Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - september 2018

STARKT MOMENTUM OCH FRAMSTEG I PIPELINE

PERIOD (JAN–SEP 2018)

 • Nettointäkter 342,0 MSEK (348,9 nuvarande portfölj 287,1). Nuvarande portföljtillväxt 16 %
 • EBITDA 70,0 MSEK (62,4) inklusive, och 65.0 MSEK (49,4) exklusive reavinster*
 • EBITDA-marginal om 20 % (18)
 • EBITDA för affärsverksamhet 86,0 MSEK (75,3)
 • Rörelseresultat (EBIT) 42,3 MSEK (33,5)
 • Resultat efter skatt 8,9 MSEK (1,6)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,51 SEK (0,09)
 • Operativt kassaflöde per aktie 3,29 SEK (1,40)


TREDJE KVARTALET (JUL–SEP 2018)

 • Nettointäkter 108,6 MSEK (108,3, nuvarande portfölj 93,2) Nuvarande portföljtillväxt 17 %
 • EBITDA 22,7 MSEK (36,0) inklusive, och 22,7 MSEK (23,0) exklusive reavinster*
 • EBITDA-marginal om 21 % (33)
 • EBITDA för affärsverksamhet 28,2 MSEK (39,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) 13,5 MSEK (26,6)
 • Resultat efter skatt 2,2 MSEK (12,3)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,12 SEK (0,71)
 • Operativt kassaflöde per aktie 1,71 SEK (3,01)

* Realisationsvinster om 5 MSEK under andra kvartalet 2018 efter avyttringen av Balmex® respektive 13 MSEK under 2017 efter avyttringen av Fiber Choice®. Notera också att den starka aktiekursutvecklingen under tredje kvartalet (+91 %) medförde en bokföringsmässig resultateffekt om -2,5 MSEK relaterad till incitamentsprogram, dvs EBITDA exklusive denna effekt uppgick till 25,2 MSEK.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Ett exklusivt licensavtal undertecknades med Cipher Pharmaceuticals avseende MOB-015 i Kanada, enligt vilket Moberg Pharma erhåller 14,6 MUSD i engångsbetalningar och milstolpsersättningar, följt av royalties på nettoförsäljningen
 • Rekryteringen till fas 3-studien för MOB-015 i Nordamerika slutfördes
 • Shaw Sorooshian utnämndes till Vice President och Chief Medical Officer, samt medlem av ledningsgruppen


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Distributionsavtal för Emtrix® undertecknades med Mundipharma för länder i Mellanöstern och Afrika


VD-KOMMENTAR

Vi summerar högsäsongen och glädjs åt en fortsatt stark utveckling i den kommersiella verksamheten och stora framsteg i vår pipeline. Den slutförda rekryteringen till den nordamerikanska fas 3-studien var en viktig milstolpe, liksom det första licensavtalet som bekräftar marknadspotentialen för vårt främsta utvecklingsprojekt.

Starkt momentum i den kommersiella verksamheten
Den starka försäljningsutvecklingen höll i sig under hösten efter en rekordsäsong med tvåsiffrig tillväxt i konsumentled[1], 14,5 % för niomånadersperioden och 10 % under det tredje kvartalet. Nettointäkterna uppgick till 342 MSEK och EBITDA 70 MSEK för niomånadersperioden, en ökning om 16 % för nuvarande produktportfölj. Bruttomarginalen förbättrades till 77 % (71) tack vare renodlingen av portföljen. Under det tredje kvartalet ökade intäkterna exklusive avyttrade produkter med 17 % (5 % i lokal valuta). Detta trots en lagerflytt i juli som stör jämförelsen över kvartal.

Våra stora varumärken, med Kerasal® i spetsen, bibehöll sin ledande ställning tack vare fortsatt framgångsrik positionering och marknadsföringsmix. Kerasal Nail® fortsatte att överträffa konkurrenterna och direktförsäljningen ökade med nästan 25 % under niomånadersperioden jämfört med föregående år. Försäljningen i konsumentled ökade med 19,4 % under den senaste tolvveckorsperioden1. Kerasal® Intensive Foot Repair fortsatte att uppvisa goda resultat sedan nylanseringen tidigare i år med en försäljningsökning i konsumentled om 37,2 % under den senaste tolvveckorsperioden1.

Dermoplast fortsatte att uppvisa en tvåsiffrig ökning i konsumentled (+15,2 %1 under året). Det är en positiv respons bl a på de digitala och sociala marknadsföringsinsatser som lanserades under andra kvartalet och intäkterna har ökat med 20 % under året. Intäkterna för New Skin steg med 8 % under året, trots en nedgång under det tredje kvartalet (-17 %), som berodde på den tidigare kommunicerade lagerflytten och optimering av marknadsföring över säsongen. Försäljningen i konsumentled fortsatte att utvecklas starkt under året (+11,5 %1 hittills). 

Distributörsförsäljningen ökade med 14 % under det tredje kvartalet, i linje med vår plan att stabilisera nivåerna för helåret 2018. Det nya distributionsavtalet med Mundipharma på tre marknader i Mellanöstern och Afrika, samt framstegen mot en kommande registrering i Ryssland, innebär nya tillväxtmöjligheter för Emtrix® under 2019.

Framsteg i pipeline och ett attraktivt, första licensavtal
I september slutfördes rekryteringen till den nordamerikanska fas 3-studien för MOB-015, med totalt 365 patienter, randomiserade på 32 kliniker i USA och Kanada. Topline-resultat från den nordamerikanska fas 3-studien förväntas under det fjärde kvartalet 2019. Rekryteringen i Europa gör också framsteg och med nuvarande takt väntas screening och randomisering vara slutförd i början av 2019. I takt med att vi närmar oss fas 3-resultat, tilltar kommersialiseringsförberedelserna för MOB-015. Licensavtalet som nyligen tecknades med Cipher Pharmaceuticals är en viktig milstolpe och en första extern bekräftelse på den betydande marknadspotentialen för vår produkt. Kanada förväntas bli en betydande marknad i den globala lanseringen av MOB-015 och avtalet ger möjlighet till milstolpsersättningar om totalt 14,6 MUSD, samt attraktiva royalties på kommande nettoförsäljning.

Avrundar ett framgångsrikt år och planerar för ett spännande 2019
Vi går in i slutfasen av ett år med viktiga framsteg för Moberg Pharma. Renodlingen av vår portfölj har resulterat i stark tillväxt och stadigt förbättrad lönsamhet, vilket återspeglas i en fördubbling av EBITDA-marginalen som under de senaste två åren har ökat från 10 % till 22 %, rensat för realisationsvinster. Samtidigt har vi gjort betydande framsteg i vår pipeline. Närmast fokuserar vi på fortsatt utveckling av vår tillväxtplan för nästkommande säsong och framåt, liksom fas 3-studierna och kommersialiseringsplanerna för MOB-015.

Peter Wolpert, vd Moberg Pharma


[1] Symphony IRI, MULO fram till den 9 september 2018

TELEFONKONFERENS
Vd Peter Wolpert kommer att presentera denna rapport på en telefonkonferens i dag, den 6 november 2018 kl. 15:00. Telefon: SE +46 8 566 193 53, US +1 855 831 59 47

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 8.00 (CET) den 6 november 2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, US +1 908 432 22 03, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se