Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Valberedningens förslag till årsstämman 2019

STOCKHOLM, 8 april 2019. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2019.

Observera att särskilda omständigheter föreligger då samtliga förslag avser det förkortade verksamhetsåret 1 januari - 30 juni 2019. Nästa årsstämma kommer därmed att äga rum redan under det fjärde kvartalet 2019. 

Valberedningen
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson representerande Zimbrine Holding, Anders Lundmark och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Thomas Eklund.

Årsstämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Thomas Eklund.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av deras arvoden
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Klintemar och Andrew B. Hochman för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Thomas Eklund har efter tre år som styrelsens ordförande och fyra år som styrelseledamot valt att avgå som ledamot och ordförande. Geert Cauwenbergh, Sara Brandt och Anna Malm Bernsten har efter sju år, två år respektive ett år i styrelsen valt att ej stå till förfogande för omval i syfte att möjliggöra en utformning av styrelsen som är bättre anpassad för Bolagets nya situation och fokus. Valberedningen föreslår nyval av Peter Wolpert som ny ledamot och arbetande ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår även nyval av Fredrik Granström. 

Peter Wolpert var med och grundade Moberg Pharma 2006 och har sedan dess varit Bolagets VD. Sammanlagt har Peter mer än 20 års erfarenhet som VD, strategikonsult och entreprenör samt är styrelseledamot för MedUniverse AB. Hans tidigare erfarenhet innefattar bland annat medgrundare till Ibility AB och positioner som VD för Athera Biotechnologies och strategikonsult på McKinsey & Co. För att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig organisation för Bolagets nya inriktning och med anledning av Thomas Eklunds avgång från styrelsen har Peter erbjudit sig att avgå från sin position som VD och stå till förfogande för val till styrelseledamot och arbetande ordförande i styrelsen. 

Fredrik Granström är advokat och delägare på Hansen Advokatbyrå och är Bolagets juridiska rådgivare sedan Bolaget grundades 2006. Sammanlagt har Fredrik mer än 20 års erfarenhet som rådgivare, entreprenör och bolagsjurist. Han har tidigare bland annat innehaft positioner som bolagsjurist på AstraZeneca, Sendit AB, Microsoft Corporation och som styrelseordförande i Soundtrap AB.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande föreslår valberedningen därutöver ett arvode om 61 000 kronor per månad till Peter Wolpert.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete
Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 31 mars 2019, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast fyra månader före nästkommande årsstämma. Då nästkommande årsstämma kommer att infalla inom sex månader efter årsstämman 15 maj görs därmed en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma: 

a)         Förslag till stämmoordförande
b)         Förslag till styrelse
c)          Förslag till styrelseordförande
d)         Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e)         Förslag till revisorer
f)           Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g)         Förslag till regler för valberedningen inför nästföljande årsstämma

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: +46 70 735 71 35, +1 908 432 22 03 (US),e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: +46 707 66 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 16.00 CET.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).