Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

STOCKHOLM, 13 mars 2018. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2018.

Valberedningen
Valberedningen utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson representerande Zimbrine Holding BV, Anders Rodebjer representerande Wolco Invest AB och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Moberg Pharma.

Årsstämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Thomas Eklund.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av deras arvoden
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Geert Cauwenbergh, Sara Brandt och Mattias Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Torbjörn Koivisto och Thomas Thomsen har efter sju år, respektive fyra år, i styrelsen valt att ej stå till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Anna Malm Bernsten som ny ledamot i styrelsen.

Anna Malm Bernsten, civ ing, bedriver konsultverksamhet i egen firma inom affärsutveckling och management. Tidigare koncernchef och CEO för Carmeda AB samt haft ledande befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning på bl a Pharmacia, ASSA ABLOY och GE Healtcare. Anna är styrelseordförande i Medivir AB och Björn Axén AB samt ledamot i Cellavision AB, Probi AB samt Pågengruppen AB. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag för bl a Arcam AB, Biophausia AB, Neurovive AB och Oatly AB. 

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 220 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. En kompletterande ersättning om 90 000 kronor ska utgå till ledamöterna i kompensationsutskottet, 45 000 kronor till ordförande och 22 500 kronor vardera till övriga ledamöter (2 st). En ersättning om 90 000 kronor till revisions- och finansutskottet ska utgå till ledamöterna, 45 000 kronor till ordförande och 22 500 kronor till övriga ledamöter (2 st).

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2019.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) personer och inga suppleanter.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete
Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 28 september 2018, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2019. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019:
a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisorer
f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2019

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 11.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: +46 70 735 71 35, +1 908 432 22 03 (US), e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: +46 707 66 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Dermoplast®, New Skin®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®Zanmira®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).