Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma ingår finansieringsavtal om upp till 216 MSEK för fortsatt satsning på MOB-015

Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) meddelar idag att bolaget ingått ett konvertibellåneavtal med Nice & Green S.A. (”N&G”), villkorat av bemyndigande på en extra bolagsstämma. I december 2019 rapporterade bolaget att det primära behandlingsmålet för MOB-015 uppnåddes i den nordamerikanska fas 3 studien. Utvärderingen av studieresultaten visade att den snabba och höga svampdödande effekten hos MOB-015 är världsledande men att doseringen kan optimeras. Baserat på dessa data har MOB-015 potential att bli det ledande preparatet inom nagelsvamp. Avtalet med N&G innebär att Moberg Pharma kan exploatera denna potential och genomföra ytterligare en klinisk studie, beroende på utfallet i EU studien som förväntas i slutet av Q2 2020.

Finansieringen tillhandahålls av N&G, ett schweiziskt bolag som specialiserat sig på finansieringslösningar skräddarsydda för börsnoterade tillväxtföretag inom bioteknik- och cleantechindustrin. Enligt finansieringsavtalet åtar sig N&G att teckna konvertibler med ett nominellt värde om upp till 216 MSEK, i trancher om initialt 3 MSEK per månad i sex månader och därefter, beroende på då rådande marknadsförhållanden, med möjlighet till ökning till 6 MSEK per månad. Varje tranch tecknas till en kurs om 96,28 procent av konvertiblernas nominella värde och 75% av beloppet tillhandahålls i amerikanska dollar och 25% i svenska kronor. Moberg Pharma är enligt avtalet endast skyldigt att kalla på de två första trancherna och kan därefter bestämma om och när resterande trancher ska påkallas. Bolagets åtaganden är villkorade av att extra bolagsstämma i Moberg Pharma bemyndigar styrelsen att besluta om emission av konvertibler i enlighet med avtalet. Bolaget bibehåller flexibilitet att använda andra finansieringsformer.

 

"Denna finansiering kan täcka bolagets kapitalbehov fram till registrerad produkt vid positivt utfall i den europeiska fas 3 studien, samt kan säkra finansieringen av en ytterligare studie om det krävs innan registrering. Vi intensifierar nu vår satsning på MOB-015 och ser fram emot topline-data från EU-studien i slutet av andra kvartalet. Vi är fast beslutna att skapa den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp”, säger Anna Ljung, VD på Moberg Pharma.

 

Konvertiblerna kommer att ha en löptid om tolv månader, löpa utan ränta och vara icke-säkerställda och icke-överlåtbara. Konvertiblerna kan konverteras till aktier med 7 procents rabatt i förhållande till aktiernas marknadspris vid tidpunkten för N&Gs begäran om konvertering. Moberg Pharma har rätt att istället återlösa konvertiblerna kontant mot en avgift om 3 procent av det nominella beloppet. Nya aktier som utfärdas vid konvertering kommer att ha samma rättigheter som övriga stamaktier och kommer att tas upp för handel på Nasdaq Stockholm under tickern MOB.

 

Avtalet med N&G innehåller även ett vinstdelningsprogram, bestående av en kontant ersättning till Moberg Pharma i form av en procentandel av realiserade nettovinster från N&Gs försäljning av aktier utgivna efter konvertering av konvertibler, vilket minskar Moberg Pharmas totala kostnad för finansieringen.

 

Avtalsstrukturen ger Moberg Pharma tillgång till flexibel finansiering till en rimlig kostnad under rådande marknadsförhållanden. Som en del av avtalet kommer Nice & Green att introducera Moberg Pharma till sitt breda nätverk av bioteknikinvesterare i Schweiz, Tyskland och Frankrike", säger Mark Beveridge, VP Finance på Moberg Pharma.

 

För att möjliggöra finansieringsavtalet har bolagets största aktieägare, Östersjöstiftelsen, ingått ett avtal med N&G om utlåning av aktier i Moberg Pharma. Aktielånet är säkerställt genom pant över konvertiblerna och över tillgångar i Moberg Pharma. Moberg Pharma kommer att erlägga en marknadsmässig avgift till Östersjöstiftelsen för tillhandahållandet av aktielånet.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: +46 707 66 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se


Denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2020 klockan 21.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med pågående fas 3-studier av fler än 800 patienter. Toplinedata från den nordamerikanska studien är nu tillgängliga och data från den europeiska studien väntas i slutet av andra kvartalet 2020. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).