Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kommuniké från Moberg Pharmas extra bolagsstämma den 15 mars 2019

STOCKHOLM, 15 mars 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Bolagets lokaler i Bromma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Godkännande av transaktionen
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna försäljningen av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag, MPJ OTC AB, och alla andelar i Moberg Pharma North America, LLC, innefattande hela Bolagets globala försäljnings- och marknadsverksamhet som omfattar både direkt- och distributionsförsäljningen av Bolagets kommersialiserade läkemedelsprodukter, Kerasal®, Kerasal Nail®, New Skin®, Dermoplast®, Domeboro®, Emtrix® och Zanmira®, samt alla rättigheter och skyldigheter relaterade till den verksamheten, till RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners på de villkor som närmare beskrivits i styrelsens förslag (”Transaktionen”).

Omläggning av Bolagets räkenskapsår
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omlägga Bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 juli–30 juni och att göra därmed sammanhängande ändringar av bolagsordningen, varigenom den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret kommer att vara den 30 juni 2019.

Införande av ett nytt aktieslag
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett nytt aktieslag; aktier av serie B och att göra därmed sammanhängande ändringar av bolagsordningen. Aktierna av serie B kommer under vissa i bolagsordningen angivna förutsättningar att vara inlösenbara till kvotvärdet och kunna omvandlas till stamaktier, men kommer i övrigt att ha samma rättigheter som Bolagets stamaktier.

Bemyndigande att emittera inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie B
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock före nästa årsstämma, besluta om riktad nyemission av inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie B, på de villkor som närmare beskrivits i styrelsens förslag.

Bemyndigande att emittera teckningsoptioner
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock före nästa årsstämma, besluta om riktad emission teckningsoptioner, på de villkor som närmare beskrivits i styrelsens förslag.

Val av Andrew B. Hochman som styrelseledamot
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen ska ha sex ledamöter och att utse Andrew B. Hochman till ny ledamot i styrelsen för perioden från och med dagen då tillträde i Transaktionen har skett, till och med nästa årsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2019 klockan 17.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 30 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, New Skin®, Dermoplast®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®, Zanmira®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).