Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

­­Kallelse till årsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Observera att särskilda omständigheter föreligger då samtliga förslag avser det förkortade verksamhetsåret 1 januari - 30 juni 2019. Nästa årsstämma kommer därmed att äga rum redan under det fjärde kvartalet 2019. Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).

Deltagande på årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

-        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019,

-        dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Moberg Pharma AB (publ), Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, att. Malin Nilsson eller per e-post till malin.nilsson@mobergpharma.se senast torsdagen den 9 maj 2019, helst före kl. 16.00.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Aktieägare kan delta och rösta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad torsdagen den 9 maj 2019.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 17 703 762 stamaktier, och även 17 703 762 röster. Inga B-aktier eller C-aktier har givits ut av Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar 263 000 stamaktier. Vidare har styrelsen i Bolaget den 29 mars 2019 beslutat att, i enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 mars 2019, emittera 660 843 B-aktier i Bolaget vilket medför en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget från totalt 17 703 762 till 18 364 605 efter emissionens genomförande. Emissionen av B-aktier är beslutad, men är vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse ännu ej registrerad hos Bolagsverket. 

Förslag till dagordning 

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om:
  A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  B. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  C. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 13. Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete
 14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson representerande Zimbrine Holding, Anders Lundmark och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Thomas Eklund.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 (B))
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse, styrelseordförande samt fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Klintemar och Andrew B. Hochman för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Thomas Eklund har efter tre år som styrelsens ordförande och fyra år som styrelseledamot valt att avgå som ledamot och ordförande. Geert Cauwenbergh, Sara Brandt och Anna Malm Bernsten har efter sju år, två år respektive ett år i styrelsen valt att ej stå till förfogande för omval i syfte att möjliggöra en utformning av styrelsen som är bättre anpassad för Bolagets nya situation och fokus. Valberedningen föreslår nyval av Peter Wolpert som ny ledamot och arbetande ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår även nyval av Fredrik Granström. 

Peter Wolpert var med och grundade Moberg Pharma 2006 och har sedan dess varit Bolagets VD. Sammanlagt har Peter mer än 20 års erfarenhet som VD, strategikonsult och entreprenör samt är styrelseledamot för MedUniverse AB. Hans tidigare erfarenhet innefattar bland annat medgrundare till Ibility AB och positioner som VD för Athera Biotechnologies och strategikonsult på McKinsey & Co. För att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig organisation för Bolagets nya inriktning och med anledning av Thomas Eklunds avgång från styrelsen har Peter erbjudit sig att avgå från sin position som VD och stå till förfogande för val till styrelseledamot och arbetande ordförande i styrelsen. 

Fredrik Granström är advokat och delägare på Hansen Advokatbyrå och är Bolagets juridiska rådgivare sedan Bolaget grundades 2006. Sammanlagt har Fredrik mer än 20 års erfarenhet som rådgivare, entreprenör och bolagsjurist. Han har tidigare bland annat innehaft positioner som bolagsjurist på AstraZeneca, Sendit AB, Microsoft Corporation och som styrelseordförande i Soundtrap AB.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande föreslår valberedningen därutöver ett arvode om 61 000 kronor per månad till Peter Wolpert.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 31 mars 2019, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast fyra månader före nästkommande årsstämma. Då nästkommande årsstämma kommer att infalla inom sex månader efter årsstämman 15 maj görs därmed en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma: 

a)         Förslag till stämmoordförande
b)         Förslag till styrelse
c)         Förslag till styrelseordförande
d)         Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e)         Förslag till revisorer
f)          Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g)         Förslag till regler för valberedningen inför nästföljande årsstämma

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper med vissa mindre kompletteringar och baseras i huvud­sak på redan ingångna avtal mellan Bolaget och ledande befattningshavare.

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattnings­havare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen får i regel inte överstiga 25-50% av årsgrundlönen för respektive befattningshavare, dock att den rörliga ersättningen för perioden 2019-2020 kan uppgå till ett belopp om maximalt 15 månadslöner sammanlagt för de två åren. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individu­ellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål samt resultat för Bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmäs­sigt arvode kunna utgå.

Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande befatt­ningshavaren och vid uppsägning från Bolagets sida mellan tre och tolv månader. Avgångsvederlag kan utgå, dock kan den sammanlagda ersättningen samt avgångsvederlag aldrig överstiga tolv måna­ders lön annat än vad som angives ovan om rörlig ersättning under 2019-2020. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut. Bortsett från aktiebaserad ersättning som har tilldelats och intjänats och vad som följer av anställningsavtal enligt ovan har de ledande befatt­ningshavarna inte rätt till några förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande. Styrelsen ska därutöver ha möjlighet att tilldela ledande befattningshavare ytterligare rörlig ersättning av engångskaraktär när styrelsen finner det lämpligt. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl.

Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram (punkt 15)

Bakgrund
Bolaget har implementerat aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra anställda, för nuvarande löpande personaloptionsprogram för åren 2015, 2016 och 2017 samt ett långsiktigt incitamentsprogram för 2018 (LTI 2018) (”Programmen”).

I det förslag till beslut om införande av LTI 2018 som godkändes av årsstämman 2018 angavs att styrelsen planerade att inför kommande årsstämmor föreslå att styrelsen bemyndigas att överlåta ett visst antal av Bolagets egna aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma i anledning av programmet. Den nyligen genomförda avyttringen av OTC-verksamheten har föranlett ett behov av att accelerera intjänandetakten för samtliga Program, vilket styrelsen avser att fatta beslut om i närtid. En sådan acceleration kommer innebära att deltagarna i Programmen i viss utsträckning kommer att erhålla aktier eller optioner redan innevarande år, vilket föranleder sociala avgifter och andra utgifter. I den utsträckning bolagets egna stamaktier inte behövs för leverans till deltagarna i LTI 2018 skulle stamaktier kunna överlåtas över börs i syfte att täcka sådana utgifter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader hänförliga till Programmen
Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästkommande årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av högst 263 000 stamaktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Programmen. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Majoritetsregler
Beslut enligt denna punkt fordrar för giltighet att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Moberg Pharma AB (publ), att. Malin Nilsson, Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, eller per e-post till malin.nilsson@mobergpharma.se.

Handlingar
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se senast onsdag den 24 april 2019. Handlingar med fullständiga förslag, inklusive styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts, jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats enligt ovan senast tre veckor före stämman. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_______________________________________

Stockholm i april 2019

Moberg Pharma AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2019, kl. 8:30.