Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - juni 2018

STARK TILLVÄXT, HÖGRE LÖNSAMHET OCH FRAMSTEG I PIPELINE

PERIODEN (JAN–JUN 2018)

 • Nettointäkter 233,4 MSEK (240,7)
 • EBITDA 47,3 MSEK (26,5)
 • EBITDA exklusive reavinster* 42,3 MSEK (26,5)
 • EBITDA-marginal 20% (11)
 • EBITDA för affärsverksamhet 57,8 MSEK (35,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) 28,8 MSEK (6,9)
 • Resultat efter skatt 6,7 MSEK (−10,8)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,38 SEK (−0,62)
 • Operativt kassaflöde per aktie 1,54 SEK (-1,61

ANDRA KVARTALET (APR–JUN 2018)

 • Nettointäkter 141,9 MSEK (136,1)
 • EBITDA 25,4 MSEK (9,8)
 • EBITDA exklusive reavinster* 20,4 MSEK (9,8)
 • EBITDA-marginal 18% (7)
 • EBITDA för affärsverksamhet 30,7 MSEK (14,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) 16,3 MSEK (0,0)
 • Resultat efter skatt 4,7 MSEK (−7,8)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,27 SEK (−0,45)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,88 SEK (-1,44)

* Exklusive en reavinst i Q2 2018 om 5,0 MSEK från avyttringen av Balmex®.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Avyttringen av varumärket Balmex® slutfördes i april. Försäljningen inbringade 4,25 MUSD plus lagervärde.
 • Patent beviljades BUPI i USA fram till 2032, i tillägg till patenten i Kanada och Europa.
 • Anna Malm Bernsten valdes till ny styrelseledamot.
 • Mark Beveridge utsågs till Vice President Finance och medlem i ledningsgruppen.
 • Totalt antal stamaktier i bolaget ökade till 17 703 762. Syftet med de nyemitterade aktierna, 263 000 totalt, är att säkra åtaganden i årets incitamentsprogram.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Inget att rapportera

VD-KOMMENTAR

Jag är mycket nöjd med det andra kvartalet som resulterade i stark tillväxt, högre lönsamhet och framsteg i pipeline. Nettointäkterna för de tre viktigaste varumärkena i USA ökade rekordsnabbt med 29–43 procent[1] i lokal valuta och vi stärkte vår ledande ställning i samtliga nyckelkategorier, samtidigt som EBITDA fördubblades till 20,4 MSEK, rensat för reavinster. Därutöver avslutades nyligen screeningen i den nordamerikanska fas-3 studien för MOB-015, medan rekryteringen till den europeiska studien väntas avslutas före årsslutet.

Utmärkt tillväxt i USA driver utvecklingen
Avyttringen av Balmex i april utgjorde ännu en milstolpe i arbetet med att renodla vår nordamerikanska OTC-portfölj; en process som pågått under de senaste två åren. Genom sex fristående transaktioner har vi skapat en attraktiv portfölj bestående av lönsamma och ledande nischvarumärken inom kategorierna ”Foot Care” och ”First Aid”. Ett mer renodlat erbjudande och starkare marknadsföring resulterade i tvåsiffrig ökning i såväl intäkter som försäljning i konsumentled, förbättrad bruttomarginal samt högre avkastning per investerad dollar.

Sedan nylanseringen 2016, har Kerasal Nail® utvecklats på ett enastående sätt, med stadig försäljningsökning under tio kvartal i rad. De senaste två säsongerna ökade försäljningen i konsumentled med 37 procent1, en indikation på varumärkets styrka i USA, där Kerasal Nail® fortsätter att befästa sin ledande ställning inom kategorin. Under det andra kvartalet ökade nettointäkterna i USA med 43 procent i lokal valuta. För distributörsförsäljningen som nu utgör mindre än 5 procent av de totala intäkterna kvarstår målet att stabilisera utvecklingen i förhållande till förra året.

Kerasal Intensive Foot Repair nylanserades i maj genom en TV-kampanj med mycket god respons, vilket resulterade i tvåsiffrig tillväxt (+20,6 procent L4W1) i konsumentled, liksom stark tillväxt för Övriga produkter (+42 procent i lokal valuta). Kerasal Nail Psoriasis lanserades i slutet av maj exklusivt hos Amazon och blev därmed bolagets första lansering enbart via e-handel.

Både Dermoplast® och New Skin® stärkte sin marknadsledande ställning och genererade stark tillväxt om 31 respektive 29 procent i nettoomsättning tack vare framgångsrika reklamkampanjer och utökad digital marknadsföring, inklusive sociala medier. En tvåsiffrig ökning av försäljningen i konsumentled för Dermoplast® bekräftar det positiva gensvaret på den lanserade tillväxtplanen för varumärket.

Framsteg i pipeline
Fas 3-studierna för MOB-015 avancerar enligt den tidplan som kommunicerades i november 2017. Screeningen för den nordamerikanska studien avslutades nyligen, och vi väntar oss att den sista patienten kommer att randomiseras vid månadskiftet. Rekryteringen i Europa har tagit fart under ledning av vår nya CRO TFS och väntas vara avslutad före årsskiftet. Parallellt med fas 3-studierna planerar vi för den långsiktiga kommersialiseringen av MOB-015, där vi ser goda möjligheter att dokumentera konkurrensfördelar avseende bättre läkningsfrekvens, snabb synbar förbättring och kortare behandlingstid.

Det nyligen beviljade patentet för BUPI i USA möjliggör dialog med nya partners i Nordamerika och Europa, i tillägg till samarbetet med Cadila Pharmaceuticals.

Fortsatt fart framåt
Vi fortsätter att realisera tillväxtpotentialen i vår kommersiella portfölj såväl som i pipeline och ser goda möjligheter att skapa betydande värde på både kort och lång sikt.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Symphony IRI, MULO, 4 och 12 veckor fram till 17 juni 2018. Observera att ungefär 60 procent av försäljningen av Dermoplast® sker via sjukhus, vilket innebär att uppgifterna om detaljhandelsförsäljningen inte ger en lika fullständig bild som för andra varumärken. 

KONFERENSSAMTAL
VD Peter Wolpert kommer att presentera rapporten vid ett konferenssamtal idag, den 7 augusti 2018 kl. 15:00. Telefon: SE +46-8-505 564 53, USA +1 646 502 51 16

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 8.00 (CET) den 7 augusti 2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, US +1 908 432 22 03, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se