Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Valberedningens förslag till årsstämman 2016

STOCKHOLM, den 18 februari 2016. Moberg Pharma AB meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2016.

Valberedningen
Valberedningen utgörs av ordföranden Per-Olof Edin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Katja Bergqvist representerande Handelsbanken Fonder, Anders Rodebjer representerande Wolco Invest och Mats Pettersson, ordförande i styrelsen för Bolaget.

Årsstämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman 2016 välja Mats Pettersson.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av deras arvoden
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen, Thomas Eklund och Mattias Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Då Mats Pettersson efter sex år som styrelsens ordförande har valt att avgå som ledamot och ordförande föreslår valberedningen val av nuvarande styrelseledamoten Thomas Eklund som ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 250 000 kronor varav 340 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Därutöver föreslås att en kompletterande ersättning om 60 000 kr ska utgå till ordföranden i kompensationsutskottet.

Valberedningen föreslår omval av EY som revisionsbolag med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2017.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete
Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2016, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2017. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2017:
Förslag till stämmoordförande
Förslag till styrelse
Förslag till styrelseordförande
Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
Förslag till revisorer
Förslag till arvode för Bolagets revisorer
Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2018

Denna Information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 18 februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®, Vanquish®och Fergon®, samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i Sydostasien. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.