Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

2024-06-28
Moberg Pharma AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att antalet stamaktier i Bolaget har ökat till totalt 47 016 521 till följd av nyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2023:1 ("TO 2") och emissionen av C-aktier som sedermera omvandlats till stamaktier och återköpts av Bolaget för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.
2024-06-24
Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att 17 776 856 teckningsoptioner av serie 2023:1 (”TO 2”) har nyttjats för teckning av 17 776 856 stamaktier för cirka 320 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 98%. Som offentliggjordes av Bolaget den 11 juni 2024 hade vederlagsfria tecknings- och toppgarantiåtaganden ingåtts med ett fåtal externa professionella investerare för TO 2 och styrelsen har idag beslutat om en riktad nyemission av 863 333 stamaktier för cirka 16 MSEK till toppgaranterna för att verkställa toppgarantiåtagandena (”Nyemissionen”). Genom nyttjandet av TO 2 och Nyemissionen tillförs Moberg Pharma därmed cirka 336 MSEK före emissionskostnader.
2024-06-17
Idag, den 17 juni 2024, är sista dag för handel i Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2023:1 (”TO 2”). Nyttjandeperioden löper till och med den 19 juni 2024.
2024-06-11
Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") har idag erhållit teckningsavsikter, teckningsåtaganden och toppgarantiåtaganden om totalt cirka 113,5 MSEK avseende teckningsoptioner av serie 2023:1 (”TO 2”), från ett fåtal externa professionella investerare samt bolagets största aktieägare, Östersjöstiftelsen.
2024-06-05
Idag inleds nyttjandeperioden för Moberg Pharma AB (publ):s ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie 2023:1. Nyttjandeperioden löper under perioden från och med den 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2023:1 vid Nasdaq Stockholm är den 17 juni 2024.
2024-05-31
Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") meddelar idag att teckningskursen för teckning av stamaktier vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023:1 har fastställts till 18,00 SEK per stamaktie. Nyttjandeperioden inleds den 5 juni 2024 och pågår till den 19 juni 2024. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2023:1 på Nasdaq Stockholm är den 17 juni 2024.
2024-05-24
Moberg Pharma AB (publ) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram och i syfte att täcka vissa utgifter som kan uppkomma i anledning av incitamentsprogram.
2024-05-20
Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) meddelar att Terclara[®] är marknadsledare i Sverige under april månad, den första fulla lanseringsmånaden för produkten. Målet med lanseringen i Sverige var att nå en marknadsledande position, vilket redan nu har uppnåtts.
2024-05-14
STOCKHOLM den 14 maj 2024. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt nedan.
2024-05-07
LANSERING INLEDD I SVERIGE
2024-05-06
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att MOB-015 har erhållit nationellt godkännande för samtliga länder som inkluderats i den decentrala proceduren. MOB-015 är därmed godkänd för behandling av mild till måttligt utbredd nagelsvamp hos vuxna i 13 EU-länder.
2024-04-23
Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapporterar stort intresse från apotekspersonal, läkare och slutkunder i lanseringen av MOB-015 under varumärket Terclara[®] i Sverige. En majoritet av svenska apotek har nu produkten tillgänglig på hyllan.
2024-04-12
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2024 kl. 14.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.
2024-04-12
Moberg Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2024-04-08
STOCKHOLM, 8 april 2024. Moberg Pharma AB (publ) har skickat in en ansökan om att inkludera den tilltänkta terbinafin-leverantören i bolagets registreringsdokumentation för MOB-015 (läkemedel mot nagelsvamp). Godkännande förväntas innan årets slut.
2024-02-19
STOCKHOLM, 19 februari 2024. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2024.
2024-02-13
LANSERING INLEDD I SVERIGE
2024-02-07
Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) marknadspartner i Sverige – Allderma, som är specialiserat på att sälja receptfria läkemedel – har inlett försäljningen av MOB-015 i Sverige under varumärket Terclara[®]. Intresset bland apoteken har varit stort för Moberg Pharmas läkemedel mot nagelsvamp.
2023-11-07
MOB-015 HAR FÅTT NATIONELLT GODKÄNNANDE I 10 EU-LÄNDER, YTTERLIGARE 3 GODKÄNNANDEN VÄNTAS
2023-11-07
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) förstärker organisationen efter marknadsgodkännande tidigare i år och inför kommande lansering. Ledningsgruppen får två nya medlemmar i Christina Erixon, Head of Pharmaceutical Development & Operations, som efterträder Agneta Larhed och Robert Ehrl, Head of Supply, som efterträder Jesper Lind. Bägge rollerna har utökats från konsulter på deltid till heltidsanställningar.
2023-10-17
STOCKHOLM, den 17 oktober 2023. I enlighet med beslut på årsstämman den 16 maj 2023 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets två röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de två största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 16 maj 2023, den tredje största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av tre ledamöter.
2023-10-09
STOCKHOLM, 9 oktober 2023. Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) ("Bolaget") höll i dag extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.
2023-10-06
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har slutfört rekryteringen av 384 patienter med nagelsvamp till den pågående fas 3-studien för MOB-015 i Nordamerika. Studien utgör en essentiell del av de kliniska data som krävs för registrering och kommersialisering av MOB-015 i USA. Toplineresultat väntas i januari 2025.
2023-09-29
Moberg Pharma AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att antalet aktier i Bolaget har ökat till totalt 28 407 452 till följd av genomförandet av den företrädesemission av units, bestående av stamaktier och teckningsoptioner av serie 2023:1, som beslutades av styrelsen den 28 juni 2023 ("Företrädesemissionen") samt till följd av genomförandet av den riktade emissionen av units, bestående av stamaktier och teckningsoptioner av serie 2023:1, till garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla sin garantiersättning i form av units ("Ersättningsemissionen").
2023-09-13
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2023 klockan 09.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.
2023-09-13
STOCKHOLM, 13 september 2023. Som offentliggjordes den 8 september 2023 beslutade styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget"), samma dag om att 664 370 units, motsvarande 664 370 stamaktier och 664 370 teckningsoptioner av serie 2023:1, ska ges ut till garanter i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 28 juni 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 8 augusti 2023 ("Företrädesemissionen") som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Moberg Pharma ("Ersättningsemissionen"). I pressmeddelandet som offentliggjordes den 8 september 2023 angavs att beslutet om Ersättningsemissionen fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023. Moberg Pharma förtydligar nu att beslutet att ge ut stamaktierna i Ersättningsemissionen fattats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2023 medan beslutet att ge ut teckningsoptionerna av serie 2023:1 i Ersättningsemissionen fattats under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma den 9 oktober 2023 med förslag om att godkänna styrelsens beslut att ge ut de 664 370 teckningsoptioner av serie 2023:1 som omfattas av Ersättningsemissionen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande inom kort.
2023-09-08
STOCKHOLM, 8 september 2023. Styrelsen för Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av 664 370 units, motsvarande 664 370 stamaktier och 664 370 teckningsoptioner av serie 2023:1, till garanter i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 28 juni 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma den 8 augusti 2023 ("Företrädesemissionen") som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Moberg Pharma ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 7,27 SEK, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen, och betalning sker genom kvittning av fordran.
2023-09-01
STOCKHOLM, 1 september 2023. Styrelsen för Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Moberg Pharmas aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 28 juni 2023 och som godkändes av en extra bolagsstämma den 8 augusti 2023. Utfallet i Företrädesemissionen visar att teckning genom utnyttjande av uniträtter och ansökningar om teckning utan stöd av uniträtter totalt motsvarar cirka 130 procent av de units som erbjudits för teckning. 16 130 585 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 92 procent av Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 6 565 443 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 38 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer de personer som enbart ansökt om teckning av units utan stöd av uniträtter ej tilldelas units i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga emissionsgarantier tas i anspråk. Moberg Pharma tillförs därmed cirka 100 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
2023-08-14
Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att prospekt avseende Bolagets företrädesemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se/investerare/prospekt och kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
2023-08-08
STOCKHOLM, 8 augusti 2023. Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Bolaget”) höll i dag extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.
2023-08-07
RÄTTELSE: STOCKHOLM, 7 augusti 2023. Med anledning av emissionstekniska detaljer hos Euroclear Sweden AB har rättelse gjorts i förhållande till de slutliga villkoren som offentliggjordes den 4 augusti 2023, med ändring avseende antalet uniträtter aktieägare tilldelas per befintlig stamaktie samt antalet units uniträtterna berättigar till. Rättelsen påverkar inte teckningskurs eller tillförda medel.
2023-08-04
STOCKHOLM, 4 augusti 2023. Styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") offentliggjorde den 28 juni 2023 att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 8 augusti 2023 ("Extra Bolagsstämman"), genomföra en nyemission av stamaktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") om cirka 100 MSEK före transaktionskostnader. Moberg Pharmas styrelse offentliggör idag de slutliga villkoren för Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare i Moberg Pharma per avstämningsdagen, den 14 augusti 2023, kommer tilldelas åtta (8) uniträtter per en (1) befintlig stamaktie. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av två (2) Units i Företrädesemissionen. Varje Unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 5,75 SEK per Unit. Styrelsen har även beslutat att dra tillbaka tre av de fyra alternativa förslagen till ändring av bolagsordningen som styrelsen tidigare framlagt till den Extra Bolagsstämman.
2023-08-04
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att MOB-015 har erhållit nationellt godkännande för bolagets hemmamarknad Sverige för behandling av mild till måttligt utbredd nagelsvamp hos vuxna. Sverige är det andra landet som har beviljat nationellt godkännande för MOB-015 och den första marknaden där MOB-015 har godkänts för receptfri försäljning (OTC). Det första nationella godkännandet var i Irland vilket pressmeddelandes 31 juli.
2023-08-03
MOB-015 REKOMMENDERAS FÖR MARKNADSGODKÄNNANDE I 13 EU-LÄNDER
2023-07-31
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att MOB-015 har erhållit nationellt godkännande i Irland för behandling av milda till måttliga svampinfektioner i naglarna hos vuxna. Irland är det första landet som har beviljat nationellt godkännande efter att den decentrala proceduren avslutades med ett positivt resultat där MOB-015 rekommenderas för godkännande i 13 europeiska länder, se pressmeddelande från 28 juni 2023.
2023-06-30
Moberg Pharma AB (publ) meddelar idag att det totala antalet aktier i bolaget har ökat till totalt 10 272 933 stamakter. De 187 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.
2023-06-28
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 augusti 2023 klockan 14.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.
2023-06-28
STOCKHOLM, 28 juni 2023. Styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") har idag beslutat om en nyemission av stamaktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") om cirka 100 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma ("Extra Bolagsstämman") godkänner styrelsens beslut. Nettolikviden kommer huvudsakligen att användas för kliniskt och regulatoriskt arbete för MOB-015 samt förberedelser för lansering. Bakgrunden till beslutet om Företrädesemissionen är att MOB-015 rekommenderas för marknadsgodkännande i 13 europeiska länder och efterföljande lanseringsplaner, där lanseringen sker i två steg. Att lanseringen sker i två steg innebär att väsentliga förväntade intäkter senareläggs och styrelsen i Moberg Pharma har därför beslutat om Företrädesemissionen. Därutöver har styrelsen i Moberg Pharma beslutat att ändra datum för offentliggörande av delårsrapporten för det andra kvartalet 2023 från den 15 augusti 2023 till den 3 augusti 2023.
2023-06-28
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att den decentrala proceduren har avslutats med ett positivt resultat och att MOB-015 rekommenderas för nationellt godkännande i 13 europeiska länder för behandling av milda till måttliga svampinfektioner i naglarna hos vuxna.
2023-06-05
Moberg Pharma AB (publ) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.