Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Kallelse till årsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 oktober 2019 kl. 16.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).

Deltagande på årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

-        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 24 oktober 2019,

-        dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Moberg Pharma AB (publ), Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, att. Malin Nilsson eller per e-post till malin.nilsson@mobergpharma.se senast torsdagen den 24 oktober 2019, helst före kl. 16.00.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Aktieägare kan delta och rösta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. För att få delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken torsdagen den 24 oktober 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse sammanlagt 18 853 510 aktier, motsvarande totalt 18 853 510 röster, fördelat på 18 192 667 stamaktier och 660 843 aktier av serie B. Varje stamaktie och aktie av serie B medför en röst på bolagsstämma. Inga aktier av serie C har getts ut. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 184 746 egna stamaktier som inte berättigar till rösträtt på bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om:
  a)     Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

  b)     Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

  c)     Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor 
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 13. Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete
 14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Förslag till beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
 16. Förslag till beslut om betalning av en waiver-avgift till köparen av Bolagets OTC-verksamhet
 17. Förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande innefattande
  a)     uppdelning av aktier,

  b)     minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier, samt

  c)     ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson, representerande Zimbrine Holding BV, Erik Lindbärg och Peter Wolpert, ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Peter Wolpert.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b))  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det förkortade räkenskapsåret 1 januari – 30 juni 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) personer utan styrelsesuppleanter.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av deras arvoden (punkt 11 och 12)
Valberedningen föreslår en oförändrad styrelse med omval av arbetande styrelseordförande Peter Wolpert och styrelseledamöterna Mattias Klintemar, Andrew B. Hochman och Fredrik Granström för en mandatperiod som sträcker sig till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande föreslår valberedningen därutöver ett arvode om 61 000 kronor per månad till Peter Wolpert (årligen totalt 732 000 kronor och tillsammans med ordinarie arvode för styrelseordföranden 1 092 000 kronor).

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2020, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma:

a)         Förslag till stämmoordförande

b)         Förslag till styrelse

c)         Förslag till styrelseordförande

d)         Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

e)         Förslag till revisorer

f)          Förslag till arvode för Bolagets revisorer

g)         Förslag till regler för valberedningen inför nästföljande årsstämma

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper med vissa mindre kompletteringar och baseras i huvud­sak på redan ingångna avtal mellan Bolaget och ledande befattningshavare.

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattnings­havare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen får i regel inte överstiga 25–50 % av årsgrundlönen för respektive befattningshavare, dock att den rörliga ersättningen för perioden 2019–2020 kan uppgå till ett belopp om maximalt 15 månadslöner sammanlagt för de två åren. Den rörliga ersättningen baseras på resultat för Bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmäs­sigt konsultarvode kunna utgå.

Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande befatt­ningshavaren och vid uppsägning från Bolagets sida mellan tre och tolv månader. Avgångsvederlag kan utgå, dock kan den sammanlagda ersättningen samt avgångsvederlag aldrig överstiga tolv måna­ders lön annat än vad som anges ovan om rörlig ersättning under perioden 2019–2020. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut. Bortsett från aktiebaserad ersättning som har tilldelats och intjänats och vad som följer av anställningsavtal enligt ovan har de ledande befatt­ningshavarna inte rätt till några förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande. Styrelsen ska därutöver ha möjlighet att tilldela ledande befattningshavare ytterligare rörlig ersättning av engångskaraktär när styrelsen finner det lämpligt. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl.

Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att omlägga Bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni, till kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret 2019/20 förlängs till att omfatta en period om 18 månader. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret att vara den 31 december 2020.

Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar att ändra nuvarande § 13 i bolagsordningen varigenom denna erhåller följande lydelse:

”§ 13 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1/1–31/12.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om betalning av en waiver-avgift till köparen av Bolagets OTC-verksamhet (punkt 16)
I enlighet med de förvärvsavtal som tecknades i samband med avyttringen av Bolagets OTC-verksamhet i våras är det belopp som kan delas ut inom ramen för den s.k. OTC-utdelningen begränsat till nettobehållningen av köpeskillingen efter återbetalning av Bolagets tidigare obligationslån. Styrelsens förslag till beslut om ett automatiskt inlösenförfarande enligt punkt 17 på dagordningen innebär att varje stamaktieägare erhåller 1,47 kronor mer per inlösenstamaktie än vad som i själva verket ryms inom nettobehållningen av köpeskillingen. Köparen har godtagit en utbetalning av ett sådant högre belopp mot erhållande av en s.k. waiver-avgift uppgående till 971 439 kronor. I samband med betalningen av den föreslagna waiver-avgiften avser Bolaget även att i förtid till fullo återbetala det lån om 2,5 miljoner USD som Bolaget upptog från köparen i samband med avyttringen av Bolagets OTC-verksamhet.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att årsstämman, i syfte att kunna genomföra OTC-utdelningen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 17 på dagordningen, godkänner att Bolaget erlägger en waiver-avgift till köparen av Bolagets OTC-verksamhet, uppgående till 971 439 kronor.

Beslut om automatiskt inlösenförfarande innefattande a) uppdelning av aktier, b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier, samt c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 17)
Styrelsens förslag under punkterna a) – c) är villkorade av varandra och stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – c) ska antas som ett beslut. Styrelsens förslag i enlighet med punkterna a) – c) nedan är även villkorade av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om betalning av en waiver-avgift till köparen av Bolagets OTC-verksamhet i enlighet med punkt 16 på dagordningen. Om punkt 16 inte röstas igenom av årsstämman ska dock styrelsens förslag i enlighet med punkterna a) – c) kvarstå, men förslaget justeras så att för varje inlöst stamaktie istället ska utbetalas ett belopp om 45,03 kronor. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bakgrund
I mars 2019 avyttrades Bolagets OTC-verksamhet mot ett kontant vederlag om 155 miljoner USD justerat för rörelsekapital. Transaktionen möjliggör för Moberg Pharma att dela ut betydande värden till sina aktieägare. Utbetalning av den s.k. OTC-utdelningen förutsätter att Bolaget har fastställt årsredovisningen för föregående räkenskapsår för att Moberg Pharma ska kunna uppvisa tillräckliga utdelningsbara medel. I syfte att kunna genomföra OTC-utdelningen under 2019 fattade den extra bolagsstämman i mars 2019 beslut att förkorta föregående räkenskapsår till perioden 1 januari – 30 juni 2019.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att årsstämman, i syfte att genomföra OTC-utdelningen, fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår av punkterna a) – c) nedan. En särskild informationsbroschyr rörande det föreslagna automatiska inlösenförfarandet enligt denna punkt 17 kommer att tillhandahållas inför årsstämman.

a)       Uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit (2:1). Förslaget innebär att varje befintlig aktie i Bolaget, såväl stamaktier som aktier av serie B, delas upp i två aktier, varav en av de uppdelade stamaktierna benämns inlösenstamaktie och en av de uppdelade aktierna av serie B benämns inlösenaktie av serie B i Euroclears system. Inlösenstamaktierna ska dras in på sätt som framgår av punkt b) nedan och inlösenaktierna av serie B ska dras in på sätt som framgår av styrelsens beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie B enligt inlösenförbehåll i bolagsordningen. Avstämningsdag för uppdelning av aktier föreslås vara den 5 november 2019. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 18 853 510 till 37 707 020 och varje akties kvotvärde att ändras från 0,10 kronor till 0,05 kronor.

b)       Minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med 909 633,35 kronor genom indragning (inlösen) av 18 192 667 stamaktier. De aktier som ska dras in utgörs av de stamaktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt a) ovan benämns inlösenstamaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenstamaktier föreslås vara den 21 november 2019. Bolaget avser att verka för att sedvanlig handel med inlösenstamaktierna arrangeras från och med den 6 november 2019 till och med den 19 november 2019.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till Bolagets aktieägare och, i den mån minskning av aktiekapitalet sker genom indragning av stamaktier som innehas av Bolaget, avsättning till fritt eget kapital.

För varje inlöst stamaktie ska utbetalas ett belopp om 46,50 kronor (inlösenbeloppet), vilket överstiger aktiens kvotvärde med 46,45 kronor efter genomförd uppdelning enligt punkt a) ovan. Inlösenstamaktier som innehas av Bolaget ska dock dras in utan återbetalning. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske genom Euroclears försorg den 26 november 2019. Om Bolaget vid tidpunkten för inlösen alltjämt är innehavare av det antal aktier som bolaget för närvarande innehar, dvs. 184 746 stamaktier, kommer totalt 837 368 326,50 kronor att återbetalas till Bolagets stamaktieägare (motsvarande en aktiekapitalminskning om 900 396,05 kronor) och 9 237,30 kronor att avsättas till fritt eget kapital.

Samtidigt med minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt b) ska en minskning av aktiekapitalet med ytterligare 33 042,15 kronor genom indragning av 660 843 aktier av serie B genomföras i enlighet med styrelsens beslut enligt inlösenförbehåll i bolagsordningen. De aktier som på detta sätt löses in utgörs av de aktier av serie B som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt a) ovan benämns inlösenaktier av serie B. I enlighet med inlösenförbehållet i bolagsordningen löses inlösenaktierna av serie B in mot ett belopp om 0,05 kronor per aktie, motsvarande kvotvärdet. Efter genomförd minskning enligt både denna punkt b) och styrelsens ovannämnda beslut kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till 942 675,50 kronor fördelat på sammanlagt 18 853 510 aktier.

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt c) nedan, innebärande att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

c)       Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 942 675,50 kronor genom fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt både punkt b) ovan och styrelsens beslut. Beloppet som aktiekapitalet ska ökas med ska överföras från Bolagets fria egna kapital och inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 1 885 351 kronor och varje akties kvotvärde ändras från 0,05 kronor till 0,10 kronor.

Bemyndigande
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som hon i sitt ställe utser, att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Övrigt
Styrelsens motiverade yttrande i samband med att styrelsen lämnar förslag om minskning av aktiekapitalet samt revisors yttrande över detta enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) har tagits fram och kommer att tillhandahållas på samma sätt som övriga stämmohandlingar, vilket även gäller styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen. Inför bolagsstämman kommer en informationsbroschyr att finnas tillgänglig som beskriver inlösenförfarandet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av produkter, projektportföljer, verksamheter, företag eller del av företag.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Moberg Pharma AB (publ), att. Malin Nilsson, Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, eller per e-post till malin.nilsson@mobergpharma.se.

Handlingar
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga, och fullmaktsformulär kommer senast onsdagen den 9 oktober 2019 att hållas tillgängliga, för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se. Handlingar med fullständiga förslag, inklusive styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts, jämte övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats enligt ovan senast tre veckor före stämman. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________________________________

Stockholm i september 2019

Moberg Pharma AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2019, kl. 18.00.