Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB bokslutskommuniké 2018

BETYDANDE TRANSAKTIONER EFTER ETT STARKT ÅR Denna bokslutskommuniké för 2018 offentliggörs i förtid med anledning av det transaktionspressmeddelande som offentliggjorts tidigare idag avseende Moberg Pharmas avyttring av sin OTC-verksamhet.

PERIOD (HELÅRET 2018)

 • Nettoomsättning 439,0 MSEK (439,0, nuvarande portfölj 369,2). Nuvarande portföljtillväxt 16 %*
 • EBITDA 101,7 MSEK (89,4) inklusive, och 96,7 MSEK (76,4) exklusive, reavinster**
 • EBITDA-marginal om 23 % (20)
 • EBITDA för affärsverksamhet 123,1 MSEK (106,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) 64,8 MSEK (51,1)
 • Resultat efter skatt 19,8 MSEK (11,1)
 • Resultat per aktie efter utspädning 1,14 SEK (0,64)
 • Operativt kassaflöde per aktie 4,23 SEK (3,07) 
 • STYRELSEN FÖRESLÅR ATT INGEN UTDELNING LÄMNAS FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

FJÄRDE KVARTALET (OKT–DEC 2018)

 • Nettoomsättning 97,1 MSEK (90,1, nuvarande portfölj 82,1)
  Nuvarande portföljtillväxt 18 %*
 • EBITDA 31,8 MSEK (27,0)
 • EBITDA-marginal 33 % (30)
 • EBITDA för affärsverksamhet 37,1 MSEK (30,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) 22,5 MSEK (17,6)
 • Resultat efter skatt 11,0 MSEK (9,6)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,62 SEK (0,55)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,95 SEK (1,68)

* I fast valuta rensat för milstolpsbetalningar
** Realisationsvinster om 5 MSEK under andra kvartalet 2018 efter avyttringen av Balmex® respektive 13 MSEK under 2017 efter avyttringen av Fiber Choice®

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Moberg Pharma ingick ett exklusivt avtal med Mundipharma avseende Emtrix® i Mellanöstern och Afrika.
 • Moberg Pharma beviljades patent för MOB-015 i Kina till år 2032, vilket utökar det globala patentskyddet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Idag ingick Moberg Pharma ett avtal med RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners om att avyttra den kommersiella verksamheten för en kontant ersättning om 155 MUSD. Därutöver tillför de nya investerarna finansiering om 5 MUSD för utveckling och kommersialisering av MOB-015.
 • Moberg Pharma ingick ett exklusivt licensavtal med Bayer Consumer Health avseende kommersialiseringen av MOB-015 i Europa efter avslutade fas 3-studier och registrering. Enligt avtalet ska Moberg Pharma kunna erhålla upp till 50 MEUR, varav 1,5 MEUR initialt, vid framgångsrik utveckling och försäljning, i tillägg till royaltyintäkter och ersättning för levererade produkter.

VD-KOMMENTAR

Idag offentliggör vi avyttringen av Moberg Pharmas kommersiella verksamhet och realiserar ett attraktivt värde för vår OTC-affär samtidigt som vi tydliggör den betydande potentialen i MOB-015. Denna omvälvande händelse i bolaget har blivit möjlig tack vare starka insatser i teamet under flera års tid, vilket bland annat resulterat i att EBITDA för 2018 översteg 100 MSEK – för första gången på helårsbasis. För MOB-015 avslutades screeningen till den europeiska fas 3-studien efter årsskiftet och vi tecknade ytterligare ett stort licensavtal; nu i Europa – vilket blev startskottet för ett avgörande år i projektet.

Fortsatt starkt momentum i den kommersiella verksamheten
Försäljningen i USA utvecklades starkt under det fjärde kvartalet vilket bidrog till god tvåsiffrig tillväxt för året som helhet. Våra tre stora varumärken, Kerasal Nail®, Dermoplast® och New Skin®, stärkte sina ledande positioner inom respektive kategori tack vare framgångsrikt genomförande av tillväxtplaner för respektive varumärke. Det gäller inte minst Kerasal Nail® som under 2018, för tredje året i rad, uppvisade tvåsiffrig tillväxt i USA och nådde en position som den enskilt största produkten inom såväl nagelsvampsområdet som inom hela kategorin för fotvårdsprodukter. Produktportföljen som helhet fortsatte att främjas av en lyckad positionering, lyckade reklamkampanjer och optimerade marknadsföringsinvesteringar. Under våren sjösätter vi ett antal nya initiativ som ett led i verksamhetens fortsatta tillväxtplan. 

Distributionsförsäljningen rensat för milstolpsintäkter[1] uppvisade tillväxt under det fjärde kvartalet i linje med vår stabiliseringsplan och var för helåret i nivå med föregående år. Våra partners skickade nyligen in kompletterande dokumentation för registrering av Emtrix® i Ryssland och förbereder en första lansering i Mellanöstern/Afrika under året.

Sammantaget uppvisade den kommersiella verksamheten en god tillväxt och ökad lönsamhet under 2018 tack vare den renodling av portföljen som möjliggjort ett ökat fokus på våra nyckelprodukter. Rensat för jämförelsestörande poster[2] ökade omsättningen för helåret med 16%. EBITDA ökade med 15 % till motsvarande 102 MSEK (89) och bruttomarginalen ökade till 76 % (71). Med en EBITDA-marginal på 23 % för 2018 närmar vi oss bolagets långsiktiga lönsamhetsmål.

Idag ingick Moberg Pharma ett avtal med RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners om att avyttra hela den kommersiella verksamheten och realisera det värde vi har skapat i OTC-affären under de senaste åren. För mer information om transaktionen hänvisar vi till det pressmeddelande som offentliggjordes idag och biläggs bokslutskommunikén.  

Viktiga milstolpar uppnådda för pipeline
I början av 2019 slutfördes screeningen till den europeiska fas 3-studien för MOB-015 och vi förväntar oss att randomiseringen är avslutad under det första kvartalet 2019. Detta innebär att vi förväntar oss topline-resultat för den amerikanska fas 3-studien mot slutet av året samt motsvarande resultat från den europeiska fas 3-studien under det andra kvartalet 2020.

Kommersialiseringsförberedelser pågår parallellt i flera territorier. En milstolpe passerades i november när vi erhöll patent för MOB-015 i Kina vilket innebär att produkten nu är skyddad på samtliga större marknader, inklusive EU, USA, Kanada och Japan. Efter höstens licensavtal med Cipher Pharmaceuticals i Kanada tecknade vi nyligen ytterligare ett betydande licensavtal, nu med divisionen Consumer Health inom Bayer-koncernen, världsledande inom receptfria produkter för svampbehandling. Avtalet med Bayer avser kommersialisering i Europa och kan inbringa 50 MEUR i totala milstolpsintäkter utöver ersättning för levererade produkter och royaltyintäkter, varav 1,5 MEUR initialt. Vi är naturligtvis oerhört stolta över dessa framsteg. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen och avser under det kommande året att fokusera bolagets resurser på MOB-015.

Ett spännande år
Vårt beslut att avyttra den kommersiella verksamheten är omvälvande för Moberg Pharma och tydliggör det höga värdet i båda delarna av bolaget för aktieägarna. Den initiala kontantinsatsen om 155 MUSD ger likviditet i närtid och dessutom tillförs 5 MUSD i finansiering för MOB-015 till en attraktiv värdering. Sammantaget är vi mycket nöjda med utfallet och ser fram emot att fortsätta skapa värde för bolagets aktieägare framöver genom en mer fokuserad strategi. Det kommande året blir avgörande med fas 3-data att vänta för MOB-015 i Nordamerika under fjärde kvartalet och fortsatta kommersialiseringsförberedelser med nuvarande och framtida partners.                                                                                      

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma


[1] Notera att milstolpsintäkterna uppgick till 1,3 MSEK i Q418 jämfört med 8,0 MSEK i Q417.

[2] Beräknad i fast valuta, rensat för milstopintäkter.


PRESSKONFERENS OCH TELEFONKONFERENS DEN 12 FEBRUARI, 2019

Presskonferens:      Klockan 09:00 på Gernandt & Danielsson, Hamngatan 2, Stockholm, med möjlighet att delta på telefon: SE +46 8 566 427 03; US: +1 646 722 4957
Telefonkonferens:   Klockan 15:00. Telefon: SE +46-8-505 583 53, US +1 646 722 4957

OM DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2019 klockan 01:01 CET genom kontaktpersonerna ovan.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, US +1 908 432 22 03, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se