Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kallelse till årsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).

Deltagande på årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

-        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017,
-        dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Moberg Pharma AB (publ), Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, att. Anna Ljung eller per e-post till anna.ljung@mobergpharma.se senast onsdagen den 10 maj 2017, kl. 16.00.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Aktieägare kan delta och rösta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad onsdagen den 10 maj 2017.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

Antal aktier och röster 
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 17 411 842 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Anförande av verkställande direktören, Peter Wolpert
 9. Beslut om:
  a)     Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)     Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c)      Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 13. Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete
 14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen avseende aktiekapitalets storlek (§4) och antalet aktier (§5)
 16.  Förslag till beslut om personaloptionsprogram 2017 innefattande riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner 
 17.  Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner 
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Helen Fasth Gillstedt representerande Handelsbanken Fonder, Anders Rodebjer representerande Wolco Invest och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Thomas Eklund.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9.b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse, styrelseordförande samt fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen och Mattias Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Wenche Rolfsen har efter sju år i styrelsen valt att ej stå till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Sara Brandt som ny ledamot i styrelsen.

Sara Brandt har lång erfarenhet från ledande befattningar främst för internationella och nordiska Fast Moving Consumer Goods (FMCG) bolag, bl.a. som Vice President Region North och Managing Director Sweden för Berner och Executive Vice President och Head of Nordic division för Cederroth AB. Hon har innehaft styrelseuppdrag i mindre bolag såsom DLF, KTF och Gärdin & Persson. För närvarande tjänstgör Sara Brandt även i styrelsen i Toxintelligence AB, Clear-on AB och Sveriges Annonsörer.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 350 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. En kompletterande ersättning om 60 000 kronor ska utgå till ledamöterna i kompensationsutskottet, 30 000 kronor till ordförande och 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter (2 st). En ersättning om 80 000 kronor till ett nytt revisions- och finansutskott ska utgå till ledamöterna, 40 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till övriga ledamöter (2 st).

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2017, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2018. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2018:

a)         Förslag till stämmoordförande
b)         Förslag till styrelse
c)          Förslag till styrelseordförande
d)         Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e)         Förslag till revisorer
f)           Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g)         Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2019

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras i huvudsak på redan ingångna avtal mellan Bolaget och ledande befattningshavare.

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Moberg Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen får inte överstiga 25 – 50 procent av årsgrundlönen för respektive befattningshavare. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mått samt resultat för Bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från Bolagets sida mellan tre och tolv månader. Avgångsvederlag utgår ej. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut. Bortsett från de personaloptioner som har tilldelats och intjänats och vad som följer av anställningsavtal enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till några förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl.

Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen avseende aktiekapitalets storlek (§4) och antalet aktier (§5) (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens §4 från nuvarande lydelse

”Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.” till

”Aktiekapitalet skall vara lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.”, samt

att årsstämman även beslutar att ändra bolagsordningens §5 från nuvarande lydelse

”Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.” till

”Antalet aktier skall vara lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken.”.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram 2017 avseende anställda och uppdragstagare i Bolaget och i det helägda dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC (”Moberg North America”), (ii) beslutar om riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB, org. nr 556750-1589, (”Incentives”) för fullgörande av de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet samt (iii) godkänner överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda och uppdragstagare i Bolaget och Moberg North America.

(i)           Personaloptionsprogram 2017
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av Personaloptionsprogram 2017 (”Programmet”) på i huvudsak följande villkor:

1)           Styrelsen respektive verkställande direktören ska äga rätt att, inom ramen för Programmet, besluta om tilldelning av totalt högst 413 500 personaloptioner till nyckelpersoner i Bolaget och Moberg North America. Tilldelning ska kunna ske med högst 62 000 personaloptioner per deltagare i Programmet.

2)           Deltagarna i Programmet föreslås delas in i följande två kategorier: de ledande befattningshavarna [Anna Ljung, Martin Ingman, Kjell Rensfeldt, Jeff Vernimb och Peter Wolpert] (”Grupp 1”) och övriga deltagare (”Grupp 2”). Styrelsen och verkställande direktören beslutar om vilka personer som ska ingå i Grupp 2 baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Deltagarna i Grupp 1 och 2 benämns gemensamt ”Deltagarna”.

3)           Inom Grupp 1 föreslås Anna Ljung och Martin Ingman tilldelas 30 000 personaloptioner vardera, Kjell Rensfeldt föreslås tilldelas 45 000 personaloptioner, Jeff Vernimb föreslås tilldelas 62 000 personaloptioner och Peter Wolpert föreslås tilldelas 55 000 personaloptioner. Tilldelningen till deltagarna i Grupp 2 beslutas av styrelsen och verkställande direktören och kan komma att anpassas proportionellt utifrån respektive persons tid som anställd och/eller uppdragstagare i Bolaget respektive Moberg North America.

4)           Tilldelningen av personaloptioner ska ske i direkt anslutning till årsstämman 2017. Deltagarna i Programmet ska tilldelas personaloptionerna vederlagsfritt.

5)           För att få utnyttja samtliga tilldelade personaloptioner måste Deltagarna (i) senast den 1 juli 2017 ha investerat i aktier i Bolaget till ett visst värde enligt nedan och (ii) behålla motsvarande antal aktier i Bolaget till dess att personaloptionerna tjänats in och kan utnyttjas. Deltagare i Grupp 1 ska investera i aktier i Bolaget till ett värde motsvarande minst en och en halv månadslön (räknat som fast bruttolön i den nivå som gäller vid tidpunkten för årsstämman 2017). För deltagare i Grupp 1 ska sådana aktier som redan innehas och är föremål för överlåtelsebegränsningar eller liknande enligt tidigare incitamentsprogram i Bolaget ej beaktas vid beräkning av den faktiska investeringens storlek. För deltagare i Grupp 2 ska styrelsen och verkställande direktören besluta om till vilket värde eller vilket antal deltagarna måste ha förvärvat och behållit aktier i Bolaget för att få utnyttja samtliga tilldelade personaloptioner.

6)           För deltagare i Grupp 1 som senast den 1 juli 2017 inte investerat i aktier i Bolaget motsvarande tillämplig miniminivå (enligt ovan), reduceras rätten att utnyttja tilldelade personaloptioner proportionellt. För deltagare i Grupp 1 som avyttrar sådana aktier innan intjänandetidpunkten, förfaller rätten att utnyttja de tilldelade personaloptionerna i sin helhet. En deltagare i Grupp 2 som senast den 1 juli 2017 inte investerat i aktier i Bolaget motsvarande tillämplig miniminivå (enligt styrelsens och verkställande direktörens beslut), eller som avyttrar sådana aktier innan intjänandetidpunkten, får endast utnyttja 50 procent av de till deltagaren tilldelade personaloptionerna.

7)           Förutsatt att villkoren för utnyttjande uppfyllts ska varje personaloption berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2017, dock alltid lägst aktiens kvotvärde.

8)           Personaloptionerna tjänas in per den 30 juni 2020 och kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget från och med den 30 juni 2020 till och med den 31 december 2021.

9)           Personaloptionerna är knutna till anställningen eller uppdraget i Bolaget respektive Moberg North America. Upphör anställningen hos Bolaget respektive Moberg North America på grund av arbetsbrist, sjukdom, vid pensionsavgång med av Bolaget godkänd successionsplan eller liknande får den anställde utnyttja ännu ej intjänade personaloptioner pro rata i förhållande till hur lång tid som vid anställningens upphörande förflutit sedan tidpunkten för tilldelning av personaloptionerna, varefter resterande personaloptioner förfaller. Upphör anställningen hos Bolaget respektive Moberg North America av annan anledning, eller upphör uppdragsförhållandet med dessa bolag, förfaller i normalfallet de personaloptioner som den anställde eller uppdragstagaren vid tidpunkten för anställningens upphörande ej har tjänat in. Personaloptioner som den anställde eller uppdragstagaren får utnyttja efter anställningens eller uppdragets upphörande ska utnyttjas för teckning senast sex månader därefter. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av personaloptionsinnehavaren.

10)        Styrelsen ska fastställa de närmare villkoren för Programmet och styrelsen ska ha rätt att på grund av bolagshändelser, marknadsförutsättningar, lokal lagstiftning eller andra regler, regelförändringar, eller andra händelser göra avvikelser från eller justering av villkoren för Programmet (exempelvis avseende investerings- och innehavskravet för deltagare bosatta i USA), eller avräkna samtliga eller delar av personaloptionerna kontant.

11)        Mot bakgrund av ovan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna Programmet är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

(ii)         Riktad emission av teckningsoptioner till Incentives
För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 413 500 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

1)           Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Incentives.

2)           Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 26 maj 2017 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

3)           Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2017, dock alltid lägst aktiens kvotvärde.

4)           Teckning av nya aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2021.

5)           De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

6)           Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Programmet utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 41 350 kronor från 1 741 184,20 kronor till 1 782 534,20 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

7)           För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Programmet. Styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och uppdragstagare kommer medföra ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen hos de anställda och uppdragstagarna. Det är fördelaktigt för Bolaget att på detta sätt kunna erbjuda de anställda och uppdragstagarna en möjlighet att ta del i Bolagets utveckling. Styrelsens bedömning är därför att förslaget, med hänsyn till villkoren, framstår som rimligt.

(iii)        Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget, m.m.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Incentives får överlåta högst 413 500 teckningsoptioner eller aktier i Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till anställda och uppdragstagare i Bolaget och Moberg North America, som har erhållit personaloptioner inom ramen för Programmet, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Programmet. Antalet teckningsoptioner eller aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för Programmet, skall omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder

Kostnader för Programmet
Styrelsen bedömer att Programmet kommer att föranleda kostnader i form av redovisningsmässiga lönekostnader om cirka 4 miljoner kronor, därtill tillkommer kostnader för sociala avgifter.

Beredningen av förslaget till Programmet
Förslaget till Programmet har beretts av Bolagets ersättningsutskott och föredragits för styrelsen.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget
För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2016, samt Bolagets webbplats www.mobergpharma.se. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Majoritetskrav
Årsstämmans beslut enligt punkterna (i) – (iii) ovan ska fattas tillsammans som ett beslut. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2017. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av produkter, projektportföljer, verksamheter, företag eller del av företag.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Moberg Pharma AB (publ), att. Anna Ljung, Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, eller per e-post till anna.ljung@mobergpharma.se.

Handlingar
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se senast tisdagen den 11 april 2017. Handlingar med fullständiga förslag, inklusive styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, till beslut om ändring av bolagsordningen och till beslut om personaloptionsprogram 2017 innefattande riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner, samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts, jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats enligt ovan senast tre veckor före stämman. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

_______________________________________

Stockholm i april 2017

Moberg Pharma AB (publ)

Styrelsen

Denna information 
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2017, kl. 8:30.