Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma påkallar förtida inlösen av obligationer med ISIN SE0007953989

STOCKHOLM, 1 april 2019. Den 12 februari 2019 offentliggjordes att Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) ingått avtal med RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners om att avyttra hela den kommersiella verksamheten och att Bolaget i samband med tillträde i transaktionen avser att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer av serie 2016/2021 med ISIN SE0007953989 (”Obligationerna”). Den 29 mars 2019 offentliggjordes att tillträde i transaktionen har skett och Bolaget kommer därför att förtidsinlösa Obligationerna i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Bolaget skickade den 1 april 2019 en oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare enligt skuldboken för Obligationerna förd av Euroclear Sweden per den 29 mars 2019.

Datum för inlösen är satt till den 29 april 2019. I enlighet med villkoren kommer Obligationerna att inlösas till ett belopp motsvarande 104,00 procent av det nominella beloppet (dvs 1 040 000 kronor per Obligation).

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 18 april 2019 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Bolagets värdepapper.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2019 klockan 8.30 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).