Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån och uppdaterar finansiella mål

STOCKHOLM, den 21 januari 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolaget avser att emittera ett obligationslån och har engagerat Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare. Emissionslikviden avses att användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive finansiering av lönsamma förvärv.

Moberg Pharmas strategi är att ge avkastning till aktieägarna genom lönsam tillväxt av strategiska varumärken, värdeskapande förvärv samt kommersialisering av läkemedelsprojekt. Moberg Pharmas långsiktiga finansiella mål är en EBITDA-marginal om minst 25%.

För att möjliggöra framtida tillväxt, avser Moberg Pharma att genomföra betydande investeringar under 2016, med fokus på stärkta varumärkesplattformar för bolagets strategiska varumärken i USA, breddad internationell distribution, förvärv av ytterligare produkter samt start av fas III studier för MOB-015 i egen regi. Till följd av beslutade investeringar och satsningar kommer EBITDA-marginalen 2016 vara lägre än tidigare kommunicerade marginal om minst 25%. Det långsiktiga målet om en EBITDA-marginal om minst 25% kvarstår.

Moberg Pharmas amerikanska dotterbolag marknadsför flera strategiska varumärken genom samtliga större kedjor och bolagets produkter finns på mer än 30 000 försäljningsställen i USA. Under 2016 planerar Moberg Pharma att investera i dessa varumärken genom förstärkt positionering och nya marknadskampanjer baserat på omfattande marknadsundersökningar.

Moberg Pharma har under de senaste åren genomfört fyra förvärv, huvudsakligen i USA, med en total förvärvsvolym om ca 35 miljoner dollar. Bolaget utvärderar kontinuerligt nya förvärvsmöjligheter och avser att öka bolagets förvärvsaktivitet framöver med fokus på produkter för vilka befintlig infrastruktur och försäljningskanaler kan utnyttjas.

I tillägg till den kommersiella verksamheten ser Moberg Pharma att betydande värden kan skapas genom att i egen regi utveckla MOB-015 genom fas III. MOB-015 bedöms ha en årlig försäljningspotential på 250–500 miljoner dollar på den kraftigt växande marknaden för nagelsvampsläkemedel.

Moberg Pharma har på fem år vuxit från noll till nära 300 miljoner kronor i omsättning och skapat en lönsam verksamhet. Vi ser goda möjligheter att stärka bolaget väsentligt och skapa betydande värden för aktieägarna. Vi investerar kraftfullt den närmaste tiden och bibehåller vårt långsiktiga mål - att uppnå en EBITDA-marginal om minst 25%”, säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma.

Som en del i denna utveckling undersöker Moberg Pharma möjligheten att utnyttja sin starka balansräkning och diversifiera sin finansieringsbas genom att vända sig till den nordiska företagsobligationsmarknaden som potentiell finansieringskälla. Emissionslikviden från en potentiell obligationsemission kommer att användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive finansiering av lönsamma förvärv.

Carnegie Investment Bank och Swedbank har engagerats som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har engagerats som legal rådgivare i syfte att undersöka bolagets möjlighet att emittera ett obligationslån på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Denna Information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 21 januari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®, Vanquish® och Fergon®, samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i Sydostasien. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.