor från 1 396 253,70 kronor till 1 428 927,60 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka två procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2015.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2015, kl. 19:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Balmex®,Jointflex®, Kerasal Nail®, Domeboro®, Vanquish®och Fergon®, samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader utanför USA) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.