Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport januari - mars 2019

OTC PORTFÖLJEN AVYTTRAD - DAGS FÖR MOBERG PHARMA 2.0

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2019)

 • Resultat efter skatt 563,9 MSEK (2,0)
 • Totalresultat 504,5 MSEK (5,6)
 • Resultat per aktie efter utspädning 31,95 SEK (0,12)
 • Nettoomsättning 15,6 MSEK (0,0) *
 • EBITDA 7,3 MSEK (-10,0) *
 • Rörelseresultat (EBIT) 5,0 MSEK (-10,0) *
 • Operativt kassaflöde per aktie 1,45 SEK (0,66)
 • Likvida medel uppgick till 1 596,9 MSEK (102,5)

* från kvarvarande verksamheter

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Den 12 februari 2019 ingick Moberg Pharma ett avtal med RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners om att avyttra den kommersiella verksamheten för en kontant ersättning om 155 MUSD. Därutöver tillför de nya investerarna finansiering om 5 MUSD för utveckling och kommersialisering av MOB-015. Affären slutfördes den 29 mars 2019. Som en del av transaktionen har köparen tecknat sig och betalat för 660 843 B-aktier i bolaget, vilket medför en ökning av det totala antalet aktier i bolaget från totalt 17 703 762 till 18 364 605 efter emissionens genomförande. Bolaget har också emitterat 659 421 teckningsoptioner vederlagsfritt. Vare sig de nyemitterade B-aktierna, teckningsoptionerna eller de aktier som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att vara berättigade till OTC-utdelningen.
 • Den 11 februari 2019 ingick Moberg Pharma ett exklusivt licensavtal med Bayer AG avseende kommersialiseringen av MOB-015 i Europa efter avslutade fas 3-studier och registrering. Enligt avtalet ska Moberg Pharma kunna erhålla upp till 50 MEUR, varav 1,5 MEUR erlades initialt, vid framgångsrik utveckling och försäljning, i tillägg till royaltyintäkter och ersättning för levererade produkter.
 • I samband med en extra bolagsstämma 15 mars 2019 beslutade stämman att omlägga bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 juli–30 juni. Den extra bolagsstämman valde även Andrew B. Hochman till ny ordinarie styrelseledamot, villkorat av och med effekt från tillträde i transaktionen.
 • Den 22 mars 2019 meddelades att bolaget har slutfört rekryteringen av 452 patienter med nagelsvamp till den pågående fas 3-studien för MOB-015 i Europa.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

 • Den 1 april 2019 påkallade Moberg Pharma förtida inlösen av samtliga utestående obligationer 29 april 2019 till ett belopp motsvarande 104,00 procent av det nominella beloppet. Obligationslånet, jämte ränta, återbetalades i sin helhet den 29 april.
 • Den 8 april 2019 meddelades att bolagets valberedning beslutat att föreslå nyval av Peter Wolpert som arbetande ordförande i styrelsen. Förutsatt stämmans godkännande av ny styrelse, och godkännande från den nya styrelsen, föreslås Anna Ljung att utses till ny VD för Moberg Pharma.

VD-KOMMENTAR

Avyttringen av vår OTC-verksamhet innebär en stor förändring för Moberg Pharma och synliggör det höga värdet i båda delarna av bolaget. Sedan den 1 april 2019 bedriver Moberg Pharma en fullt finansierad verksamhet vars främsta mål är att med MOB-015 skapa framtidens marknadsledare inom nagelsvamp.  

Min sista rapport som VD följer på ett enormt händelserikt kvartal som avslutar en epok i bolagets historia. Vi avyttrade nyligen framgångsrikt den OTC-verksamhet som vi byggt upp och förädlat sedan 2006. Istället kommer vi i närtid fokusera helt på utveckling och kommersialisering av nya läkemedel. Samtidigt som vi har realiserat ett betydande värde för våra aktieägare och återbetalat hela obligationslånet, synliggör vi den stora uppsidan i den kvarvarande och fullt finansierade affären med fokus på MOB-015, vars enskilda potential vida överstiger värdet av den avyttrade portföljen. Avyttringen resulterade i en reavinst om 556 MSEK efter transaktionskostnader, varav effekten av avyttringen på totalresultatet blev 502 MSEK samt möjliggör en utbetalning till aktieägarna som förväntas ske i november 2019 och uppgå till cirka 43–45 SEK per aktie.

Fokus på USA även framgent
USA förväntas bli den viktigaste marknaden för Moberg Pharma även framgent, denna gång med fokus på den väsentligt större receptbelagda marknaden för nagelsvampsläkemedel. Kommersialiseringsplanerna för MOB-015 innefattar en kombination av direktförsäljning och gemensam marknadsföring med partners, t.ex. i USA, samt utlicensiering till övriga marknader, såsom EU, Japan, Kanada och Kina – samtliga med beviljade patentskydd till 2032. Två attraktiva licensavtal för MOB-015 är redan på plats i Kanada (Cipher)och Europa (Bayer) och vi ser fram emot att ingå fler spännande samarbeten framöver. Avtalet med Bayer tillkom under det första kvartalet och samarbetet med en världsledande aktör inom receptfria svampläkemedel är ett viktigt kvitto på den stora potentialen för MOB-015.

En anpassad organisation under nytt ledarskap
Sedan den första april har organisationen siktet inställt på att utveckla, registrera och kommersialisera framtidens marknadsledare inom nagelsvampsläkemedel. Det är en resa som vi redan har gjort med Kerasal Nail och som vi nu avser att upprepa med MOB-015 – denna gång under ledning av Anna Ljung, tillträdande vd och CFO i bolaget sedan start. Med den nya ledningsgrupp som nyligen presenterades är organisationen väl utformad för de utmaningar som väntar. Efter 13 intensiva och givande år som VD och efter OTC-avyttringen, går Moberg Pharma nu in i en ny fas och det är en naturlig tidpunkt för en ny ledning att ta vid. Jag ser fram emot att fortsätta bidra till verksamheten utifrån bolagets nya behov, bland annat inom områden som affärsutveckling i och utanför USA samt vidareutveckling av investerarrelationer.

Varmt tack!
Jag vill ännu en gång tacka såväl nuvarande som tidigare medarbetare utan vars värdefulla insatser ingenting av detta hade varit möjligt. Ni är helt enkelt fantastiska! Jag vill också rikta ett varmt tack till aktieägare och styrelse som stöttat oss under denna spännande och händelserika resa och som fortsatt står bakom oss under nästkommande etapp när vi siktar på att skapa framtidens marknadsledare inom nagelsvamp. Närmast väntar valet av ny styrelse i samband med årsstämman. Nästa milstolpe blir de första delresultaten från fas 3-programmet för MOB-015, vilka väntas mot slutet av året parallellt med fortsatta kommersialiseringsförberedelser. Dags för Moberg Pharma 2.0!

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens idag den 14 maj 2019 kl. 15.00. Telefon 08-505 583 59.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, US +1 908 432 22 03, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2019 klockan 8:00 CET genom kontaktpersonerna ovan.