Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Skatteverket meddelar fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen av aktier i Moberg Pharma AB mot kontantlikvid

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att skatteverket har publicerat ett meddelande om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Moberg Pharma AB mot kontantlikvid om 46,50 kronor per aktie.

Det fullständiga meddelandet SKV M 2020:1 finns publicerat på skatteverkets hemsida (www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/381557.html?date=2020-01-13). Av meddelandet framgår att:

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för stamaktier i Moberg Pharma bör 60 procent hänföras till inlösenstamaktierna och 40 procent till kvarvarande stamaktier.

Skatteregler för inlösen
När aktieägaren löser in aktier i ett bolag anses aktieägaren ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får aktieägaren dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna.

Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Eftersom inlösenstamaktierna handlades under en viss tid anses dessa vara marknadsnoterade.

Exempel
Om anskaffningsutgiften för en stamaktie i Moberg Pharma omedelbart före aktiespliten är 40 kronor i detta exempel ska (0,6 x 40 =) 24 kronor hänföras till inlösenstamaktien. Den kvarvarande stamaktien får därefter en anskaffningsutgift på (40 – 24 =) 16 kronor.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 46,50 kronor uppkommer en kapitalvinst på (46,50 – 24 =) 22,50 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Anna Ljung, VD, telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 januari 2020 kl. 08:30 CET.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med pågående fas 3-studier av fler än 800 patienter. Toplinedata från den nordamerikanska studien är nu tillgängliga och data från den europeiska studien väntas under andra kvartalet 2020. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).