Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB bokslutskommuniké 2017

STARK TILLVÄXT FÖR KERASAL NAIL ÖKAR EBITDA

 PERIODEN (HELÅRET 2017)*

 • Nettoomsättning 439,0 MSEK (334,3)
 • EBITDA 89,4 MSEK (77,9)
 • EBITDA-marginal 20 % (23)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 106,0 MSEK (93,5)
 • Rörelseresultat (EBIT) 51,1 MSEK (62,2)
 • Resultat efter skatt 11,1 MSEK (32,7)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,64 SEK (2,25)
 • Operativt kassaflöde per aktie 3,07 SEK (-1,24)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017

FJÄRDE KVARTALET (OKT-DEC 2017)

 • Nettoomsättning 90,1 MSEK (89,4)
 • EBITDA 27,0 MSEK (12,0)
 • EBITDA-marginal 30 % (13)
 • EBITDA för befintlig produktportfölj 30,7 MSEK (17,5)
 • Rörelseresultat (EBIT) 17,6 MSEK (7,1)
 • Resultat efter skatt 9,6 MSEK (-2,5)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,55 SEK (-0,17)
 • Operativt kassaflöde per aktie 1,68 SEK (0,36)

*Resultatet inkluderar en reavinst i Q3 om 13 MSEK från avyttringen av Fiber Choice®. Jämförelsesiffrorna inkluderar en reavinst i Q2 2016 om 41,1 MSEK från avyttringen av Jointflex®, Fergon® och Vanquish®.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • I november offentliggjordes en åtgärdsplan för MOB-015 med målet att leverera starka resultat utan ytterligare extern finansiering. Åtgärderna innefattade bland annat byte av huvudansvarigt CRO för de två pågående fas 3-studierna, samt en uppdaterad tidsplan för respektive studie.
 • En ny global sälj- och marknadsfunktion etablerades och omfattar både direkt- och distributionsförsäljningen. Jeff Vernimb utsågs till VP Global Consumer Health.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Bifall från National Advertising Division (NAD) i en anmälan av huvudkonkurrenten till Kerasal Nail® i USA för vilseledande marknadsföring. Konkurrenten kommer att upphöra med nuvarande förpackningsdesign och reklam.

VD-KOMMENTAR

De senaste 18 månadernas förvärv och avyttringar har resulterat i en mer renodlad produktportfölj med fokus på våra tre stora varumärken i USA. Under det fjärde kvartalet bidrog framförallt den starka utvecklingen för Kerasal Nail® till ökad lönsamhet. Under de kommande två åren fokuserar vi på att driva organisk tillväxt samt realisera den stora potentialen i vår pipeline genom att få fram starka fas 3-resultat och förbereda för kommersialisering.

Kommersiell verksamhet med betydande tillväxtpotential
Nettoomsättningen uppgick till 90,1 MSEK (89,4), en ökning med 1 % jämfört med föregående år. I lokal valuta var tillväxten 9%, och rensat för förvärv och avyttringar 12 %[1], främst drivet av ett starkt kvartal för Kerasal Nail®. EBITDA i det fjärde kvartalet fördubblades till 27,0 MSEK, vilket resulterade i en EBITDA-marginal om 30 % (13).

Framgångsrik marknadsföring och integration av 2016 års förvärv resulterade i tvåsiffrig försäljningstillväxt i konsumentled för våra tre stora varumärken, under det fjärde kvartalet såväl som för helåret 2017. New Skin® och Dermoplast® står för en allt större del av försäljningen, medan vi ser en svagare utveckling för våra mindre varumärken. Under det kommande året planerar vi att öka vår digitala närvaro, både vad gäller marknadsföring och e-handel via framför allt Amazon. Vi ser också fram emot att påbörja riktade marknadsföringsinsatser för Dermoplast® där vi ser spännande möjligheter inom både sjukhusförsäljning och retail. Notera att lagereffekter som uppstod vid förvärvet påverkade försäljningen 2017 och att den underliggande efterfrågan är stark.

Kerasal Nail® har de senaste två åren bibehållit en marknadsledande ställning i USA, inte minst tack vare starkare försäljningsargument, understödda av en ny klinisk studie som publicerades 2017, där synbar förbättring uppvisades redan efter en veckas behandling. Vi ser fram emot ett gynnsamt marknadsläge i USA då vår främsta konkurrent tvingas dra tillbaka nuvarande marknadsföring samt ändra förpackningsdesign och annonser. Vi påbörjar också en testlansering för Kerasal Nail® mot en helt ny målgrupp; patienter drabbade av nagelpsoriasis, för vilket det idag saknas receptfria preparat.

Försäljningen utanför USA uppvisade lägre volymer under 2017 jämfört med föregående år, även om vi såg en återhämtning under det fjärde kvartalet. Vi arbetar för att stabilisera intäktsnivåerna under det kommande året genom att fokusera på de marknader där vi ser störst möjligheter, framför allt i EU och vissa marknader i Asien.

I pipeline – Bolagets största potential finns i MOB-015
De två fas 3-studierna för MOB-015 pågår parallellt i Nordamerika och Europa. Det omfattande åtgärdsprogrammet för att påskynda studierna fortskrider enligt plan, inklusive utbyte av huvudansvarigt CRO i Europa till TFS International. Med dessa åtgärder på plats kvarstår vår bedömning att rekryteringen i Nordamerika blir klar sommaren 2018 och i Europa under andra halvåret 2018, samt att vi kan slutföra bägge studierna utan ytterligare extern finansiering. Under tiden pågår förberedelser för kommersialisering. Efterfrågan från marknaden är stor; en majoritet av de tillfrågade läkarna i den undersökning vi genomförde under 2017 uppgav att de skulle föredra MOB-015 framför nuvarande preparat, både utvärtes och orala. Under året har vi befäst vår bedömning att marknadspotentialen för MOB-015 uppgår till 250–500 MUSD, där huvuddelen av försäljningen förväntas komma från den högt prissatta amerikanska marknaden för receptbelagda läkemedel.

Vi fick nyligen en uppdatering gällande status för BUPI från vår partner i Indien, Cadila Phamaceuticals. Den indiska läkemedelsmyndigheten har synpunkter på fas 3-ansökan för BUPI med hänvisning till risker för överdosering, mot bakgrund av den breda tillgängligheten till receptbelagda läkemedel i landet. Vi överväger möjliga sätt att bemöta detta och utvärderar samtidigt andra vägar framåt. 

Fokus på att avancera pipeline och realisera tillväxtpotentialen
2017 präglades av integrationen av våra nya varumärken och hantering av utmaningarna avseende patientrekryteringen till fas 3-studien för MOB-015. Vi avslutade året med starkt fjärde kvartal, där en mer renodlad produktportfölj än tidigare bidrar till tillväxt i konsumentled för våra tre stora varumärken, en bruttomarginal på 72% och förbättrad EBITDA. Under det kommande året fokuserar vi på att avancera vår pipeline och realisera tillväxtpotentialen i vår portfölj.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Exklusive New Skin®, PediaCare®, Fiber Choice®, Dermoplast®, JointFlex®, Vanquish® och Fergon®.

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 15.00 idag, den 13 februari 2018. Telefon 08-566 426 96

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 8.00 (CET) den 13 februari 2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, US +1 908 432 22 03, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se