Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2017

STOCKHOLM, 16 maj, 2017. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum tisdagen den 16 maj 2017 i Bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex personer och inga styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund (ordförande), Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen och Mattias Klintemar, samt nyval av Sara Brandt, för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Efter sju år i styrelsen valde Wenche Rolfsen att ej stå till förfogande för omval

Årsstämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, att ett sammanlagt styrelsearvode om 1 350 000 kronor, varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. En kompletterande ersättning om 60 000 kronor ska utgå till ledamöterna i kompensationsutskottet, 30 000 kronor till ordförande och 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter (2 st). En ersättning om 80 000 kronor till ett nytt revisions- och finansutskott ska utgå till ledamöterna, 40 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till övriga ledamöter (2 st).

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2017, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Bolagsordningsändring avseende aktiekapitalets storlek och antal aktier
Årsstämman beslutade att ändra lydelsen i bolagsordningens §4 till ”Aktiekapitalet skall vara lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.”, samt ändra lydelsen bolagsordningens §5 till ”Antalet aktier skall vara lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken.”.

Personaloptionsprogram 2017
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett personaloptionsprogram avseende anställda och uppdragstagare i Bolaget och i det helägda dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC. Tilldelning ska kunna ske med högst 62 000 personaloptioner per deltagare i programmet och totalt högst 413 500 personaloptioner. Deltagarna i programmet delas in i följande två kategorier: de ledande befattningshavarna (Anna Ljung, Martin Ingman, Kjell Rensfeldt, Jeff Vernimb och Peter Wolpert) (”Grupp 1”) och övriga deltagare (”Grupp 2”). Styrelsen och verkställande direktören beslutar om vilka personer som ska ingå i Grupp 2 baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Deltagarna i Grupp 1 och 2 benämns gemensamt ”Deltagarna”.

Inom Grupp 1 föreslås Anna Ljung och Martin Ingman tilldelas 30 000 personaloptioner vardera, Kjell Rensfeldt föreslås tilldelas 45 000 personaloptioner, Jeff Vernimb föreslås tilldelas 62 000 personaloptioner och Peter Wolpert föreslås tilldelas 55 000 personaloptioner. Tilldelningen till deltagarna i Grupp 2 beslutas av styrelsen och verkställande direktören och kan komma att anpassas proportionellt utifrån respektive persons tid som anställd och/eller uppdragstagare i Bolaget respektive Moberg North America. Deltagarna i Programmet ska tilldelas personaloptionerna vederlagsfritt.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2017 beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 413 500 teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag Moberg Derma Incentives. Vidare beslutade årsstämman att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Deltagarna, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av programmet. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2017 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 41 350 kronor från 1 741 184,20 kronor till 1 782 534,20 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2017, kl. 20:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, CEO, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®, Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).