Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - september 2015

FÖRDUBBLAT RESULTAT UNDER FORTSATT TILLVÄXT

PERIODEN (JAN-SEPT 2015)

 • Nettoomsättning 231,9 MSEK (155,7)
 • EBITDA 42,4 MSEK (21,7)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 59,9 MSEK (34,2)
 • Rörelseresultat (EBIT) 34,1 MSEK (15,8)
 • Resultat efter skatt 25,1 MSEK (12,5)
 • Resultat per aktie 1,76 SEK (0,97)
 • Operativt kassaflöde per aktie 2,03 SEK (0,80)

TREDJE KVARTALET (JUL-SEPT 2015)

 • Nettoomsättning 66,6 MSEK (50,3)
 • EBITDA 13,8 MSEK (7,3)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 18,1 MSEK (11,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) 10,9 MSEK (5,3)
 • Resultat efter skatt 8,8 MSEK (4,4)
 • Resultat per aktie 0,61 SEK (0,31)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,80 SEK (0,49)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Antalet aktier och röster har under juli 2015 ökat med 39 000 till 14 001 537 till följd av utnyttjade teckningsoptioner

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Moberg Pharma och Colep ingick ett utvecklingsavtal för MOB-015
 • Moberg Pharma återfick Emtrixrättigheter för vissa Europeiska marknader, bl a Storbritannien och Polen

VD-KOMMENTAR

Ett starkt tredje kvartal med hög tillväxt framför allt i vår asiatiska distributörsförsäljning och fortsatt förbättrad lönsamhet för verksamheten. Jämfört med föregående år ökade nettoomsättningen med 32% (8% vid fast växelkurs), och EBITDA förbättrades med 90%, vilket motsvarar 21% EBITDA-marginal för kvartalet och 18% för årets första nio månader. Bruttomarginalen är fortsatt stark, 73% (72%). EBITDA-marginalen för befintlig produktportfölj var 27% för tredje kvartalet och 26% för årets första nio månader. Jag är stolt över att såväl rörelseresultat som resultat efter skatt har fördubblats under det tredje kvartalet samt även under niomånadersperioden.

Balmex® bidrar till tillväxt för direktförsäljningen i USA
Direktförsäljningen i USA ökade med 40% under tredje kvartalet (10% vid fast växelkurs). Kerasal Nail® ökade sin marknadsandel till 24%[1]. Försäljningen av nya produktvarianter som lanserades i våras har dock inte motsvarat våra förväntningar och marknaden för receptfria nagelsvampsprodukter är fortsatt påverkad av annonseringen för receptbelagda läkemedel. Den totala nagelsvampsmarknaden (receptfria och receptbelagda produkter) fortsätter att öka men marknaden för receptfria nagelsvampsprodukter har minskat med 8% under niomånadersperioden. Förvärvet av Balmex® har utvecklats väl och Integrationen fortskrider enligt plan.

Lanseringar i Asien driver tillväxt av distributörsförsäljningen
Distributörsförsäljningen ökade med 12% under tredje kvartalet (2% vid fast växelkurs). Den starka tillväxten fortsatte på marknaderna i övriga världen (+47%, 34% vid fast växelkurs), drivet av lanseringar i Asien som fortsätter att prestera väl. Förberedelserna för lanseringar på ytterligare marknader går som planerat eller fortare.

Återtagna rättigheter till vissa marknader i Europa
Försäljningen till distributörer i Europa minskade betydligt under tredje kvartalet jämfört med föregående år (notera att tredje kvartalet föregående år var starkt), och växte med 1% för årets första nio månader. Vi ser ytterligare potential i Europa och har därför nyligen återtagit rättigheter till vissa Europeiska marknader, inklusive Storbritannien och Polen. Vi utvärderar möjligheter att lansera själva eller via andra distributörer i de berörda marknaderna för att utnyttja potentialen för Emtrix® i Europa.

Innovationsmotorn – fokus på MOB-015 och förvärvsmöjligheter
Förberedelser inför det kliniska fas III-programmet för MOB-015 avancerar med hög prioritet. Vi slöt ett riskdelnings- och utvecklingsavtal med vår leverantörspartner Colep, vilket är en viktig pusselbit såväl inför fas III som för att säkra framtida tillverkning till attraktiva villkor. Avtalet möjliggör väsentliga synergier med befintliga produkter inom materialinköp och tillverkningsprocesser. Vi hade nyligen ett pre-IND möte med FDA och diskuterade utvecklingsprogrammet fram till marknadsgodkännande för MOB-015. Huvudfrågorna kommer att diskuteras ytterligare när vi lämnat in ansökan om klinisk prövning och öppnat en s k IND i USA. Under det fjärde kvartalet kommer vi också att ha rådgivande möten med tre regulatoriska myndigheter i Europa. Den kliniska fas II-studien för BUPI fortskrider enligt plan. Patientrekryteringen är i slutfas och förutsatt att de sista patienterna inkluderas i november förväntar vi oss att få resultaten före årsskiftet.

Vi arbetar fortlöpande med förvärvsmöjligheter, samt finslipar finansieringsalternativ för att i första hand kunna lånefinansiera potentiella förvärv.

I en position för ytterligare tillväxt och värdeskapande
Vi fortsätter att fokusera på vårt långsiktiga mål att bli den ledande aktören inom nagelsvamp och driva tillväxt organiskt samt genom förvärv. Vi går nu in i lågsäsong för vår huvudprodukt, men vår växande basverksamhet, ökad lönsamhet och positivt kassaflöde ger oss en utmärkt position för att ta tillvara ytterligare tillväxtmöjligheter.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Försäljningsintäkterna inom Retail i USA för nagelsvampsprodukter, exklusive butikernas egna varumärken, i så kallade Multioutlet-butiker (varuhus/gallerior) under de senaste 52 veckorna fram till 30 september 2015, enligt en rapport från SymphonyIRI.

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag, den 10 november 2015. Telefon: 08-566 427 00

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2015, kl. 08:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Peter Wolpert, VD Mobil: +46 (0)70-735 71 35, Email: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO Mobil: +46 (0)70-766 60 30, Email: anna.ljung@mobergpharma.se