Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB Bokslutskommuniké 2016

EBITDA TREDUBBLADES UNDER FJÄRDE KVARTALET

PERIODEN (helåret 2016)*

 • Nettoomsättning 334,3 MSEK (285,6)
 • EBITDA 77,9 MSEK (46,4)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 93,5 MSEK (68,5)
 • Rörelseresultat (EBIT) 62,2 MSEK (35,2)
 • Resultat efter skatt 32,7 MSEK (25,5)
 • Resultat per aktie 2,25 SEK (1,77)
 • Operativt kassaflöde per aktie -1,24 SEK (2,12)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016

FJÄRDE KVARTALET (OKT-DEC 2016)

 • Nettoomsättning 89,4 MSEK (53,7)
 • EBITDA 12,0 MSEK (4,0)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 17,5 MSEK (8,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) 7,1 MSEK (1,1)
 • Resultat efter skatt -2,5 MSEK (0,4)**
 • Resultat per aktie -0,17 SEK (0,03)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,36 SEK (0,16)

* Resultatet inkluderar en reavinst i Q2 om 41,1 MSEK från avyttringen av Jointflex®, Fergon® och Vanquish®
** Resultat efter finansiella poster var positivt. Extra skattebokningar relaterade till transaktioner resulterade i negativt bokfört resultat i Q4. Observera dock att bolagets skattekostnad huvudsakligen består av utnyttjande av bolagets underskottsavdrag och bolagets betalda bolagsskatt därför är obetydlig.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Förvärv av Dermoplast® från Prestige Brands i USA slutfördes den 30 december, 2016. Köpeskillingen uppgick till 47,6 MUSD (433,2 MSEK) plus lagervärde och varumärket förväntas bli bolagets näst största produkt. Förvärvet finansierades genom riktad nyemissioner om totalt 148 MSEK, en emission av obligationer om totalt 215 MSEK samt befintlig kassa.
 • Avyttring av PediaCare® till Strides Arcolab International Limited, UK för totalt 5,6 MUSD, varav 0,6 MUSD utgjorde lagervärdet.
 • Europeiskt patent beviljades för BUPI. Patentet förväntas vara i kraft till år 2031
 • Inlösta optionsprogram ökade antalet aktier och röster med 279 150 och nyemissionerna i samband med förvärvet av Dermoplast® ökade antalet aktier och röster med 2 843 504, till totalt 17 411 842 aktier

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Ytterligare distribution säkrad för New Skin® Spray genom Walmart och Walgreens

VD-KOMMENTAR

Förvärvet av Dermoplast® i december 2016 avslutade ett händelserikt år för Moberg Pharma. Totalt genomfördes förvärv till ett värde av 88 MUSD, vilket stärkte vår varumärkesportfölj avsevärt. Vidare ökade marknadsandelen för vårt största varumärke Kerasal Nail® till en rekordnivå i USA, vi erhöll godkännande att påbörja fas 3-studier för MOB-015 och initierade rekryteringen av patienter. Under fjärde kvartalet hade vi stark försäljningstillväxt och tredubblade EBITDA tack vare de nyligen genomförda förvärven.

De nyligen genomförda förvärven säkerställde en fortsatt lönsam tillväxt
Under det fjärde kvartalet fortsatte vi att leverera lönsam tillväxt där de nyligen förvärvade varumärkena, i synnerhet New Skin®, bidrog avsevärt, vilket ökade nettoomsättningen med 67 % till 89 MSEK samtidigt som EBITDA tredubblades till 12 MSEK. I USA ökade marknadsandelen under fjärde kvartalet för Kerasal Nail® jämfört med förra året, trots begränsad annonsering under lågsäsongen och marknadsandelen steg till 27% för helåret 2016, en ökning med 4% jämfört med föregående år. Vi utökade även distributionen för New Skin® Spray till att omfatta Walmart och Walgreens, vilket ger oss momentum inför 2017.

Distributörsförsäljningen, exklusive avyttrade varumärken, ökade i antal enheter under 2016 men intäkterna sjönk med 6% till följd av volymrabatter för våra största partners. Marknaderna i Asien utgör en långsiktig tillväxtmöjlighet och vi har redan ledande positioner på flera av marknaderna i regionen, medan andra behöver mer tid och vidareutvecklade marknadsstrategier.

Förvärv tar bolaget till en ny nivå och stärker varumärkesportföljen
Vi genomförde flera framgångsrika förvärv under 2016, med en total köpeskilling på 88 MUSD, i linje med vår ”buy and build”-strategi för den kommersiella portföljen. Då förvärven huvudsakligen var lånefinansierade begränsades utspädningen för aktieägarna. Dermoplast® förväntas bli vårt näst största varumärke och bidrar från 1 januari 2017 till vår försäljning och lönsamhet. Utöver stordriftsfördelar i nuvarande försäljningskanaler i USA ger Dermoplast® också tillgång till en intressant direktkanal till sjukhus som vi kan vidareutveckla framöver. Vi var mycket nöjda med att kunna avyttra PediaCare®, vilket frigjorde kontanter och resurser för våra strategiska varumärken. Integrationen av New Skin® och Fiber Choice® slutfördes under fjärde kvartalet enligt plan.

Fortsatt utveckling av våra fas 3-tillgångar
Vi inleder det nya året med två utvecklingsprojekt i fas 3. MOB-015 och BUPI har båda potential att bli marknadsledande inom sina respektive nischer och ta Moberg Pharma till en helt ny nivå. Efter feedback från FDA kommer vi att inkludera ytterligare patienter i MOB-015 studien i Nordamerika. Det totala fas 3 programmet planeras omfatta 750–800 patienter. Utökningen av programmet samt en noggrann screeningprocess minskar riskerna med fas 3-programmet och enligt bolagets reviderade tidsplan förväntas patientrekryteringen vara slutförd under andra halvåret 2017. Vad gäller BUPI har vi fått patentgodkännande i EU och genomför under mars månad rådgivande möten med två EU myndigheter. Framstegen under 2016 för båda utvecklingsprojekten möjliggör för oss att inleda diskussioner med potentiella kommersialiseringspartners. Vår bedömning kvarstår att bolagets totala investeringar i fas 3-projekten förväntas vara cirka 20 MUSD totalt under 2016–2018.

Ett betydligt starkare företag
I början av 2016 satte vi upp höga mål för året och presenterade en plan med betydande investeringar. Jag är stolt över att vi uppnådde de uppsatta målen och att resultatet av investeringarna hittills har infriat eller överträffat våra förväntningar. Vi börjar det nya året som ett betydligt starkare bolag än för ett år sedan och utsikterna för att skapa värde ser mycket goda ut. De förvärv som slutfördes under 2016 bidrar från dag ett till vår lönsamhet och tillväxt och förväntas mer än fördubbla vår försäljning i USA samtidigt som utvecklingsprojekten fortskrider i linje med vår långsiktiga tillväxtstrategi.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag, den 14 februari 2017. Telefon 08-566 426 95

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 14 februari 2017, kl. 8.00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00, peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, tel. 08-522 307 01, anna.ljung@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se