Hoppa till huvudinnehåll

2021

2021-12-23
Läkemedelsverket har accepterat att vara referensland för Moberg Pharma AB (publ)s registreringsansökan för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp). Bolaget kommer att lämna in registreringsansökan i Europa via den decentraliserade processen och marknadsgodkännande förväntas 2023.
2021-12-06
Peter Wolpert, styrelseordförande sedan 2019 i Moberg Pharma AB (publ) har informerat valberedningen om att han under våren kommer tillträda som VD för Industrifonden och därför ej kommer vara tillgänglig för omval vid årsstämman 2022.
2021-11-09
GODKÄNNANDE FRÅN EMA:s PEDIATRISKA KOMMITTÉ
2021-11-08
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett samarbete med Allderma AB avseende lansering av MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp) i Sverige, Norge och Danmark. Allderma drivs av de ledande personer som ansvarade för lanseringen av Moberg Pharmas första generations nagelsvampsprodukt, Nalox[®], i Norden.
2021-11-02
STOCKHOLM, den 2 november 2021 – Den 9 november 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för januari - september 2021. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.
2021-10-22
STOCKHOLM, den 22 oktober 2021. I enlighet med beslut på årsstämman den 18 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 18 maj 2021, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.
2021-09-29
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att Skatteverket har publicerat ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Moberg Pharma AB:s utdelning år 2021 av aktier i OncoZenge.
2021-09-22
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att bolaget har erhållit godkännande av den pediatriska planen för MOB-015 från EMA:s pediatriska kommitté (PDCO). Godkännandet möjliggör en s k ”komplett ansökan” med dataexklusivitet i Europa i upp till 10 år efter marknadsgodkännande. Bolagets tidplan är oförändrad med planerad inlämning av registreringsansökan i år och förväntat marknadsgodkännande av MOB-015 år 2023.
2021-08-10
REGISTRERINGSFÖRBEREDELSERNA PÅGÅR FÖR FULLT
2021-08-03
STOCKHOLM, den 3 augusti 2021 – Den 10 augusti 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för januari - juni 2021. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.
2021-07-30
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 45 511 425 stamaktier. De 910 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.
2021-06-23
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att Agneta Larhed blir ny Vice President Pharmaceutical Innovation & Development på Moberg Pharma. Dr. Larhed tillträder i september och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.
2021-06-16
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.
2021-06-10
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att resultaten från den nordamerikanska fas 3-studien med MOB-015 (terbinafin utvärtes lösning) för behandling av nagelsvamp har publicerats i tidskriften Journal of the American Academy of Dermatology.
2021-05-18
STOCKHOLM den 18 maj 2021. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.
2021-05-11
REGISTRERINGSFÖRBEREDELSERNA PÅGÅR FÖR FULLT
2021-05-04
STOCKHOLM, den 4 maj 2021 – Den 11 maj 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för januari - mars 2021. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.
2021-04-19
Moberg Pharmas årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret juli 2019 – december 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2021-04-19
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
2021-02-10
OncoZenge AB (publ) har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för handel i OncoZenges aktier blir på fredag den 12 februari 2021.
2021-02-09
Finansiering för såväl MOB-015 som BUPI
2021-02-08
I prospektet som offentliggjordes tidigare idag avseende OncoZenge AB:s (publ) företrädesemission samt listning på Nasdaq First North Growth Market har noterats att ISIN-koden för aktien är felaktigt angiven. Den korrekta ISIN-koden för aktien är SE0015504097.
2021-02-08
OncoZenge AB (publ) har idag erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm, innehållande sedvanliga villkor, avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vidare har prospektet avseende OncoZenges notering samt dess fullt garanterade företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Första dagen för handel i OncoZenges aktier avses bli den 12 februari 2021.
2021-02-02
STOCKHOLM, den 2 februari 2021 – Den 9 februari 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.
2021-01-29
OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelade den 16 november 2020 att bolaget säkerställt finansiering om totalt cirka 70 MSEK inför avknoppning och särnotering på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen i Moberg Pharma har idag beslutat att avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i OncoZenge ska vara den 5 februari 2021. Styrelsen i OncoZenge har idag, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma den 21 januari 2021, beslutat om villkoren i företrädesemissionen om cirka 60 MSEK (”Företrädesemissionen”). Därtill offentliggörs en indikativ tidplan för både Företrädesemissionen och noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market, där första dag för handel beräknas bli den 12 februari 2021.
2021-01-29
Under januari 2021 har det registrerade antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma” eller “Bolaget”) ökat i och med genomförandet av den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen, samt den sista konverteringen av konvertibler utfärdade i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget och Nice & Green S.A. ingick den 23 mars 2020.
2021-01-14
Moberg Pharma AB (publ):s (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”) har nu registrerats av Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är måndagen den 18 januari 2021. Stoppdag hos Euroclear för växling av BTU till stamaktier och teckningsoptioner är onsdagen den 20 januari 2021.
2021-01-07
OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har utfärdat patent 3 284 459 för BupiZenge[®], som för närvarande är under utveckling för behandling av smärta vid oral mukosit. Patentets giltighetstid beräknas till 2032.