Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma emitterar aktier, säkrar förvärvsfinansiering och förvärvar DermoPlast

STOCKHOLM, 7 december 2016. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) (OMX: MOB) har ingått slutligt avtal om att förvärva DermoPlast® för 47,6 MUSD plus lagervärde. Förvärvet finansieras genom en riktad nyemission av aktier om totalt 148 MSEK, en emission av obligationer om totalt 215 MSEK samt befintlig kassa.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Moberg Pharma har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Moberg Pharmas årsstämma den 18 maj 2016, beslutat om en placering av aktier genom en riktad kontant nyemission av 2 843 504 aktier till en teckningskurs om 52 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande lett av Carnegie Investment Bank. Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär. Genom Nyemissionen, som aviserades den 6 december 2016, tillförs Moberg Pharma cirka 148 MSEK. Bolaget avser också att emittera obligationer om 215 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån och har erhållit bindande teckningsåtaganden för detta belopp. Som aviserat avser bolaget använda likviden från Nyemissionen, samt obligationsemissionen och befintlig kassa för att finansiera förvärvet av DermoPlast®.

DermoPlast® är en utvärtes spray som används för att lindra smärta och klåda vid hudsprickor och hudskador. DermoPlast® kommer att säljas genom Moberg Pharmas etablerade försäljningskanaler i USA, via apotekskedjor som exempelvis CVS, Walgreens och Rite Aid samt på stormarknader som exempelvis Walmart och Target, samt direkt till sjukhus. Sjukhusförsäljningen riktar sig framför allt till kvinnor för användning vid hudsprickor, skador och ingrepp i underlivet i samband med och efter förlossning.

Bolaget bedömer, baserat på tillgänglig information, att DermoPlast® under perioden 1 oktober 2015 – 30 september 2016, och med tillämpning av IFRS och Bolagets redovisningsprinciper, hade en nettoomsättning om 12,0 MUSD och en EBITDA om 5,4 MUSD, motsvarande en EBITDA-marginal om ca 45 procent. Köpeskillingen motsvarar cirka 8,9 gånger bedömd EBITDA för DermoPlast® för motsvarande period.

DermoPlast® kommer ingå bland Moberg Pharmas strategiska varumärken och förväntas bli bolagets näst största produkt. Vid slutfört förvärv av DermoPlast® förväntas varumärket bidra positivt till såväl Moberg Pharmas vinst som kassaflöde per aktie, även inräknat finansieringskostnader, direkt efter slutförandet av transaktionen. För vidare information se bolagets pressmeddelande om det övervägda förvärvet, publicerat den 6 december 2016.

”Jag är stolt över att presentera förvärvet av DermoPlast®. Efter en noggrann utvärdering är jag oerhört nöjd över att vi nu också säkrat finansieringen för att kunna genomföra detta betydande förvärv för Moberg Pharma. Transaktionen förväntas bidra positivt till vår försäljning och lönsamhet och bidra till vårt långsiktiga finansiella mål att leverera lönsam tillväxt och en EBITDA-marginal på 25%”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Styrelsen i Moberg Pharma är mycket nöjd över förvärvet av DermoPlast®. Genom förvärvet stärker bolaget sin portfölj med strategiska varumärken – DermoPlast® passar perfekt i bolagets fokus på utvärtes produkter. Vi kan också fullt utnyttja befintlig organisation och försäljningskanaler i USA. Efter årets förvärv har bolaget nu tre större strategiska varumärken – Kerasal Nail®, DermoPlast® och New Skin® – ökar riskspridningen och stärker därigenom bolaget. Fokus under kommande år är att framgångsrikt integrera förvärven och stärka positioneringen av vår portfölj samt att fortsätta att skapa värden genom avancemang i vår utvecklingsportfölj”, säger Thomas Eklund, styrelseordförande i Moberg Pharma.

Teckningskursen i Nyemissionen om 52 SEK per aktie implicerar en rabatt om cirka 8 procent baserat på Moberg Pharmas stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 6 december 2016. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat book-building”-förfarande den 6 december 2016 och därigenom har Moberg Pharma säkerställt att teckningskursen motsvarar en marknadsprissättning. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 16,6 procent i förhållande till antalet aktier i Moberg Pharma genom att antalet utestående aktier ökar till 17 132 692. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det genom Nyemissionen bedömts möjligt att anskaffa kapital i samband med förvärvet av DermoPlast® till för bolaget fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad än om aktierna erbjudits befintliga aktieägare genom en företrädesemission.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i Nyemissionen kommer Östersjöstiftelsen att låna ut aktier till Carnegie Investment Bank. I samband med upptagande till handel av de till Östersjöstiftelsen återlämnade aktierna kommer Moberg Pharma att offentliggöra ett noteringsprospekt.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank har anlitats som finansiell rådgivare för Nyemissionen av aktier och Carnegie Investment Bank tillsammans med Swedbank har anlitats för utökningen av Bolagets utestående obligationslån. Hansen Law har anlitats som legal rådgivare för förvärvet av DermoPlast® och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare i samband med dess finansiering.

Om denna information               
Ovanstående information är information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 7 december 2016.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i USA eller i någon annan jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.  

För ytterligare information kontakta:                  
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se 
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, New Skin®, Domeboro®, Fiber Choice® och PediaCare® (pågående avyttring). Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).