Hoppa till huvudinnehåll

2019

2019-12-12
Moberg Pharma AB (OMX: MOB): I måndags presenterades huvudresultaten från den första studien i fas 3-programmet för MOB-015 där både det primära behandlingsmålet och de två sekundära behandlingsmålen uppnåddes. Då resultaten är delvis motstridiga och bolaget har fått många frågor vill vi tydliggöra de olika studieparametrarna samt vår uppfattning om nuläget och nästa steg.
2019-12-09
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att MOB-015 (terbinafin utvärtes lösning) uppnådde såväl det primära behandlingsmålet som viktiga sekundära behandlingsmål i den nordamerikanska fas 3-studien. Studien inkluderade 365 patienter med mild till måttlig nagelsvamp som erhöll behandling dagligen i 48 veckor. Vecka 52 hade signifikant fler MOB-015 patienter uppnått fullständig läkning jämfört med vehikeln (p=0,019).
2019-11-29
Moberg Pharma AB (OMX: MOB): Under november månad har Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”), i enlighet med omvandlingsförbehåll i Bolagets bolagsordning, omstämplat 660 843 B-aktier till lika många stamaktier. Omstämplingen har resulterat i en ökning av antalet stamaktier och en minskning av antalet B-aktier, men påverkar inte det totala antalet aktier eller röster i Bolaget.
2019-10-30
STOCKHOLM den 30 oktober 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma i Bolagets lokaler i Bromma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag, inklusive en utbetalning till aktieägarna om 46,50 kronor per befintlig stamaktie.
2019-10-30
STOCKHOLM den 30 oktober 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma i Bolagets lokaler i Bromma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag, inklusive en utbetalning till aktieägarna om 46,50 kronor per befintlig stamaktie.
2019-10-21
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått distributionsavtal med DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd för MOB-015 i Sydkorea. Avtalet innebär att DongKoo erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja MOB-015 i Sydkorea. Moberg Pharma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten.
2019-10-18
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) genomför förändringar i ledningsgruppen där Mark Beveridge, VP Finance, återupptar ansvaret för finansfunktionen och ersätter Sarah Hellerfelt som frånträder tjänsten som CFO i bolaget.
2019-09-30
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett exklusivt licensavtal med Taisho avseende utveckling, registrering och kommersialisering av MOB-015 i Japan. Inom ramen för avtalet kan Moberg Pharma erhålla milstolpsintäkter om upp till 50 miljoner USD vid framgångsrik utveckling och kommersialisering, i tillägg till royaltyintäkter och ersättning för levererade produkter.
2019-09-30
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 oktober 2019 kl. 16.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2019-09-30
Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) avser som tidigare kommunicerats att föreslå årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019 att besluta om en utbetalning till sina aktieägare genom inlösen av aktier. Styrelsen har nu fastställt det föreslagna inlösenbeloppet till 46,50 kronor per aktie. Moberg Pharma meddelar samtidigt att Bolaget även avser att återbetala det lån om 2,5 MUSD som Bolaget upptog från köparen i samband med försäljningen av Bolagets OTC-verksamhet i våras.
2019-09-27
Moberg Pharmas årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret januari - juni 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2019-09-19
STOCKHOLM, 19 september 2019. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019.
2019-08-29
FRAMSTEG ENLIGT PLAN MED FOKUS PÅ MOB-015
2019-08-22
STOCKHOLM, den 22 augusti 2019 – Den 29 augusti 2019 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) bokslutskommuniké för 2019. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2019-07-31
Moberg Pharma AB (OMX: MOB): Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) har under juli 2019 ökat med 488 905 stamaktier. Per den 31 juli 2019 finns därmed sammanlagt 18 853 510 aktier och röster i bolaget, varav 18 192 667 stamaktier och 660 843 aktier av serie B.
2019-06-28
STOCKHOLM, den 28 juni 2019. Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019 beslutat att överlåta högst 45 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med överlåtelserna är att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av inrättade incitamentsprogram.
2019-06-27
STOCKHOLM, den 27 juni 2019. Styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019 beslutat att överlåta högst 45 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med överlåtelsen är att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av inrättade incitamentsprogram.
2019-06-25
STOCKHOLM, den 25 juni 2019. I enlighet med beslut på årsstämman den 15 maj 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 15 maj 2019, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.
2019-05-15
STOCKHOLM, 15 maj, 2019. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2019 i Bolagets lokaler i Bromma.
2019-05-14
OTC PORTFÖLJEN AVYTTRAD - DAGS FÖR MOBERG PHARMA 2.0
2019-05-07
STOCKHOLM, den 7 maj 2019 – Den 14 februari 2019 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapport för delårsperioden janauri - mars för 2019. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2019-04-30
STOCKHOLM, 30 april 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, emitterat 660 843 B-aktier. Nyemissionen av B-aktier har resulterat i en ökning av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
2019-04-16
Moberg Pharmas årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2019-04-10
Observera att särskilda omständigheter föreligger då samtliga förslag avser det förkortade verksamhetsåret 1 januari - 30 juni 2019. Nästa årsstämma kommer därmed att äga rum redan under det fjärde kvartalet 2019. Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2019-04-08
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kommer efter avyttringen av bolagets OTC-verksamhet att arbeta i en ny, mindre organisation och avser att förnya ledarskapet utifrån de nya förutsättningarna. Styrelse och valberedning har därför föreslagit att utse Anna Ljung till ny VD för Moberg Pharma medan nuvarande VD Peter Wolpert övergår till en roll som arbetande styrelseordförande för bolaget. Samtidigt utformas en ny, mindre ledningsgrupp utifrån bolagets nya verksamhetsinriktning. Organisationsförändringarna är villkorade av beslut från årsstämman samt den vid årsstämman valda styrelsen.
2019-04-08
STOCKHOLM, 8 april 2019. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2019.
2019-04-01
STOCKHOLM, 1 april 2019. Den 12 februari 2019 offentliggjordes att Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) ingått avtal med RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners om att avyttra hela den kommersiella verksamheten och att Bolaget i samband med tillträde i transaktionen avser att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer av serie 2016/2021 med ISIN SE0007953989 (”Obligationerna”). Den 29 mars 2019 offentliggjordes att tillträde i transaktionen har skett och Bolaget kommer därför att förtidsinlösa Obligationerna i enlighet med villkoren för Obligationerna.
2019-03-29
STOCKHOLM, 29 mars 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har idag slutfört avyttringen av sin OTC-verksamhet (försäljning av receptfria läkemedel) till RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners (”Köparen”) för 155 miljoner USD. Den kvarvarande verksamheten efter avyttringen består i utveckling och kommersialisering av nya läkemedel. Transaktionen möjliggör för Moberg Pharma att fokusera ytterligare på Bolagets pipeline (MOB-015 i synnerhet) samt dela ut betydande värden till sina aktieägare. Bolaget avser att använda det kontanta vederlaget till att återlösa sina utestående obligationer och till en utbetalning till sina aktieägare om cirka 43–45 SEK per stamaktie. Köparen har därutöver tillskjutit finansiering om totalt 5 miljoner USD till Bolagets kvarvarande verksamhet. Transaktionens sammantagna värde uppgår till omkring 78–80 SEK per aktie baserat på den beräknade utbetalningen och Köparens teckning i bolaget.
2019-03-22
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har slutfört rekryteringen av 452 patienter med nagelsvamp till den pågående fas 3-studien för MOB-015 i Europa. Två fas 3-studier löper nu parallellt i Nordamerika och Europa med förväntade toplineresultat under det fjärde kvartalet 2019 respektive andra kvartalet 2020.
2019-03-15
STOCKHOLM, 15 mars 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Bolagets lokaler i Bromma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.
2019-03-04
STOCKHOLM, 4 mars 2019. Den 12 februari 2019 offentliggjordes att Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) ingått avtal med RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners om att avyttra hela den kommersiella verksamheten. Ytterligare information om den föreslagna avyttringen av OTC-verksamheten har publicerats idag och finns tillgänglig i form av en informationshandling.
2019-02-13
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 mars 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2019-02-12
BETYDANDE TRANSAKTIONER EFTER ETT STARKT ÅR Denna bokslutskommuniké för 2018 offentliggörs i förtid med anledning av det transaktionspressmeddelande som offentliggjorts tidigare idag avseende Moberg Pharmas avyttring av sin OTC-verksamhet.
2019-02-12
STOCKHOLM, 12 februari 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) (OMX: MOB) offentliggör idag att det har ingått avtal med ett holdingbolag ägt av RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners (”Köparen”) om avyttring av MPJ OTC AB och Moberg Pharma North America LLC, vilka vid transaktionens genomförande kommer att inneha hela Moberg Pharmas OTC-verksamhet, mot ett kontant vederlag om 155 miljoner USD (motsvarande 1 431 miljoner SEK[1]) justerat för rörelsekapital, vilket medför en reavinst om cirka 500 miljoner SEK och multiplar om 3,3x omsättningen, respektive 14.1x EBITDA och 11,6x EBITDA för affärsverksamheten. Bolaget avser att använda det kontanta vederlaget till att återlösa sina utestående obligationer och till en utdelning till sina aktieägare om cirka 43–45 SEK per aktie. Köparen har därutöver åtagit sig att tillskjuta finansiering om totalt 5 miljoner USD (motsvarande 46 miljoner SEK) till Bolaget, varav halva beloppet genom att teckna sig för nyemitterade aktier av serie B i Bolaget, till ett pris om 35,16 SEK per aktie, samt resterande belopp genom ett lån till Bolaget med tillhörande teckningsoptioner. Det sammanlagda värdet av transaktionen för Moberg Pharmas aktieägare motsvarar cirka 78–80 SEK per aktie, baserat på utdelningen till aktieägarna och Köparens teckning i Bolaget. Transaktionen möjliggör för Moberg Pharma att fokusera ytterligare på MOB-015-pipeline-programmet samt dela ut betydande värden till sina aktieägare. Transaktionen är bl.a. villkorad av aktieägarnas godkännande vid en bolagsstämma i Moberg Pharma. [1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Alla motsvarande belopp baseras på en preliminär valutakurs för USD/SEK om 9,23. Bolaget kommer dock ingå ett terminsavtal eller ett liknande säkringsarrangemang som säkrar den för Bolaget tillämpliga valutakursen per Tillträdet till 9,23.
2019-02-11
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett exklusivt licensavtal med Bayer avseende kommersialiseringen av MOB-015 i Europa. Inom ramen för avtalet kan Moberg Pharma erhålla upp till 50 MEUR vid framgångsrik utveckling och kommersialisering, i tillägg till royaltyintäkter och ersättning för levererade produkter.
2019-02-05
STOCKHOLM, den 5 februari 2019 – Den 12 februari 2019 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) bokslutskommuniké för 2018. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2019-01-08
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) utökar ledningsgruppen med Annica Magnusson, Senior Director Regulatory Affairs och Gunilla Wengström, Senior Director Sales & Marketing, båda två medarbetare i bolaget sedan flera år.