Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.

Årsstämman den 15 maj 2018 i Moberg Pharma AB (publ) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2018 – om att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra en riktad nyemission av högst 263 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C‑aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2019 och skall ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde (0,10 kronor).

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom att emittera 263 000 C-aktier till Nordea Bank AB. Emissionen skall ske till en kurs som motsvarar aktiens kvotvärde vid tidpunkten för den riktade emissionen och ska tecknas under juni 2018, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet, motsvarande 0,10 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas under juni 2018.

C-aktierna kommer efter återköp att omvandlas till stamaktier i syfte att säkerställa leverans under incitamentsprogrammet.

Bolaget innehar för närvarande inga egna stamaktier eller C-aktier. Efter att återköp och omvandling av C-aktier skett enligt ovan kommer antalet innehavda stamaktier att uppgå till 263 000. 

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 16:30 (CET) den 25 maj 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, New Skin®, Dermoplast®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®Zanmira®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).