Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas valberedning utsedd

STOCKHOLM, den 25 juni 2019. I enlighet med beslut på årsstämman den 15 maj 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 15 maj 2019, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019 utgörs av:

  •  Peter Wolpert, styrelseordförande
  •  Gillis Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  •  Fredrik Persson, utsedd av Zimbrine Holding
  • Erik Lindbärg

Valberedningen representerar tillsammans 25,8 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 31 mars 2019.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019 hålls i Stockholm den 30 oktober.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 31 augusti 2019.

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 08.30 (CET) den 25 juni 2019.

För ytterligare information kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: +46 8 522 307 01, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.com
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).