Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - juni 2016

FÖRVÄRV FÖRDUBBLAR VERKSAMHETEN I USA

HALVÅRET (JAN-JUN 2016)*

 •  Nettoomsättning 140,7 MSEK (165,3)
 •  EBITDA 36,8 MSEK (28,5)
 •  EBITDA för befintlig produktportfölj 43,4 MSEK (41,9)
 •  Rörelseresultat (EBIT) 31,8 MSEK (23,2)
 •  Resultat efter skatt 22,3 MSEK (16,4)
 •  Resultat per aktie 1,56 SEK (1,13)
 •  Operativt kassaflöde per aktie -0,16 SEK (1,20)

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2016)* 

 •  Nettoomsättning 71,3 MSEK (92,2)
 •  EBITDA 33,4 MSEK (11,1)
 •  EBITDA för befintlig produktportfölj 36,4 MSEK (16,3)
 •  Rörelseresultat (EBIT) 31,2 MSEK (8,3)
 •  Resultat efter skatt 28,0 MSEK (5,5)
 •  Resultat per aktie 1,96 SEK (0,38)
 •  Operativt kassaflöde per aktie 0,09 SEK (1,52)

*Notera att resultatet inkluderar en reavinst om 41,1 MSEK från försäljningen av Jointflex®, Fergon® och Vanquish®.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 •  Förvärv av tre varumärken från Prestige Brands i USA för 40 miljoner USD (transaktionen slutfördes 7 juli)
 •  Utökning av företagets utestående obligationslån med 85 miljoner kronor
 •  Lansering i Japan påbörjad för vår nagelprodukt
 •  Patent för MOB-015 beviljade i flertalet territorier, däribland USA, Kanada, EU och Japan
 •  Inlösta optionsprogram ökade antalet aktier och röster under juni med 71 666 till 14 289 188
 •  Avyttring av varumärkena Jointflex®, Fergon® och Vanquish® för 10 miljoner USD slutfördes 1 April

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 •  Investigational New Drug (IND) ansökan för fas 3 lämnades in till US Food and Drug Administration (FDA) samt motsvarande ansökningar till myndigheterna i Tyskland, Polen och Kanada för MOB-015
 •  Förvärvet av New Skin®, Fiber Choice® och PediaCare® slutfördes

VD-KOMMENTAR
Under Q2 säkrade vi viktiga komponenter för framtida tillväxt. Förvärvet från Prestige Brands slutfördes den 7 juli och förväntas fördubbla försäljningen för vår amerikanska verksamhet. New Skin® stärker vår dermatologiverksamhet och förväntas bidra väsentligt till vår lönsamhet från Q3. Marknadsandelen för Kerasal Nail® i USA ökade till 28% och lanseringar har påbörjats på viktiga marknader som Japan och Taiwan. Fas 3-ansökningar för MOB-015 lämnades in och rekrytering av patienter förväntas starta under Q3. 

På grund av avyttring av flera varumärken den 1 april, är siffrorna för andra kvartalet inte direkt jämförbara med samma period 2015. Nettoomsättningen minskade med 23% (-21% i fast valuta och -13% exklusive avyttringen). EBITDA-marginalen, inklusive reavinst från avyttrade varumärken, ökade till 47% för Q2, och med 21% för den senaste tolvmånadersperioden, främst som ett resultat av avyttringen av varumärken. Bruttomarginalen var 72% (78%). Den kommersiella EBITDA-marginalen uppgick till 51% för Q2 och 27% för den senaste tolvmånadersperioden. EBITDA-marginalen exklusive reavinsten vid avyttringen var -11% i Q2 på grund av stora marknadsinvesteringar i Kerasal Nail®. 

Transformerande förvärv och fas 3-ansökningar inlämnade för MOB-015 
Den 7 juli slutfördes förvärvet av New Skin®, Fiber Choice® och PediaCare® från Prestige Brands. Transaktionen är i linje med vårt strategiska fokus och förväntas fördubbla omsättningen för vår amerikanska verksamhet samt bidra med cirka 5 MUSD till EBITDA för de kommande tolv månaderna. Förvärvet förväntas omedelbart bidra till vår försäljning och lönsamhet. Då det finansierades genom en obligationsemission, bidrar det också till vinst per aktie. 

Nyligen lämnade vi in fas 3-ansökningar för MOB-015 i USA, Kanada, Tyskland och Polen. Vi förväntar oss att börja rekryteringen av totalt cirka 675 patienter under Q3 2016. MOB-015 och BUPI, våra två projekt i sen fas, har båda potential att driva tillväxt under de kommande åren genom en kombination av licensaffärer och som huvudprodukter för egen försäljning på utvalda marknader. 

Direktförsäljningen – rekordstor marknadsandel i USA, minskad försäljning pga avslutade produkter  
Direktförsäljningen, exklusive avyttrade varumärken, minskade med 7% under Q2 (-5% i fast valuta). Minskningen är ett resultat av att vi avslutade vissa produktvarianter förra året, samt en minskning för Kerasal Ointment. Samtliga övriga produkter visade tillväxt. Våra marknadsinvesteringar i Kerasal Nail under Q2 resulterade i en rekordstor marknadsandel i USA, men påverkade lönsamheten negativt på kort sikt. De senaste tolv veckorna ökade marknadsandelen med 5 procentenheter till 28%[1], jämfört med samma period 2015. Försäljningen av Kerasal Nail till konsument ökade med 25%1, vilket var den främsta drivkraften för att produktkategorin återigen visade tillväxt (+2%). Observera att det är cirka en månads eftersläpning innan ökad konsumentförsäljning ger effekt på nettoomsättningen. Eftersom marknadsföringsinsatserna är säsongsbetonade och toppar under Q2, förväntar vi oss positiva effekter för försäljning och lönsamhet under Q3 2016. Avyttringen av Jointflex®, Fergon® and Vanquish® för 10 MUSD, gav en reavinst på 41 MSEK. Nyligen påbörjade vi en lansering av Emtrix® i Storbritannien, som blir vår andra marknad för direktförsäljning. 

Fortsatt expansion i Asien 
Distributörsförsäljningen, exklusive avyttrade varumärken, minskade med 27% (-26% i fast valuta). Huvuddelen av minskningen härrör från minskad försäljning i Europa (-43%). På grund av ökad konkurrens förväntar vi oss att försäljningen i Europa kommer att ligga på en lägre nivå framöver. Försäljningen i övriga världen, exklusive avyttrade varumärken, minskade med 6% under Q2 som ett resultat av volymrabatter. I Asien har totalvolymerna vuxit med 20% under första halvåret 2016 och Emtrix®/Kerasal Nail® nådde marknadsledande positioner i de flesta länder där produkterna har lanserats. Testlanseringar har påbörjats i Japan och fortsätter i Kina. Vi förväntar oss att Asien kommer att bidra till långsiktig tillväxt.  

Fokus på värdeskapande 
Jag är mycket nöjd med förvärvet, ökade marknadsandelar för Kerasal Nail® och framstegen för MOB-015. MOB-015 kan ge oss en plattform för att bli den globala marknadsledaren inom nagelsvamp. Vi är på rätt väg för att uppnå våra långsiktiga mål samt att driva tillväxt såväl organiskt som genom förvärv.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag, den 9 augusti 2016. Telefon: 08-566 426 95

DENNA INFORMATION
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2016, kl. 08:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 
Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00,  peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, tel. 08-522 307 01,  anna.ljung@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se


[1]Försäljning till slutkonsument i USA för nagelsvampsprodukter, exklusive butikernas egna varumärken, i så kallade Multioutlet-butiker (varuhus/gallerior) under de senaste 12 veckorna fram till 15 juni 2016 enligt en rapport från SymphonyIRI.