Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma AB delårsrapport juli - september 2019

AVTAL I JAPAN OCH SYDKOREA

FÖRSTA KVARTALET (JUL-SEP 2019)

 • Nettoomsättning 47,8 MSEK (15,6) *
 • Investeringar i FoU 18,1 MSEK (18,6) *
 • Rörelseresultat (EBIT) 41,8 MSEK (5,0) *
 • Resultat efter skatt 32,7 MSEK (2,9) *
 • Resultat per aktie efter utspädning 1,76 SEK (0,26) *
 • Likvida medel uppgick till 893,2 MSEK (1 596,9)

* Samtliga jämförelsesiffror avser kvarvarande verksamheter

Årsstämman 30 oktober har beslutat att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår,
1 juli 2019 – 31 december 2020, därför täcker denna delårsrapport det första kvartalet på det förlängda räkenskapsåret från den 1 juli 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • I september tecknades ett licensavtal med med Taisho avseende utveckling, registrering och kommersialisering av MOB-015 i Japan. Inom ramen för avtalet kan Moberg Pharma erhålla milstolpsintäkter om upp till 50 miljoner USD vid framgångsrik utveckling och kommersialisering, i tillägg till royaltyintäkter och ersättning för levererade produkter.
 • Styrelsen föreslog i september en extraordinär utbetalning till aktieägarna om 46,50 kronor per aktie, en höjning från tidigare kommunicerat preliminärt belopp om 43–45 kronor per stamaktie.  Utbetalningen planeras ske genom ett automatiskt inlösenförfarande under november 2019.
 • Styrelsen har beslutat att i förtid till fullo återbetala det lån om 2,5 MUSD som upptogs i samband med försäljningen av OTC-verksamheten i våras, eftersom styrelsen bedömer att lånet inte längre är nödvändigt för att finansiera slutförandet av det kliniska programmet för MOB-015.
 • I juli 2019 har 488 905 stamaktier tillkommit efter utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Moberg Pharmas aktierelaterade incitamentsprogram.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

 • I oktober tecknades ett distributionsavtal med DongKoo för MOB-015 i Sydkorea.
 • Mark Beveridge, VP Finance, återupptar ansvaret för finansfunktionen och ersätter Sarah Hellerfelt som frånträder tjänsten som CFO i bolaget.
 • Årsstämman beslutade den 30 oktober att genomföra en utbetalning till aktieägarna om 46,50 kronor per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande, i enlighet med styrelsens förslag.

VD-KOMMENTAR

Fas 3-programmet för MOB-015 håller tidplanen. Vi förväntar oss data från den amerikanska studien i december, följt av data från den europeiska studien under det andra kvartalet 2020. Samtidigt pågår kommersialiseringsförberedelserna för MOB-015 där licensavtal nu är tecknade för flertalet nyckelmarknader, senast Japan och Sydkorea i tillägg till tidigare avtal i Europa och Kanada.

Arbetet med MOB-015 fortskrider enligt plan med fokus på de två kliniska fas 3-studierna samt fortsatta kommersialiseringsförberedelser. Samtliga patienter i den nordamerikanska studien har slutfört sitt deltagande och vi förväntar oss data under december månad. I den europeiska studien är andelen patienter som slutfört sitt deltagande just nu omkring 70 procent, med förväntade data under andra kvartalet 2020. Fas 3-programmet omfattar totalt 817 patienter, varav 365 patienter randomiserade vid 32 kliniker i USA och Kanada respektive 452 patienter i Europa. 

I september tecknade Moberg Pharma ett licensavtal med Taisho Pharmaceutical avseende exklusiva rättigheter till MOB-015 i Japan, en marknad som 2018 uppgick till 290 miljoner dollar med en årlig tillväxt över 8 %. Moberg Pharma kommer att tillhandahålla know-how och dokumentation från det internationella utvecklingsprogrammet för MOB-015, samt efter slutförd registrering ansvara för tillverkning, medan Taisho finansierar utvecklings- och registreringsaktiviteter i Japan, samt ansvarar för marknadsföring, distribution och försäljning. Moberg Pharma kan erhålla milstolpsintäkter om totalt upp till 50 miljoner USD, varav 5 miljoner USD i samband med ingånget avtal. Merparten av milstolpsintäkterna är villkorade av kommersiella delmål och resterande del av uppnådda utvecklings- och regulatoriska mål. Därutöver tillkommer royalties och ersättning för levererade produkter.

I oktober tecknades ett distributionsavtal för MOB-015 i Sydkorea, denna gång med DongKoo, marknadsledaren inom dermatologi i Sydkorea, med utmärkt täckning av dermatologiklinikerna. Den sydkoreanska marknaden för utvärtes nagelsvampsläkemedel uppgår till 40 miljoner dollar, och över 90 procent av förskrivningen sker från klinikerna. Avtalet innebär att DongKoo erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja MOB-015 i Sydkorea och Moberg Pharma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten.

Därmed är två ytterligare avtal för MOB-015 på plats i tillägg till de tidigare avtalen med Cipher Pharmaceuticals för Kanada och Consumer Health divisionen inom Bayer AG för Europa, världsledande inom receptfria produkter för svampbehandling under varumärket Canesten. Målsättningen är att upprepa den resa som gjordes med Kerasal Nail®, där direktförsäljning i USA kombinerades med strategiska samarbeten i ett antal större regioner. De viktigaste marknaderna för MOB-015 förväntas vara USA, EU, Japan, Kanada och Kina, samtliga med beviljade patentskydd till 2032.

Vad gäller vår andra läkemedelskandidat BUPI pågår dialog med potentiella nya partners i Nordamerika och Europa.

Den 30 oktober beslutade årsstämman enligt styrelsens förslag om en extraordinär utbetalning till aktieägarna om 46,50 SEK per aktie, vilket kommer verkställas genom inlösen av aktier i november 2019. Bolaget hade per den 30 september 893 miljoner SEK i kassan och är därmed väl finansierat för att genomföra såväl inlösen av aktier enligt plan, samt för att slutföra det kliniska programmet för MOB-015. Moberg Pharma 2.0 fortsätter med full fart mot vårt mål att skapa framtidens marknadsledare inom nagelsvamp.

Anna Ljung, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Anna Ljung kommer att presentera rapporten vid en telefonkonferens 19/11 2019, kl. 15.00. Telefonnummer för att delta: SE: +46 8 566 427 04, US: +1 833 526 683 98

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, kl. 8.00 (CET) den 19 november 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Anna Ljung, VD, Telefon: 070-766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076-805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se