Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2016

STOCKHOLM, 18 maj, 2016. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum onsdagen den 18 maj 2016 i Bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex personer och inga styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen, Thomas Eklund och Mattias Klintemar. Mats Pettersson har valt att avgå som ledamot i styrelsen.

Till ordförande i styrelsen valde stämman, enligt valberedningens förslag, Thomas Eklund.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, att ett sammanlagt styrelsearvode om 1 250 000 kronor ska utgå varav 340 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor till vardera övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Vidare beslutades att en kompletterande ersättning om 60 000 kr ska utgå till ordföranden i kompensationsutskottet.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2016, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Personaloptionsprogram 2016
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett personaloptionsprogram avseende anställda i Bolaget och i det helägda dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC. Tilldelning ska kunna ske med högst 75 000 personaloptioner per deltagare i programmet. Styrelsen respektive verkställande direktören fastställer vilka anställda inom Bolaget och Moberg North America baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Den maximala tilldelningen kan komma att anpassas proportionellt utifrån respektive persons tid som anställd i Bolaget respektive Moberg pharma North America LCC. Personaloptionsprogrammet kommer omfatta följande ledande befattningshavare i Bolaget; Anna Ljung och Martin Ingman som föreslås tilldelas 40 000 personaloptioner vardera, Kjell Rensfeldt, som föreslås tilldelas 60 000 personaloptioner, och Peter Wolpert, som föreslås tilldelas 75 000 personaloptioner. För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2016 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 428 000 teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag Moberg Derma Incentives. Vidare beslutade årsstämman att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagarna i personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2016 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 42 800 kronor från 1 421 752,20 kronor till 1 464 552,20 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 2,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016, kl. 20:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, CEO, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas II studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.