Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas AB (publ) styrelse har beslutat att utnyttja överlåtelsebemyndigande för att täcka kostnader för incitamentsprogram

STOCKHOLM, den 27 juni 2019. Styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019 beslutat att överlåta högst 45 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med överlåtelsen är att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av inrättade incitamentsprogram.

Som tidigare offentliggjorts har Bolaget implementerat aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra anställda. Bolaget har för närvarande fyra utestående incitamentsprogram, personaloptionsprogram för åren 2015, 2016 och 2017 samt ett långsiktigt incitamentsprogram för 2018 (LTI 2018) (”Programmen”). Den nyligen genomförda avyttringen av OTC-verksamheten har föranlett ett behov av att accelerera intjänandetakten för samtliga Programmen, vilket styrelsen har fattat beslut om. En sådan acceleration kommer innebära att deltagarna i Programmen i viss utsträckning erhåller aktier eller optioner redan innevarande år, vilket föranleder sociala avgifter och andra utgifter. Bolagets styrelse har därför med stöd av årsstämmans bemyndigande fattat beslut om överlåtelse av Bolagets egna stamaktier för att täcka kostnader som kan uppkomma med anledning av detta.

Överlåtelse får inledas den 27 juni 2019 och avslutas senast den 30 juli 2019 och kommer att förvaltas av Aktieinvest FK AB som, baserat på den handelsorder som Aktieinvest FK AB fått av Bolaget, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då överlåtelserna sker oberoende av Bolaget.

Överlåtelse får ske av högst 45 000 stamaktier vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Överlåtelse kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Moberg Pharma uppgår till 18 364 605, varav 17 703 762 stamaktier och 660 843 aktier av serie B. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar Bolaget 226 836 egna stamaktier.

För ytterligare information kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: +46 8 522 307 01, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.com
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).